งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บึง โขง หลง ปาก คาด บุ่งคล้า เมืองบึงกาฬ พร เจริญ โซ่ พิสัย เซกา ศรีวิไล อ. รัตนวาปี อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย (136 กม.) อ. คำตากล้า อ. บ้านม่วง อ. อากาศอำนวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บึง โขง หลง ปาก คาด บุ่งคล้า เมืองบึงกาฬ พร เจริญ โซ่ พิสัย เซกา ศรีวิไล อ. รัตนวาปี อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย (136 กม.) อ. คำตากล้า อ. บ้านม่วง อ. อากาศอำนวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 บึง โขง หลง ปาก คาด บุ่งคล้า เมืองบึงกาฬ พร เจริญ โซ่ พิสัย เซกา ศรีวิไล อ. รัตนวาปี อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย (136 กม.) อ. คำตากล้า อ. บ้านม่วง อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร (191 กม.) อ. บ้านแพง อ. นาทม จ. นครพนม (180 กม.) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( เมืองปากซันและเมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ ) แม่ น้ำ โ ข ง

4

5 การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ประชากรต่างด้าว เชื้อชาติจำนวนคนจำนวนครั้ง พม่า 4891,975 ลาว 27,54171,024 กัมพูชา 41114 รวม 28,07173,113

6 การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service จังหวัดบึงกาฬ แรงงานต่างด้าว ที่มาตรวจสุขภาพ ทั้งหมดจำนาน 1,466 คน แรงงานต่างด้าว ที่มาตรวจสุขภาพ ทั้งหมดจำนาน 1,466 คน แรงงานต่างด้าวที่ขึ้น ทะเบียน จำนวน 1,450 คน ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 คน (ลาว) ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 คน (ลาว) แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่าน การตรวจสุขภาพ จำนวน 8 คน แรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่าน การตรวจสุขภาพ จำนวน 8 คน สารเสพติด 6 คน ลิ้นหัวใจรั่ว 1 คน TB 1 คน

7 จำนวนบุคลากรสาธารณสุข ต่อประชากร ข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ณ 30 มิถุนายน 2557 : พยาบาลวิชาชีพ ( ข้าราชการ 337 คน และลูกจ้างนักเรียนทุน 177 คน ) ประเทศ 1 : 498 เขต 8 1 : 550 บึงกาฬ 1 : 803 ประเทศ 1 : 498 เขต 8 1 : 550 บึงกาฬ 1 : 803 พยาบาล วิชาชีพ ( รวมลูกจ้าง นร. ทุน ) ประเทศ 1 : 2,535 เขต 8 1 : 2,500 บึงกาฬ 1 : 7,938 ประเทศ 1 : 2,535 เขต 8 1 : 2,500 บึงกาฬ 1 : 7,938 แพทย์ ประเทศ 1 : 6,425 เขต 8 1 : 7,420 บึงกาฬ 1 : 14,234 ประเทศ 1 : 6,425 เขต 8 1 : 7,420 บึงกาฬ 1 : 14,234 เภสัชกร ประเทศ 1 : 5,788 เขต 8 1 : 8,700 บึงกาฬ 1 : 18,763 ประเทศ 1 : 5,788 เขต 8 1 : 8,700 บึงกาฬ 1 : 18,763 ทันตแพทย์

8 การจัดระดับสถานบริการ ของจังหวัดบึง กาฬ ตาม SERVICE PLAN การจัดระดับสถานบริการ ของจังหวัดบึง กาฬ ตาม SERVICE PLAN ศสม. (P1) ศสม. (P1) จำนวน 61 แห่ง ขนาดใหญ่ 7 แห่ง ขนาดกลาง 45 แห่ง ขนาดเล็ก 9 แห่ง รพท.(S) รพช. ใหญ่ (M2) รพช. กลาง (F2) รพช. เล็ก (F3) ระดับสถานบริการ ระดับปฐมภูมิ รพ. สต. (P2) ระดับตติยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ( รพท. บึงกาฬ 170 เตียง ) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. ขนาดกลาง ) จำนวน 5 แห่ง ( รพ. บึงโขงหลง รพ. ศรีวิไล รพ. พรเจริญ รพ. โซ่พิสัย และ รพ. ปากคาด : 30 เตียง ) รพ. บึงกาฬ (1 แห่ง ) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. ขนาดเล็ก ) จำนวน 1 แห่ง ( รพ. บุ่งคล้า 10 เตียง ) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. ขนาดใหญ่ ) จำนวน 1 แห่ง ( รพ. เซกา 60 เตียง )

9

10 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก อัตราต่อพันประชากร

11 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก อัตราต่อแสนประชากร

12 สิทธิการรักษาพยาบาล ประชากร ณ กันยายน 2557 จำนวน 412,022 คน ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (30 กันยายน 2557)

13 การดำเนินงานด่านควบคุมโรค และด่านอาหารและยา ภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ

14 14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บึง โขง หลง ปาก คาด บุ่งคล้า เมืองบึงกาฬ พร เจริญ โซ่ พิสัย เซกา ศรีวิไล อ. รัตนวาปี อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย (136 กม.) อ. คำตากล้า อ. บ้านม่วง อ. อากาศอำนวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google