งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าว ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ การ สอบสวนโรคเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 21 – 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าว ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ การ สอบสวนโรคเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 21 – 22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าว ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ การ สอบสวนโรคเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2553

2 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 21-22 ตุลาคม 2553 วันจัด สัมมนา : สถาน ที่ : กลุ่มเป้าห มาย : ห้องประชุม โรงแรม เพชรรัชต์ การ์เด้น ผู้รับผิดชอบงานระบาด วิทยา ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ การสอบสวนโรค จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

3 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 ประกวดผลงานการ สอบสวนโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ กิจกรรม : กิจกรรม : ประกวดนำเสนอ แบบบรรยาย ประกวดนำเสนอ แบบโปสเตอร์ 12 – 15 เรื่อง 20 เรื่อง

4 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 ประกวดนำเสนอ แบบบรรยาย ให้ทุกอำเภอคัดเลือกผลงานโดดเด่นเข้า รับการคัดเลือก ไม่จำกัดจำนวน คณะกรรมการระดับจังหวัดจะคัดเลือก ผลงาน ผ่านเข้ารอบนำเสนอ จำนวน 12 – 15 ผลงาน ส่งผลงานในรูปเอกสารรายงานสอบสวนโรค ฉบับสมบูรณ์ ( Full Report ) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

5 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 ประกวดนำเสนอ แบบโปสเตอร์ ให้ทุกอำเภอคัดเลือกผลงาน โดดเด่นเข้านำเสนอ อำเภอละ 1 เรื่อง จัดแสดงโปสเตอร์ ขนาด 1 X 1.5 เมตร ส่งผลงานในรูปเอกสารรายงานสอบสวนโรค ฉบับสมบูรณ์ ( Full Report ) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 1.5 1

6 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 รายงานสอบสวนโรคฉบับ สมบูรณ์ ( Full Report ) ชื่อ เรื่อง ทีมสอบสวนโรค บทคัด ย่อ บทนำ/ความ เป็นมา วัตถุประสง ค์ วิธี การศึกษ า ผลการ สอบสวน มาตรก ารฯ วิจาร ณ์ผล ปัญหา ข้อจำกัด สรุป ข้อเสนอ แนะ กิตติกรรมป ระกาศ เอกสารอ้างอิ ง

7 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 รายงานสอบสวนโรคฉบับ สมบูรณ์ ( Full Report ) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ตัวหนังสือ Angsana New ขนาด 16 กั้นหน้า 3 cm กั้นหลัง 2 cm บน ล่าง 2.5 cm ส่งผลงานทาง eeee pppp iiii dddd rrrr oooo iiii eeee tttt @@@@ yyyy aaaa hhhh oooo oooo.... cccc oooo mmmmภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

8 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 คณะกรร มการ อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญในการสอบสวน โรค จากสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 อุบลราชธานี ผู้เชียวชาญในการเขียน รายงานสอบสวนโรค จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม

9 การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553 สอบถาม เพิ่มเติม 043-515206 086-4562792 084-9578585 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

10 ขอบคุณ ครับ เจอกันในวัน สัมมนาฯนะครับ


ดาวน์โหลด ppt ข่าว ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบาดวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ การ สอบสวนโรคเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 21 – 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google