งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการนำเสนอ Sample Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการนำเสนอ Sample Presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพEffective Computer Presentations

2 ตัวอย่างการนำเสนอ Sample Presentation
สำหรับตัวอย่างนี้จะประกอบด้วย ตัวอักษร (ตัวหนังสือที่ใช้) ,กราฟ, ตาราง และรูปภาพ ซึ่งรวมถึงวิธีการนำเสนอ นอกจากนี้ใน slide เหล่านี้จะรวมไปถึง การเพิ่ม remark (หมายเหตุ - ข้อเตือน) ในส่วนของการบันทึก ที่สามารถมองเห็นได้ในส่วนของ Microsoft Power Point This presentation was created using Microsoft Power Point 2000 on a IBM Personal Computer 300 PL running Microsoft Windows 2000. Questions regarding this presentation or the requirements for computer presentation at HPS Annual Meetings should be addressed to the HPS Program Committee. Contact the HPS Secretariat or review the HPS web site for names and contact information for Committee members.

3 การออกแบบ Design Dark background with light text
(พื้นดำตัวหนังสืออ่อน) White or yellow on black, dark blue or dark maroon (สีขาวหรือเหลืองบนพื้นดำ, น้ำเงินเข้ม หรือสีดำ) Maximize contrast (ความเข้มมากที่สุด) Avoid gradients to light shades(หลีกเลี่ยงการใช้เฉดสีอ่อน) Avoid borders (หลีกเลี่ยงการขีดเส้น) Choose a light colored text (yellow or white) on a dark background (blue, black, or maroon). Avoid backgrounds with graduated shading where the shades range from light to dark or the contrast between text color and background changes. Consider using pre-designed presentation templates packaged with the presentation software. These designs can be customized for the presentation, but remember, the presentation should be elegant and simple not jarring and flashy. Avoid using designs that have borders around the slide. The border may reduce the space available for text or graphics. Avoid the use of red text. Red tends to bleed and is not as legible as other colors. Note that a small proportion of the audience may have red-green color-blindness and the use of red may result in a difficult to read slide for them. The color red may also have unintended cultural connotations.

4 ตัวหนังสือ Font Use large font size (ใช้ขนาดตัวหนังสือใหญ่)
>36 point for title, >32 for bullets, (ตัวหัวข้อใช้ขนาด > 36 และสัญลักษณ์ >32) 24 for smallest print (ตัวหนังสือขนาดเล็กสุดคือ 24 ) This line is in 24 point type (ตัวอย่างตัวหนังสือบรรทัดนี้ใช้ขนาด 24 ) Use sans serif fonts (ใช้ตัวหนังสือ san serif fonts) ได้แก่ Arial, Helvetica, Tahoma, Comic Sans MS, Impact, Verdana DO NOT USE ALL CAPS (ห้ามใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด) Keep the font size large. Try to keep the smallest font size used at least 24 point. If the entire visual is reduced to an approximately 2” by 3” rectangle, all type should remain readable at arm’s length. Pick a font that is made up of thick vertical and horizontal strokes so that the font doesn’t wash out when projected. As a rule, sans serif fonts such as Tahoma, Comic Sans MS, Impact, Arial, Helvetica, and Verdana are easier to read when projected than serif fonts like Times or Courier. A black drop shadow effect may be used on text for additional contrast. A mixture of upper and lower case is more readable than all capital letters.

5 ข้อความ Text Single topic per slide (หัวข้อหลักต่อ 1 slide)
Use text to highlight (ใช้การเน้นข้อความ) Verbal remarks fill in detail (เติมสัญลักษณ์เครื่องหมายในรายละเอียด) Limit text to 5-7 lines (จำกัดตัวหนังสือที่ 5-7 บรรทัด) Use text to summarize the main points of the presentation. Write the slide title as if it was a newspaper headline. The title should be short, direct, and interesting. Each slide should deliver a single specific point. The body of the slide should be limited to five to seven lines. Each line should be limited to six to eight words.

