งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านสะพานหัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านสะพานหัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก
ยินดีต้อนรับ สู่... โรงเรียนบ้านสะพานหัก

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัก
ด้านผู้บริหาร นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหัก

3 อาคารเรียนต่างๆ อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ประกอบด้วยโรงอาหาร และห้องเรียนกลุ่มสาระศิลปะ

4 อาคาร ๒ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. สข สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓
อาคาร ๒ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. สข สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยห้องเรียนช่วงชั้นที่ ๒

5 อาคาร ๓ อาคาร ๓ เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒
งบประมาณ ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยห้องเรียน ๘ ห้องเรียน

6 อาคาร ๔ เป็นอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ สปช. ๒๐๔/๒๖
อาคาร ๔ เป็นอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ สปช. ๒๐๔/๒๖ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทประกอบด้วยห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาล ๑ ห้องเรียนชั้นอนุบาล ๒

7 อาคาร ๕ อาคารละหมาด สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคไม้ เงิน ร่วมแรงกันสร้าง

8 อาคาร ๖ ห้องสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องธุรการ ห้องน้ำ และห้องผู้อำนวยการ

9 อาคาร ๗ เวทีคนเก่ง ใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

10 อาคาร ๘ ห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๔ ห้อง แบบโถ ๔ ที่นั่ง

11 อาคารสถานที่ โรงจอดรถ

12 อาคารสถานที่ ถังเก็บน้ำ

13 อาคารสถานที่ สนามบาลเก็ตบอล

14 อาคารสถานที่ สวนป่าพักร้อน

15 กิจกรรมของโรงเรียน โครงการฟื้นฟูนาร้าง
โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนโดยครูและนักเรียนร่วมกันทำนาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

16 นักเรียนร่วมกันถอนกล้า เพื่อนำไปดำนา (ขยายพันธุ์)

17 ความภาคภูมิใจของโครงการฟื้นฟูนาร้าง

18 โครงการครอบครัวอบอุ่น
โรงเรียนได้ริเริ่มให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันโดยวิธีการให้นักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้องช่วยเหลือกันภายในครอบครัว ทำให้นักเรียนมีความสามัคคี มีน้ำใจ อบอุ่น มีระเบียบวินัย

19 รุ่นพี่รุ่นน้องอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวัน

20 โครงการโรงเรียนคู่ขนาน
คณะครูวิทยากรอิสลามจาก สพท.สข ๓ มาทัศนศึกษา ดูงานการจัดการโรงเรียนคู่ขนาน

21 ครูอิสลามศึกษาและครูโรงเรียนตาดีการร่วมกันสอนแบบบูรณาการ

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านสะพานหัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google