งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพอาจารย์ใน ยุคดิจิตอล 17 กรกฎาคม 2557 ผ. ศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพอาจารย์ใน ยุคดิจิตอล 17 กรกฎาคม 2557 ผ. ศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพอาจารย์ใน ยุคดิจิตอล 17 กรกฎาคม 2557 ผ. ศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

2 บุคลิกภาพ.. อาจารย์ต้องสนใจ ด้วยหรือ ? การประเมินข้อ 1: ลักษณะของอาจารย์ การใช้คำพูด ท่าทาง ความรับผิดชอบในการสอน การ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต การทำงานร่วมกัน : ไม่ถูกชะตา ไม่ถูก จริต ไม่เชื่อถือ ….. 3 – 30 - 3

3 บุคลิกภาพของอาจารย์เป็น อย่างไร ? งาน สอน งานบรรยาย งานนำเสนอ ผลงาน ผู้ฟัง เพื่อนร่วมงาน วัฒนธรรม องค์การ กระแสโลก

4 บุคลิกภาพของอาจารย์เป็น อย่างไร ? งาน สอน มีความแตกต่างบนความเหมือน เข้าใจธรรมชาติของสังคมไทย ทำตัวเป็น Gen C และ Gen A+ มีความเป็นไทยแบบสากล

5 บุคลิกภาพของอาจารย์เป็น อย่างไร ? งานบรรยาย งานนำเสนอ ผลงาน ขายความสบายใจ..... ไม่ใช่ขาย ความโดดเด่น ขายความคิดและความน่าสนใจ....... ไม่ใช่ขายความเป็นทางการ ขายความแม่นยำ..... ไม่ใช่ขายความ เชื่อมั่นในตนเอง ขายความเป็นมิตร..... ไม่ใช่ขายความ เก่ง

6 บุคลิกภาพของอาจารย์ในยุค ดิจิตอล


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพอาจารย์ใน ยุคดิจิตอล 17 กรกฎาคม 2557 ผ. ศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google