งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม
รายการวิทยุ “หมอทาง” กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม

2 การดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง”
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 การเผยแพร่รายการวิทยุ “หมอทาง” ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จำนวน 436 ครั้ง สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ทชจ.แพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

3 การเผยแพร่คลิปรายการวิทยุ “หมอทาง” บนเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท
(หน่วยงานที่จัดส่งคลิปมายังกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่) จำนวน 17 ครั้ง จำนวนผู้เข้าชม/รับฟังคลิปรายการวิทยุหมอทางผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท จำนวน 487 ครั้ง (ฐานข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

4 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนการออกอากาศรายการวิทยุหมอทาง สทช.ที่ 1 – 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

5 เนื้อหารายละเอียดที่นำเสนอในรายการ ได้แก่
ประชาสัมพันธ์เรื่อง กรมทางหลวงชนบทได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมจาก ก.พ.ร. และรางวัลดัชนีความโปร่งใส ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนและสะพานต่างๆ ของกรมทางหลวงชนบท เรื่องเอกลักษณ์ ทช. เกร็ดความรู้เรื่องป้ายรหัสสายทาง กรมทางหลวงชนบท แนะนำแหล่งท่องเที่ยวบนสายทางหลวงชนบท การปฏิบัติการซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านการทดสอบวัตถุ คลิปเสียงจากสำนักกฎหมาย เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การขายฝาก การหมั้นและการสมรส เป็นต้น ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

6 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
การดำเนินงานรายการวิทยุ "หมอทาง" ประจำปีงบประมาณ 2557 หน่วยงาน จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการ จำนวนสถานี จำนวนนักจัดรายการวิทยุ(คน) สรุปการจัดรายการวิทยุ "หมอทาง" ประจำปีงบประมาณ 57 จำนวนผู้เข้าชม/รับฟังคลิปรายการวิทยุ "หมอทาง" การเผยแพร่คลิป "หมอทาง" บนเว็บไซต์กรมฯ สถานีวิทยุที่ออกอากาศ สถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุ อสมท. อื่นๆ สทช.ที่ 1 6 9 ต.ค. 56/350 ครั้ง ต.ค. 56/725 ครั้ง 22 ครั้ง 1 5 สทช.ที่ 2 8 15 พ.ย. 56/417 ครั้ง พ.ย. 56/526 ครั้ง 36 ครั้ง 4 สทช.ที่ 3 14 ธ.ค. 56/423 ครั้ง ธ.ค. 56/358 ครั้ง 21 ครั้ง 3 สทช.ที่ 4 ม.ค. 57/399 ครั้ง ม.ค. 57/353 ครั้ง 23 ครั้ง สทช.ที่ 5 ก.พ. 57/436 ครั้ง ก.พ. 57/487 ครั้ง 17 ครั้ง สทช.ที่ 6 2 สทช.ที่ 7 สทช.ที่ 8 สทช.ที่ 9 สทช.ที่ 10 10 สทช.ที่ 11 7 สทช.ที่ 12 11 สทช.ที่ 13 สทช.ที่ 14 สทช.ที่ 15 สทช.ที่ 16 สทช.ที่ 17 สทช.ที่ 18 รวม 96(หน่วย) 96(แห่ง) 156(คน) 2,125 ครั้ง 2,449 ครั้ง 119 ครั้ง 44(แห่ง) 46(แห่ง) 4(แห่ง) 2(แห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

7 ประจำปี 2557 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม เช่น
แนวทางการดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามบันทึกข้อความที่ท่านอธิบดีเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานรายการวิทยุ“หมอทาง’ ประจำปี 2557 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม เช่น รูปแบบรายการ เป็นการสนทนาพูดคุยกับผู้ฟัง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นสร้างบรรยากาศให้รายการรู้สึกน่าสนใจและน่าติดตามรับฟัง

8 2. การเขียนผังรายการ

9 3. การจัดส่งคลิปเสียง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท
จัดส่งมาที่ E – mail : 4. การรายงานผลการดำเนินงานรายการวิทยุ “หมอทาง” ภายในวันที่ 25 ของเดือน

10 5. การสนับสนุนจากสำนักฝึกอบรม
- ข้อมูล - สปอต / สารคดี - ของที่ระลึก - และสารคดีจากสำนักกฎหมาย 6.Work Manual รายการวิทยุ “หมอทาง”

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google