งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง. ประชากร (Population) กลุ่มของสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม ของสิ่งของ คน หรือ เหตุการณ์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง. ประชากร (Population) กลุ่มของสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม ของสิ่งของ คน หรือ เหตุการณ์ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง

2 ประชากร (Population) กลุ่มของสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม ของสิ่งของ คน หรือ เหตุการณ์ต่างๆ

3 กลุ่มตัวอย่าง (sample) กลุ่มของสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่ง ของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจ กลุ่มตัวอย่างที่ดีหมายถึงกลุ่ม ตัวอย่างที่มีลักษณะต่างๆที่ สำคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่ม ประชากร เป็นตัวแทนที่ดีของ กลุ่มประชากรได้

4 ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง กำหนด / นิยามประชากรเป้าหมาย รวบรวมสมาชิกทั้งหมดของ ประชากร กำหนดหน่วยของการสุ่มตัวอย่างวางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างทำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

5 การกำหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง

6 1. กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ เกณฑ์ จำนวนประชากรหลักร้อยใช้กลุ่ม ตัวอย่าง 15 – 30% จำนวนประชากรหลักพันใช้กลุ่ม ตัวอย่าง 10 – 15% จำนวนประชากรหลักหมื่นใช้กลุ่ม ตัวอย่าง 5 – 10 %

7 2. ใช้สูตรคำนวณ 2.1 กรณีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ ไม่ ทราบจำนวนประชากร ทราบเพียงแต่ ว่ามีจำนวนมาก

8 2.2 กรณีที่ทราบจำนวนประชากรและ มีจำนวนไม่มาก

9 3. กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางของ Krejcie and Morgan Krejcie and Morgan Krejcie and Morgan

10 เทคนิคการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง

11 1. การสุ่มโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะ เป็น 1.1 การสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการสุ่มจากสมาชิกของ ประชากรเป้าหมายที่เป็นใครก็ได้ที่สามารถ ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 1.2 การสุ่มแบบโควตา (Quota sampling) เป็นการสุมตัวอย่างโดยจำแนกประชากร ออกเป็นส่วนๆก่อนโดยมีหลักจำแนกว่าตัว แปรที่ใช้ในการจำแนกนั้นควรจะมี ความสัมพันธ์กับตัวแปรที่จะรวบรวม หรือ ตัวแปรที่สนใจ และสมาชิกที่อยู่แต่ละส่วน มีความเป็นเอกพันธ์

12 1.3 การสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นการ สุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจของผู้วิจัย ในการกำหนดสมาชิกของประชากรที่ จะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 1.4 การสุมกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) การเลือก กลุ่มตัวอย่างโดยถือเอาความสะดวก หรือความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล

13 ข้อจำกัด 1. ผลการวิจัยไม่สามารถอ้างอิงไปสู่ ประชากรทั้งหมดได้ จะสรุปอยู่ใน ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ข้อสรุป นั้นจะสรุปไปหาประชากรได้ต่อเมื่อกลุ่ม ตัวอย่างมีลักษณะต่างๆที่สำคัญๆ เหมือนกับประชากร 2. กลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับการ ตัดสินใจของผู้วิจัยและองค์ประกอบบาง ตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่มี วิธีการทางสถิติอย่างไรที่จะมาคำนวณ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม (sampling error)

14 2. การสุ่มโดยการคำนึงถึงความน่าจะ เป็น (probability sampling) 1. การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) สุ่มหน่วยของการสุ่ม (Sampling unit) จนกว่าจะได้จำนวนตามที่ต้องการ โดยแต่ครั้งที่สุม สมาชิกแต่ละหน่วย ของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า เทียมกัน สุ่มหน่วยของการสุ่ม (Sampling unit) จนกว่าจะได้จำนวนตามที่ต้องการ โดยแต่ครั้งที่สุม สมาชิกแต่ละหน่วย ของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า เทียมกัน 1.1 การจับฉลาก 1.1 การจับฉลาก 1.2 การใช้ตารางเลขสุ่ม 1.2 การใช้ตารางเลขสุ่ม

15 2. การสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic sampling) ใช้ในกรณีที่ประชากรมี การจัดเรียงอย่างไม่ลำเอียง 1) ประชากรหารด้วยจำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (K = N/n) 1) ประชากรหารด้วยจำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (K = N/n) 2) สุ่มหมายเลข 1 ถึง K ( กำหนดสุ่ม ได้หมายเลข r ) 2) สุ่มหมายเลข 1 ถึง K ( กำหนดสุ่ม ได้หมายเลข r ) 3) r จะเป็นหมายเลขเริ่มต้น ลำดับ ต่อไป r + K, r +2K, r + 3K, ….. 3) r จะเป็นหมายเลขเริ่มต้น ลำดับ ต่อไป r + K, r +2K, r + 3K, …..

16 3. การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งกลุ่ม ประชากรออกเป็นชั้นภูมิย่อยๆเสียก่อน บนพื้นฐานของตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผล กระทบต่อตัวแปรตาม โดยมีหลักใน การจัดแบ่งชั้นภูมิแต่ละชั้นมีความเป็น เอกพันธ์ (Homogeneous)

17

18 4. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) ถ้าประชากรมีลักษณะ คล้ายคลึงกัน การสุ่มเพียงบาง กลุ่มแล้วสุ่มสมาชิกภายในกลุ่ม นั้นอีกทีหนึ่ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย สะดวกต่อการ เก็บรวบรวมข้อมูล

19

20 5. การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) เป็นกระบวนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก ประชากรซึ่งดำเนินการสุ่มตั้งแต่ 3 ขั้น ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt ประชากร และกลุ่ม ตัวอย่าง. ประชากร (Population) กลุ่มของสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม ของสิ่งของ คน หรือ เหตุการณ์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google