งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม

2 การดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 การเผยแพร่รายการวิทยุ “ หมอทาง ” ของสำนัก ทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 436 ครั้ง สทช. ที่ 1 ( ปทุม ธานี ) สทช. ที่ 4 ( เพชร บุรี ) ทชจ. แพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

3 การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “ หมอทาง ” บน เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท ( หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ) จำนวน 17 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชม / รับฟังคลิปรายการวิทยุหมอ ทางผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท จำนวน 487 ครั้ง ( ฐานข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทาง หลวงชนบท ) จำนวนผู้เข้าชม / รับฟังคลิปรายการวิทยุหมอ ทางผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท จำนวน 487 ครั้ง ( ฐานข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทาง หลวงชนบท ) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

4 แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนการออกอากาศรายการ วิทยุหมอทาง สทช. ที่ 1 – 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

5 เนื้อหารายละเอียดที่นำเสนอในรายการ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ประชาสัมพันธ์เรื่อง กรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัลความ เป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมจาก ก. พ. ร. และรางวัลดัชนีความโปร่งใส ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและ สะพานต่างๆ ของกรมทางหลวงชนบท เรื่องเอกลักษณ์ ทช. เกร็ดความรู้เรื่องป้ายรหัสสายทาง กรมทางหลวงชนบท แนะนำแหล่งท่องเที่ยวบนสายทางหลวงชนบท การปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านการทดสอบวัตถุ คลิปเสียงจากสำนักกฎหมาย เช่น การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ การขายฝาก การหมั้นและการสมรส เป็น ต้น

6 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 การดำเนินงานรายการวิทยุ " หมอทาง " ประจำปีงบประมาณ 2557 หน่วยงาน จำนวน หน่วยงานที่ ดำเนินการ จำนวนสถานี จำนวนนักจัด รายการวิทยุ ( คน ) สรุปการจัดรายการ วิทยุ " หมอทาง " ประจำปีงบประมาณ 57 จำนวนผู้เข้าชม / รับฟัง คลิปรายการวิทยุ " หมอทาง " การเผยแพร่คลิป " หมอทาง " บนเว็บไซต์กรมฯ สถานีวิทยุที่ออกอากาศ สถานีวิทยุ กระจาย เสียงแห่ง ประเทศไทย ( สวท.) สถานีวิทยุ ชุมชน สถานีวิทยุ อส มท. อื่นๆ สทช. ที่ 1 6 69 ต. ค. 56/350 ครั้ง ต. ค. 56/725 ครั้ง 22 ครั้ง 15 สทช. ที่ 2 8 815 พ. ย. 56/417 ครั้ง พ. ย. 56/526 ครั้ง 36 ครั้ง 44 สทช. ที่ 3 5 514 ธ. ค. 56/423 ครั้ง ธ. ค. 56/358 ครั้ง 21 ครั้ง 131 สทช. ที่ 4 6 614 ม. ค. 57/399 ครั้ง ม. ค. 57/353 ครั้ง 23 ครั้ง 6 สทช. ที่ 5 4 44 ก. พ. 57/436 ครั้ง ก. พ. 57/487 ครั้ง 17 ครั้ง 13 1 สทช. ที่ 6 6 65 42 สทช. ที่ 7 4 46 211 สทช. ที่ 8 6 69 231 สทช. ที่ 9 5 55 23 สทช. ที่ 10 6 610 42 สทช. ที่ 11 4 47 211 สทช. ที่ 12 5 511 31 1 สทช. ที่ 13 4 47 4 สทช. ที่ 14 3 34 12 สทช. ที่ 15 4 47 22 สทช. ที่ 16 10 14 46 สทช. ที่ 17 4 45 22 สทช. ที่ 18 6 610 33 รวม 96( หน่วย ) 96( แห่ง )156( คน ) 2,125 ครั้ง 2,449 ครั้ง 119 ครั้ง 44( แห่ง )46( แห่ง )4( แห่ง )2( แห่ง )

7 แนวทางการดำเนินรายการวิทยุ “ หมอทาง ” กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ตามบันทึกข้อความที่ท่านอธิบดีเห็นชอบแนวทางการ ดำเนินงานรายการวิทยุ “ หมอทาง ’ ประจำปี 2557 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานใน ภาพรวม เช่น 1. รูปแบบรายการ เป็นการสนทนาพูดคุยกับผู้ฟัง และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นสร้างบรรยากาศให้ รายการรู้สึกน่าสนใจและน่าติดตามรับฟัง

8 2. การเขียนผังรายการ

9 3. การจัดส่งคลิปเสียง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทาง หลวงชนบท จัดส่งมาที่ E – mail : Radio.drr@gmail.com 4. การรายงานผลการดำเนินงานรายการวิทยุ “ หมอทาง ” ภายในวันที่ 25 ของเดือน

10 5. การสนับสนุนจากสำนักฝึกอบรม - ข้อมูล - สปอต / สารคดี - ของที่ระลึก - และสารคดีจากสำนักกฎหมาย 6.Work Manual รายการวิทยุ “ หมอทาง ”

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายการวิทยุ “ หมอ ทาง ” กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google