6

7 ABC ABC Serif การเลือกใช้ Font Sans Serif
ควรใช้ไม่เกิน ๒ ประเภท ทดสอบหน้างานทุกครั้ง ABC ABC Serif Sans Serif

8 Graphs (กราฟ) Keep transparencies simple, neat, and uncluttered.
Graphics such as photos and charts should be sized to dominate the transparency. Don’t shrink an important piece of information to display a corporate graphic. Charts, graphs, and diagrams should be simplified as much as possible. Font size must be kept large enough to be read. Lines and symbols must be heavy enough to be visible. Default line weight settings in presentation software are often insufficient. Increase line weight and symbol size for clarity.

9 ตัวอย่างการทำกราฟ

10 ตัวอย่างการทำกราฟ / ทำให้ดูง่าย

11 ตัวอย่างการทำกราฟ/ตอกย้ำที่ต้องเน้น

12 ตัวอย่างการทำกราฟ

13 ตัวอย่างการทำกราฟ

14 Length of Talk (ความยาวในการพูด) Target No. of Slides (จำนวน slide)
Tables (ตาราง) Length of Talk (ความยาวในการพูด) Target No. of Slides (จำนวน slide) Max. No. of Slides (จำนวน slide สูงสุด) 15 min. 12 20 30 min. 25 40 Tables also should be sized to dominate the transparency. Font size must be kept large enough to be read.

15 การใช้ตารางที่เหมาะสม
30° 40° 50° 60° รวม สาร A 20 30 -10 50 สาร B 40 10 80 150 สาร C 60 -30 -20 สาร D -50 สาร E -40

16 การใช้ตารางที่เหมาะสม
30° 40° 50° 60° รวม สาร A 20 30 -10 50 สาร B 40 10 80 150 สาร C 60 -30 -20 สาร D -50 สาร E -40

17 การใช้ตารางที่เหมาะสม
30° 40° 50° 60° รวม สาร A 20 30 -10 50 สาร B 40 10 80 150 สาร C 60 -30 -20 สาร D -50 สาร E -40

18 การใช้ตารางที่เหมาะสม
30° 40° 50° 60° รวม สาร A 20 30 -10 50 สาร B 40 10 80 150 สาร C 60 -30 -20 สาร D -50 สาร E -40

19 การใช้ตารางที่เหมาะสม
30° 40° 50° 60° รวม สาร A 20 30 -10 50 สาร B 40 10 80 150 สาร C 60 -30 -20 สาร D -50 สาร E -40

20 Photos / รูปภาพ / ภายถ่าย
Arrange the text and any associated graphics for maximum effect. Graphics such as photos and charts should be sized to dominate the transparency. Most computer projectors use XGA resolution (1024 by 768 pixels). Inclusion of digital images with a larger size simply inflates file size since extra pixels are discarded. In most cases 640 by 480 pixels is a sufficient size. The photo in this example is 640 by 480 and was reduced in size when placed in the presentation. Take full advantage of file compression. All embedded digital image files should be compressed TIFF or JPG formats. JPG formats will usually result in markedly smaller file sizes for full color pictures. Line drawings or diagrams may produce smaller file sizes when TIFF or GIF formats are used. Experimentation may be necessary to optimize final presentation file size.

21 Presentation / การนำเสนอ
Number of slides is limited by time การจำกัดเวลาในการนำเสนอต่อจำนวนสไลด์ General rule of 1 slide per minute โดยทั่วไป 1 สไลด์ต่อ 1 นาที More than 20 slides for a 15 minute presentation may require a run through ในการนำเสนอมากกว่า 20 สไลด์ใช้เวลามากกว่า 15 นาทีๆได้ There should be no more than one slide per minute of presentation. Presentations with a number of slides deemed to be excessive (>20 for a 15 minute presentation or >40 for a 30 minute presentation) will require demonstration that the presentation can be completed in the allotted time. The HPS Secretariat web site that presentation files will be uploaded to can only process files less than 15 Mb in size. Files of larger sizes need to be transmitted to the Secretariat on CD-R media (CD-RW media is unacceptable). No extension of time will be provided for presenters who wait to the last minute and discover that the file cannot be uploaded to the HPS Secretariat web site.

22 เทคนิคการเขียนสไลด์ การเรียงลำดับสไลด์ การเลือกใช้ Font การใช้แสดงข้อมูล การเลือกใช้ Transition การใช้ภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการนำเสนอ Sample Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google