งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การ สำรวจ. ความหมาย การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การ สำรวจ. ความหมาย การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การ สำรวจ

2 ความหมาย การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อดี ง่าย มีความเที่ยง ไม่ยุ่งยาก ข้อด้อย ผู้ให้ข้อมูลอาจไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจให้ข้อมูลที่ต้องการ

3 วิธีการสำรวจ

4 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  แบบดั้งเดิม  แบบมีคอมพิวเตอร์ช่วย  ข้อดี ทำได้รวดเร็ว ควบคุมการเก็บข้อมูล ภาคสนามได้ดี ควบคุมการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างได้ อัตราการตอบสูง ค่าใช้จ่ายไม่ สูง  ข้อด้อย ถามจำกัดได้เฉพาะคำพูด ถาม คำถามที่ซับซ้อนไม่ได้ ปริมาณคำถามที่ สามารถถามได้มีน้อย

5 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล  การสัมภาษณ์ในบ้าน - ข้อดี ถามคำถามที่ซับซ้อนได้ ให้ดูภาพ / สิ่งของได้ ควบคุมกลุ่มตัวอย่างได้ เก็บ ข้อมูลจำนวนมากได้ อัตราการตอบกลับสูง  - ข้อด้อย จำนวนผู้อยู่บ้านน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสูง การ ควบคุมโดยหัวหน้าทีมสัมภาษณ์ทำได้ยาก ผู้ตอบมีแนวโน้มที่จะไม่ตอบตามจริง  การสัมภาษณ์ที่ศูนย์การค้า  - ข้อดี มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถถาม คำถามที่ซับซ้อนได้ ควบคุมสิ่งแวดล้อมใน การให้ข้อมูลได้ อัตราการตอบกลับสูง

6 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล  การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยใช้ คอมพิวเตอร์ - ข้อดี ดึงความสนใจของผู้ให้ข้อมูล ลด เวลาในการสัมภาษณ์ สามารถใช้สิ่งกระตุ้น ทางกายภาพ ควบคุมสิ่งแวดล้อม อัตราการ ตอบกลับสูง  - ข้อด้อย การตอบตามความต้องการของ สังคม ให้ข้อมูลปริมาณปานกลาง ต้นทุน สูง

7 การสำรวจทางไปรษณีย์  สิ่งที่ส่ง  การเลือกชนิดของสีหรือซอง จดหมายนำ ความยาวแบบสอบถาม มีผลต่ออัตราการ ตอบกลับ  อาจใช้โทรสารเพื่อลดเวลาในการตอบกลับ  ข้อดี ประหยัด ผู้ตอบไม่ลำเอียง ไม่มี ค่าใช้จ่ายของพนักงานภาคสนาม ปริมาณ ข้อมูลระดับปานกลาง  ข้อด้อย ควบคุมการสัมภาษณ์ไม่ได้ ควบคุมกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ การตอบกลับช้า อัตราการตอบกลับต่ำ ลำเอียงจากการไม่ ตอบ

8 การสัมภาษณ์ทาง อิเลคทรอนิกส์  การสำรวจทางอีเมล  การสำรวจทางอินเทอร์เน็ต  ข้อดี สำรวจได้จำนวนมากพร้อมกับอย่าง รวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว มี ค่าใช้จ่ายต่ำ ผู้ตอบเลือกสถานที่และเวลา ตอบได้ การถามซ้ำยังผู้ไม่ตอบทำได้ง่าย  ข้อด้อย ลำเอียงจากการเลือกตัวเอง การ ควบคุมตัวอย่างมีน้อย ไม่สามารถควบคุม สิ่งแวดล้อมในการเก็บข้อมูล อัตราการตอบ กลับต่ำ เก็บข้อมูลได้ปริมาณปานกลาง

9 ประเภทของข้อผิดพลาดใน การวิจัยแบบสำรวจ  ความผิดพลาดจากการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม  ความผิดพลาดที่เป็นระบบ - ความผิดพลาดจากการออกแบบ - ความผิดพลาดในการกำหนดกรอบ - ความผิดพลาดในการระบุประชากร - ความผิดพลาดในการเลือก - ความผิดพลาดในการวัด - ความผิดพลาดในการให้ข้อมูลแทน : Coke - ความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ - ความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือวัด : ถาม นำ - ความผิดพลาดในการประมวลผล - ความผิดพลาดในการประมวลผล - ความผิดพลาดในการตอบ - ความลำเอียงในการตอบ - ความลำเอียงจากการไม่ตอบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การ สำรวจ. ความหมาย การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google