งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายจิรศักดิ์ ละ มัย ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายจิรศักดิ์ ละ มัย ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายจิรศักดิ์ ละ มัย ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป ( ว่าง ) หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายรฐนนท์ วิเชียรรักษ์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1310 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 จ้างเหมา 32 รวม 3127 อัตรา ว่าง 1. นายช่างโยธาชำนาญงาน = 2 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 55 จ้างเหมา 32 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 44 โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารงาน ทั่วไป 9, ,4 6 2,5 25 3,2 17 3,94 7 4,7 02 5,6 45 6,4 35 7,3 25 7,9 63 8,7 36 9,02 5 1, งานสารบรรณ 978 ( 1 ) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 365 ( 2 ) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 121 ( 3 ) พิมพ์ หนังสือ ( เรื่อง ) 121 ( 4 ) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 365 ( 5 ) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี 39 ( 1 ) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 18 ( 2 ) เงินส่ง คลัง ( ครั้ง ) 4 ( 3 ) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ 11 ( 1 ) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 6 ( 2 ) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 5 ( 3 ) จัดทำ ทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) -

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อ ประกาศเป็น กฎกระทรวง ) จำนวน 3 ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด ปัตตานี ( ขั้นตอนที่ 18) ข ผังเมืองรวมเมืองปัตตานี ( ปรับปรุงครั้งที่ 2) ( ขั้นตอนที่ 13) ข ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี ( ปรับปรุงครั้งที่ 2) ( ขั้นตอนที่ 5) ข 5ข 5 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 3.1 เทศบาลตำบลยะรัง 5 ขั้นตอน ข 1 ข 2ข 2 ข 3ข 3 ข 4ข 4 ข 5ข 5

5 ที่กิจกรรม เป้า หม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ ให้บริการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงาน ก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) - 5 งานบริการด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) -

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อ พัฒนา พื้นที่ (75 จังหวัด ) 100%--10% 20% 30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % - 7 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 60 อาคาร เขื่อนป้องกันตลิ่ง หลังวัดอรัญวา สิการาม ต. ทุ่งพลา อ. โคกโพธิ์ ลบ. จัดจ้าง ลง นาม ดำเนินการ 9 ฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำ ดำ ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ 1010 ฟาร์มตัวอย่างบ้าน แป้น ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ 1 ฟาร์มตัวอย่างบ้าน ฉลุง ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ 1212 ฟาร์มตัวอย่าง ( ฟาร์มย่อยวัดถัมภา วาส ) ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ 1313 ฟาร์มตัวอย่างบ้านสี ปาย ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ 1414 ฟาร์มตัวอย่างบ้านปิ ยา ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย ฟาร์มตัวอย่างป่าตา เขียว ลบ. จัดจ้าง ลง นาม ดำเนินการ 1616 ปรับปรุงถนนใน ชุมชนพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ( ๑๖ สายทาง ) ลบ. จัดจ้างลง นาม ดำเนินการ

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 หลัง ตรวจสอบสถานบริการ 5 แห่ง การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 12 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) ลบ. 6 %14 % 21 %31 %39 %47 %55 %64 %72 %81 %88 %100 % 5.8 % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 6 %14 % 21 %31 %39 %47 %55 %64 %72 %81 %88 %100 % 5.8 % 1.2 งบลงทุน -20%35%50%65%80%100 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป ผังเมืองรวมจังหวัด ปัตตานี ผังเมืองรวมเมือง ปัตตานี 27 มิ. ย ผังเมืองรวมเมืองสาย บุรี 29 พ. ค


ดาวน์โหลด ppt นายวิจิตร จำปา สกุล โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด ( นายจิรศักดิ์ ละ มัย ) รก. หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางอัตสา แห ทอง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google