งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนชุมชน

2 ไร้ความสามัคคี ไร้ระเบียบ เต็มไปด้วยขยะ ทะเลาะเบาะแว้ง

3 เราจะทำอย่างไร.....ให้หมู่บ้านเราเป็นอย่างนี้
รู้รักสามัคคี เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมมือร่วมใจ สมานฉันท์ เราจะทำอย่างไร.....ให้หมู่บ้านเราเป็นอย่างนี้

4 ร้องเพลงรอ...

5 ทรัพยากรมากมาย คนก็มีความสามารถ

6 เมื่อเราก็พร้อม เราก็ทำเองได้

7

8

9 มีแผนในการพัฒนา พึ่งตนเองได้ในที่สุด ทุกคนพร้อมใจต่อสู้
ใช้วิธีสู้เป็นบทเรียนในการพัฒนา มีแผนในการพัฒนา สู้แบบพึ่งตนเอง หวังผลระยะยาว พึ่งตนเองได้ในที่สุด

10 แก้ปัญหาให้กับหมู่บ้าน ด้วย......
เพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันคิด..... “แผนชุมชน” แก้ปัญหาให้กับหมู่บ้าน ด้วย......

11 “แผนชุมชน” หมายถึง การกำหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่โดยคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทาง

12 ประโยชน์ของแผนชุมชน คนในหมู่บ้านได้เรียนรู้ร่วมกัน
คนในหมู่บ้านได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส ข้อจำกัดของชุมชน คนในหมู่บ้านมีช่องทางแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านอย่างเหมาะสม คนในหมู่บ้านสามารถกำหนดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของหมู่บานได้เอง คนในหมู่บ้านสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถจัดการกับทรัพยากรในหมู่บ้านได้ดี

13 วิเคราะห์ชุมชน ติดตามประเมินผล ตัดสินใจวางแผน แบ่งปันผลประโยชน์
กระบวนการชุมชน ในการจัดทำแผนชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ติดตามประเมินผล ตัดสินใจวางแผน แบ่งปันผลประโยชน์ ดำเนินการ

14 ผู้จัดทำแผน *กรรมการชุมชน * ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน * ปราชญ์ชุมชน
* ผู้นำกลุ่ม /องค์กรสตรี ฯลฯ

15 การทบทวนแผนชุมชน สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
วิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา สาเหตุ กำหนดแนวทางแก้ปัญหา วางแผน (รวบรวมกิจกรรมเป็นแผนของหมู่บ้าน) ดำเนินการตามแผน ติดตามผล สามารถปรับแผนได้ ตามสถานการณ์

16 ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนประชุม พูดคุย
ตัวอย่าง ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนประชุม พูดคุย เสนอปัญหา ความต้องการ ที่ครอบคลุมทั้งชุมชน จัดกลุ่มปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หาสาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหา/กำหนดกิจกรรมแก้ปัญหา

17 การจัดกลุ่มปัญหา เช่น
การจัดกลุ่มปัญหา เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

18 แผนชุมชน ควรมีอะไรบ้าง
กิจกรรมในแผนมีลักษณะ ดังนี้ หมู่บ้านทำเองทั้งหมด แผนชุมชน ควรมีอะไรบ้าง ทำเอง+รัฐ รัฐทำให้ทั้งหมด ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพปัญหาของหมู่บ้าน(ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน/วิสัยทัศน์ ใน 5 ปี แผนงานโครงการ/กิจกรรมแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน

19 ตัวอย่าง

20 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 1.ประวัติความเป็นมา 2.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
3. อาณาเขต 4.ประชากร /อาชีพ 5. สาธารณูปโภค 6.ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร

21 ปัญหาของชุมชน ปัญหา สภาพปัญหา ส่วนที่ 2 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสังคม
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. รายได้ไม่เพียงพอ 2. ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 1.คนชราไม่มีผู้เลี้ยงดู 2. 1.ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 2.น้ำเสีย

22 ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของประชาชน เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน/วิสัยทัศย์ เช่น ประชาชนในหมู่บ้านอยู่อย่างมีความสุข ความสามัคคี อาชีพมั่นคง/รายได้พอเพียงพึ่งตนเองได้ ระยะเวลา ปี

23 ส่วนที่ 4 แผนชุมชนบ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ปัญหา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วย งาน ดำเนินการ ผลที่คาดว่า จะได้รับ วิธีดำเนินงาน ทำเอง ทำร่วม ทำให้ ระยะ เวลาดำเนินการ หมายเหตุ น้ำเสีย

24 ภาคผนวก * รายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีจัดทำแผนชุมชน
* ภาพถ่ายการจัดเวทีประชาคม * รายชื่อแกนนำจัดทำแผนชุมชน

25 ตัวชี้วัดคุณภาพแผนชุมชน
ใช้ข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. กชช. 2ค หรือข้อมูล บัญชีรับจ่ายครัวเรือน ร่วมในการวิเคราะห์ ร้อยละ 70 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน มากกว่า ร้อยละ 70 สมาชิก อบต.มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนตั้งแต่ต้น มีแผนชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมพึ่งตนเอง อย่างน้อย ร้อยละ 30


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google