งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านสะพาน หัก. นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน สะพานหัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านสะพาน หัก. นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน สะพานหัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านสะพาน หัก

2 นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน สะพานหัก

3 อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก สร้างเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๑๒ ประกอบด้วยโรงอาหาร และห้องเรียนกลุ่มสาระศิลปะ

4 เป็นอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. สข สร้างเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๒๓ งบประมาณ ๒๕๐, ๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ห้องเรียนช่วงชั้นที่ ๒

5 อาคาร ๓ เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙ สร้างเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๔๒ งบประมาณ ๑, ๘๓๔, ๐๐๐ บาท ประกอบด้วยห้องเรียน ๘ ห้องเรียน

6 เป็นอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ สปช. ๒๐๔ / ๒๖ สร้างเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๒๙ งบประมาณ ๒๐๐, ๐๐๐ บาทประกอบด้วยห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาล ๑ ห้องเรียน ชั้นอนุบาล ๒

7 อาคารละหมาด สร้างเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๓๙ โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคไม้ เงิน ร่วมแรงกันสร้าง

8 ห้องสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องธุรการ ห้องน้ำ และห้องผู้อำนวยการ

9 เวทีคนเก่ง ใช้ในการกิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียน

10 ห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๔ ห้อง แบบโถ ๔ ที่นั่ง

11 โรงจอดรถ

12 ถังเก็บ น้ำ

13 สนามบาลเก็ต บอล

14 สวนป่าพัก ร้อน

15 โครงการฟื้นฟูนาร้าง โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนโดยครูและนักเรียน ร่วมกันทำนาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

16 นักเรียนร่วมกันถอนกล้า เพื่อนำไป ดำนา ( ขยายพันธุ์ )

17 ความภาคภูมิใจของโครงการ ฟื้นฟูนาร้าง

18 โรงเรียนได้ริเริ่มให้นักเรียนรับประทานอาหาร กลางวันโดยวิธีการให้นักเรียนรุ่นพี่และรุ่นน้อง ช่วยเหลือกันภายในครอบครัว ทำให้นักเรียนมี ความสามัคคี มีน้ำใจ อบอุ่น มีระเบียบวินัย

19 รุ่นพี่รุ่นน้องอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขในการ รับประทานอาหารกลางวัน

20 คณะครูวิทยากรอิสลามจาก สพท. สข ๓ มาทัศนศึกษา ดู งานการจัดการโรงเรียนคู่ขนาน

21 ครูอิสลามศึกษาและครูโรงเรียนตาดีการ ร่วมกันสอนแบบบูรณาการ

22


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านสะพาน หัก. นางพรพรรณ พิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน สะพานหัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google