งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริการข้อมูล เอกสาร ( ห้องสมุด ) ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 22

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 3,272, 800 1,50 0 3,00 0 4,50 0 6,00 0 7,50 0 9, , , , , , , 000 1,81 5 3, งานสารบรรณ 1,79 2 3,57 2 4,65 4 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม ,11 1 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง , (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 4716 (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เรื่อง 3916 (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง 134 (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ครั้ง 123 (4) จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ - - -

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 โครงการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ) จัดทำวารสารกรม ฯ ) จัดทำข่าวสาร กรมฯ (DPT) ) จัดทำสกู๊ปข่าว ) จัดทำเอกสาร แผ่นพับ ) จัดทำบอร์ด นิทรรศการ / โปสเตอร์ ) จัดทำสปอตวิทยุ / โทรทัศน์ ) สื่อโทรทัศน์ ) ป้าย ประชาสัมพันธ์

5 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 3,272, งบ ดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่าย อื่น


ดาวน์โหลด ppt อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google