งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัด กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัด กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัด กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย นาย อภิสิทธิ์ ทวีผล

2 1. ความจำเป็นในการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ 2. สภาพสังคมปัจจุบัน มีความเสี่ยง ต่อนักเรียน นักศึกษาในหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึง ประสงค์ 3. ผลกระทบจากข้อมูลวิจัยด้าน กิจกรรม จะเป็นประโยชน์ในการ ปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของนักเรียน และ ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

3 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่มี ผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 2. เพื่อทราบความต้องการในด้าน การทำกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ

4 1. สภาพปัญหาที่ มีผลกระทบต่อ การจัด กิจกรรม 2. ความต้องการ ในการทำ กิจกรรม ข้อมูลสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ตัวแปร ตาม ตัวแปร ต้น เพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา

5 ประชากร นักเรียน ปวช.1-3 สาขาพาณิชยก รรมและช่างอุตสาหกรรม และปวส.1-2 สาขา บริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม จำนวน 820 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตารางประมาณค่า จำนวนประชากรและตัวอย่างของ R.V. Krejcie & D.W. Morgan ได้จำนวนตัวแทนประชากร 260 คน - สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เนื่องจากนักเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตามสาขาวิชา - จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละ สาขาวิชา - นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 215 คน - กลุ่มผู้นำนักเรียน นักศึกษาผู้คิดสร้างสรรค์งาน กิจกรรม จำนวน 15 คน

6 เครื่องมือที่ใช้วิจัย แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวแทน ประชากร ได้แก่ เพศ ชั้นปี สาขาวิชาที่ศึกษา ตอนที่ 2 ความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษาต่อ การจัดกิจกรรม / โครงการของวิทยาลัยฯ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อการจัดกิจกรรม / โครงการของวิทยาลัยฯ ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและความต้องการของ นักเรียน นักศึกษาต่อลักษณะของกิจกรรม พัฒนา

7 สรุปผล / อภิปราย การวิจัย 1. สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรม - ภาพรวมความเข้าใจสภาพปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อการทำกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยู่ใน ระดับปานกลาง ความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความต้องการ ในการทำกิจกรรม - ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนในการจัด กิจกรรม / โครงการอยู่ในระดับมาก - ภาพรวมความคิดเห็นและความต้องการ ของนักเรียนต่อลักษณะของกิจกรรมพัฒนา มีความต้องการด้านนันทนาการมากที่สุด

8 ข้อเสนอแนะจาก ผลการวิจัย 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - กำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม ให้ชัดเจน - ขจัดปัญหาการทับซ้อนด้านกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ - มีการบูรณาการงานกิจกรรมและงานวิชาการ เพื่อ พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีทักษะรอบด้าน ให้ สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคใหม่ 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ - ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ กิจกรรม / โครงการอย่างชัดเจน - บูรณาการกิจกรรมพัฒนาให้น่าสนใจ สอดคล้อง กับความต้องการของนักเรียน มีความหลากหลายและ จำนวนกิจกรรม / โครงการที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯ

9 ยึดหลัก 3 ประการ 1. รู้ใจต้องรู้ใจกลุ่มเป้าหมาย 2. เข้าใจต้องเข้าใจ กลุ่มเป้าหมาย 3. จูงใจต้องรู้ใจและเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายอย่างดี เพื่อจูง ใจนักเรียนทุกคนให้เข้าร่วม ทำกิจกรรม ร้อยเปอร์เซ็นต์

10 จบการ นำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยประเภทพัฒนา สถาบัน เรื่อง “ การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัด กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google