งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้นักเรียนนำไปใช้ในการ เรียนดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้นักเรียนนำไปใช้ในการ เรียนดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้นักเรียนนำไปใช้ในการ เรียนดังนี้

2 การนำไปใช้ ในการเรียน ให้นักเรียนร่วมกัน วางแผนในการสืบค้นงาน และสร้างความรู้ใหม่ในการ ทำโครงงานเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง

3 โดยศึกษาข้อมูลจาก นักปราชญ์ท้องถิ่น แล้ว นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำ โครงงานสังคม และ สามารถนำประโยชน์ที่ได้ จากการทำโครงงานมา ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

4 การจัดทำ โครงงานมีประเด็น ที่จะต้องศึกษาโดย ก่อนทำโครงงานแต่ ละกลุ่มจะต้องเลือก เรื่องที่สมาชิกใน กลุ่มมีความสนใจ ร่วมกันก่อน แล้วจึงจะเริ่มทำ โครงงานได้


ดาวน์โหลด ppt หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้นักเรียนนำไปใช้ในการ เรียนดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google