งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไร้ความ สามัคคี ทะเลาะเบาะ แว้ง ไร้ระเบียบ เต็มไป ด้วยขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไร้ความ สามัคคี ทะเลาะเบาะ แว้ง ไร้ระเบียบ เต็มไป ด้วยขยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไร้ความ สามัคคี ทะเลาะเบาะ แว้ง ไร้ระเบียบ เต็มไป ด้วยขยะ

3 รู้รัก สามัคคี สมานฉั นท์ เป็นระเบียบ เรียบร้อย ร่วมมือ ร่วมใจ เ รา จะทำอย่างไร..... ให้ หมู่บ้านเราเป็นอย่างนี้ ร่วมคิด ร่วมทำ

4 ร้อง เพลงรอ...

5 ทรัพยากร มากมาย คนก็มี ความสามารถ

6 เมื่อเราก็พร้อม เราก็ทำ เองได้

7

8

9 ทุกคนพร้อมใจต่อสู้ ใช้วิธีสู้เป็นบทเรียน ในการพัฒนา สู้แบบพึ่งตนเอง หวัง ผลระยะยาว พึ่งตนเองได้ในที่สุด มีแผนในการ พัฒนา

10 เพราะฉะนั้น....... เราต้อง ช่วยกันคิด..... แก้ปัญหาให้กับหมู่บ้าน ด้วย...... “ แผน ชุมชน ”

11 “ แผนชุมชน ” หมายถึง การกำหนดอนาคตและ กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตามที่ ต้องการและสามารถแก้ปัญหา ที่เผชิญอยู่โดยคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง

12 ประโยชน์ของ แผนชุมชน คนในหมู่บ้านได้ เรียนรู้ร่วมกัน คนในหมู่บ้านได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส ข้อจำกัดของชุมชน คนในหมู่บ้านมีช่องทางแก้ไขปัญหาของ หมู่บ้านอย่างเหมาะสม คนในหมู่บ้านสามารถกำหนดกิจกรรม ตอบสนองความต้องการของหมู่บานได้ เอง คนในหมู่บ้านสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถจัดการกับทรัพยากรในหมู่บ้าน ได้ดี

13 วิเคราะห์ ชุมชน ตัดสิ นใจ วางแ ผน ดำเนิน การ แบ่งปัน ผลประโ ยชน์ ติดตา ม ประเมิ นผล

14 ผู้จัด ทำ แผน * กรรมการชุมชน * ผู้ทรงคุณวุฒิใน ชุมชน * ปราชญ์ชุมชน * ผู้นำกลุ่ม / องค์กรสตรี ฯลฯ

15 การทบทวน แผนชุมชน สำรวจ / จัดเก็บข้อมูล เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา สาเหตุ กำหนดแนวทางแก้ปัญหา วางแผน ( รวบรวมกิจกรรมเป็น แผนของหมู่บ้าน ) ดำเนินการ ตามแผน ติดตามผล สามารถปรับแผนได้ ตาม สถานการณ์

16 ตัวอย่ าง ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนประชุม พูดคุย เสนอปัญหา ความต้องการ ที่ ครอบคลุมทั้งชุมชน จัดกลุ่ม ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา หาสาเหตุ หาแนวทาง แก้ไขปัญหา / กำหนดกิจกรรม แก้ปัญหา

17 การจัดกลุ่ม ปัญหา เช่น ด้าน เศรษฐกิ จ ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ด้าน สาธารณสุ ข ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

18 แผนชุมชน ควรมีอะไรบ้าง ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพปัญหาของหมู่บ้าน ( ผลการ วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ) แผนงานโครงการ / กิจกรรมแก้ปัญหา ที่ครอบคลุมทุกด้าน เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน / วิสัยทัศน์ ใน 5 ปี กิจกรรมในแผนมี ลักษณะ ดังนี้ หมู่บ้านทำ เองทั้งหมด ทำเอง + รัฐ รัฐทำให้ ทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของชุมชน

19

20 1. ประวัติความ เป็นมา 2. สภาพทั่วไป ของหมู่บ้าน 3. อาณาเขต 4. ประชากร / อาชีพ 5. สาธารณูปโภค 6. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร ส่วนที่ 1

21 ปัญหาของชุมชน ส่วนที่ 2 ปัญหาสภาพปัญหา 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1. รายได้ไม่เพียงพอ 2. ไม่มีเงินทุนในการ ประกอบอาชีพ 1. คนชราไม่มีผู้เลี้ยงดู 2. 1. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 2. น้ำเสีย

22 ส่วนที่ 3 ประชาชนในหมู่บ้านอยู่อย่างมีความสุข ความสามัคคี อาชีพมั่นคง / รายได้ พอเพียงพึ่งตนเองได้ เช่ น ระยะเวลา 5 ปี

23 แผนชุมชนบ้าน..................... หมู่ที่............... ตำบล................... อำเภอ....................... จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปัญหาโครงการ / กิจกรรม งบประม าณ หน่วย งาน ดำเนินก าร ผลที่ คาดว่า จะได้รับ วิธี ดำเนินงาน ทำเอง ทำร่วม ทำให้ ระยะ เวลา ดำเนินก าร หมาย เหตุ น้ำ เสีย ส่วนที่ 4

24 ภาคผนวก * รายชื่อผู้เข้าร่วมเวที จัดทำแผนชุมชน * ภาพถ่ายการจัดเวที ประชาคม * รายชื่อแกนนำจัดทำ แผนชุมชน

25 ใช้ข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. กชช. 2 ค หรือ ข้อมูล บัญชีรับจ่ายครัวเรือน ร่วมใน การวิเคราะห์ ร้อยละ 70 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านมีส่วน ร่วมในการจัดทำแผน มากกว่า ร้อยละ 70 สมาชิก อบต. มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนตั้งแต่ต้น มีแผนชุมชนเป็นลาย ลักษณ์อักษร มีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมพึ่งตนเอง อย่างน้อย ร้อยละ 30


ดาวน์โหลด ppt ไร้ความ สามัคคี ทะเลาะเบาะ แว้ง ไร้ระเบียบ เต็มไป ด้วยขยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google