งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากรในการบรรยาย ชื่อ - สกุล : นายจิรศักดิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน้าที่ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากรในการบรรยาย ชื่อ - สกุล : นายจิรศักดิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน้าที่ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิทยากรในการบรรยาย ชื่อ - สกุล : นายจิรศักดิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน้าที่ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ติดต่อ : โทร 042970046 ต่อ 13 มือถือ 668-7639-0098 2

3 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A 3

4 ความสำคัญของการนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ การรับฟังของผู้ฟัง 25-50% ของเวลา หรือสมาธิอยู่ที่ 15-20 นาที การจดจำ Shot-term Memory 5-7 ประเด็น ข้อมูล 10% จากการฟัง และ 50% จาก การอ่าน 4

5 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A 5

6 หลักการออกแบบและใช้งาน นำเสนอ PowerPoint งานนำเสนอไม่สามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเสมอไป การจัดเรียงลำดับการนำเสนอสไลด์ ขนาด สีตัวอักษร และพื้นหลังให้ เหมาะสม ข้อมูลในการนำเสนอต่อหนึ่งสไลด์ ความชัดเจนในการนำเสนอประเด็นเป็น ขั้นเป็นตอน การใช้การแสดงผลพิเศษ Effice 6

7 แสดงรูปแบบการใช้แบบอักษรที่เครื่องทั่วไปไม่มีทำ ให้เกิดปัญหาเรื่องการแสดงผล 7

8 การจัดเรียงลำดับการนำเสนอ สไลด์ เรียงสไลด์ตามเนื้อหาการบรรยาย เริ่มสไลด์แรกด้วยการแสดงชื่อ เรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ วัตถุประสงค์ หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาการบรรยาย การสรุป เปิดให้สอบถามท้ายการบรรยาย ควรมีห้วข้อ และหมายเลขกำกับ 8

9 ขนาด สีตัวอักษร และพื้นหลัง ให้เหมาะสม แบบตัวอักษรที่มีห้ว และไม่ควรเกิน 2 แบบ ขนาดเห็นได้ชัดเจน 36-50 เนื้อหา และ 60 หัวเรื่อง เน้นข้อควมด้วยตัวหนา ขีดเส้นใต้ หรือ เงาต้องเข้มกว่าสีพื้น พื้นหลังต้องสัมพันกับแสงสว่างห้อง หลีกเลี่ยงพื้นหลังที่มีลวดลาย ภาพ หรือสีใกล้เคียงตัวอักษร ควรเป็นแบบเดียวกันทุกสไลด์ ตกแต่งมากเกินไปทำให้ผู้ฟังเกิดความ รำคราญ 9

10 ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 24 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 32 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 44 พอยต์ ขนาดตัวอักษรเท่ากับ 60 พอยต์ ขนาดตัวอักษร เท่ากับ 72 พอยต์ 10

11 11 This Slide may be hard to read This Slide may be easy to read Presentatio n Title slide Presentatio n Title slide Presentatio n Title slide การเลือกใช้รูปแบบขนาดและสีตัวอักษร ในการใช้กับสีพื้นหลัง

12 12 การเพิ่มความเข้ม ลดลง หรือการใส่กรอบ เพื่อให้เนื้อหาเด่นชัด

13 13 การใช้รูปภาพ หรือแผนภูมิ เข้ามาอธิบาย เนื้อหาที่มีมากจนดูไม่รู้เรื่อง

14 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&A 14

15 กระบวนการนำเสนองานที่มี ประสิทธิภาพ 1. ไปก่อนเวลานำเสนอ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 3. การแสดงผลตรงตามที่ออกแบบ สี ขนาด การขาดหาย 4. อย่าอ่านงานนำเสนอ 5. การเคลื่อนย้ายตัวชี้ 15

16 กระบวนการนำเสนองานที่มี ประสิทธิภาพ 6. โปรแกรมพักหน้าจอ ตัด สิ่งรบกวน 7. สังเกตปฏิกริยาผู้ใช้ ไม่ควรหลบ หน้า 8. ใช้การยกตัวอย่าง เพื่อช่วยใน การอธิบายเนื้อหาเพิ่ม 9. เปิดให้มีการซักถาม เป็นระยะ 10. ศึกษาการใช้ตัวช่วยของ โปรแกรมนำเสนอ 16

17 สรุป.......................................................................................................... 17

18 หัวข้อในการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม ความสำคัญของการนำเสนอ หลักการออกแบบและใช้งานนำเสนอ PowerPoint กระบวนการนำเสนองาน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Q&AQ&A 18

19 Q&A 19


ดาวน์โหลด ppt วิทยากรในการบรรยาย ชื่อ - สกุล : นายจิรศักดิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน้าที่ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google