งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 3 ชื่อนางสาวจรรยา พุฒเจริญ. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยในระดับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ใน การศึกษาทดลองแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 3 ชื่อนางสาวจรรยา พุฒเจริญ. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยในระดับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ใน การศึกษาทดลองแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่ 3 ชื่อนางสาวจรรยา พุฒเจริญ

2 โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยในระดับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ใน การศึกษาทดลองแก้ปัญหา ต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มา ประยุกต์ใช้งานจริง

3 หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสืบเพื่อ เสริมการเรียนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงาน คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมทาง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ ทักษะ

4 การใช้คอมพิวเตอร์และซอ ฟแวย์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหารวมทั้งการ พัฒนาการสร้างผลงานจริง โครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้น มัธยมศึกษา

5 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีอิสระ ในการเลือกศึกษาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ ความรู้กระบวนการทาง วิศวกรรมซอฟแวย์เครื่อง คอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการ พัฒนาโครงงาน

6 โครงงานบางเรื่องอาจต้องการ วัสดุนอกเหนือจากที่มีอยู่ซึ่ง นักเรียนจะต้องออกแบบสร้าง ขึ้นหรือดัดแปลงเพื่อใช้งานได้ ตรงกับที่ต้องการ

7 โดยในการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การ ดูแลให้คำปรึกษาของครูใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่าง สาขาวิชารวมทั้งผู้ทรงพลวุฒิ ด้านต่างๆ

8 โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำ ในระดับมัธยมควรเป็นประเด็น ปัญหาที่นักเรียนสนใจ ใฝ่รู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดประสบการณ์ในระดับ ของนักเรียนเพื่อคิดแนวทาง ในการแก้ปัญหา

9 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้งาน คอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตามเรื่องที่นักเรียน สนใจและคิดที่จะทำโครงงาน อาจมีผู้สนใจและทำมาก่อนหรือ เป็นเรื่องที่พัฒนาโปรแกรมได้ เคยค้นคว้า

10 และพัฒนามาแล้วแต่นักเรียนก็ สามารถทำโครงงานดังกล่าว ได้เพียงแต่คิดดัดแปลง แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมหรือศึกษา เพิ่มเติมจากรายงานเดิม


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 3 ชื่อนางสาวจรรยา พุฒเจริญ. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็น งานวิจัยในระดับนักเรียนเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ใน การศึกษาทดลองแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google