งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องมี การประชุมวันนี้ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องมี การประชุมวันนี้ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องมี การประชุมวันนี้ ?

2 “ร่าง กรอบลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการ
สายรับใช้สังคมที่สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ” ปี 2555 ดร. ถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะทำงาน ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัติ บุญ–หลง ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร รศ. ดร. บวร ปภัสราทร รองศาสตราจารย์ ดร. บุหงา วัฒนะ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา จันทร์ศิลา รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผศ. ดร. อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ผศ. สุจารี แก้วคง ผู้ใหญ่ ใจดี

3 คณะกรรมการ ใจดี คณะกรรมการ พัฒนารูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ๑. รศ. นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองประธานกรรมการ ๓. ดร. ภีร์รัตน์ สงวนไทร กรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๖. ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๗. รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ ๑๑. ดร. สมสุข ธีระพิจิตร อดีตเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

4 คณะกรรมการ พัฒนารูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ใจดี

5 ผู้บริหาร ใจดี

6 นักวิชาการ จิตอาสา มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในการเสริมพลังชุมชน และ เครือข่ายนักวิชาการในท้องถิ่น มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ขอ อาสาเป็นกรณีศึกษา “เขียน 7 ประเด็น และ นำเสนอ”

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องมี การประชุมวันนี้ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google