งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การสำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การสำรวจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การสำรวจ

2 ความหมาย การสำรวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อดี ง่าย มีความเที่ยง ไม่ยุ่งยาก ข้อด้อย ผู้ให้ข้อมูลอาจไม่สามารถหรือไม่เต็มใจให้ข้อมูลที่ต้องการ

3 วิธีการสำรวจ

4 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
แบบดั้งเดิม แบบมีคอมพิวเตอร์ช่วย ข้อดี ทำได้รวดเร็ว ควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนามได้ดี ควบคุมการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ อัตราการตอบสูง ค่าใช้จ่ายไม่สูง ข้อด้อย ถามจำกัดได้เฉพาะคำพูด ถามคำถามที่ซับซ้อนไม่ได้ ปริมาณคำถามที่สามารถถามได้มีน้อย

5 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล
การสัมภาษณ์ในบ้าน -ข้อดี ถามคำถามที่ซับซ้อนได้ ให้ดูภาพ/สิ่งของได้ ควบคุมกลุ่มตัวอย่างได้ เก็บข้อมูลจำนวนมากได้ อัตราการตอบกลับสูง -ข้อด้อย จำนวนผู้อยู่บ้านน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสูง การควบคุมโดยหัวหน้าทีมสัมภาษณ์ทำได้ยาก ผู้ตอบมีแนวโน้มที่จะไม่ตอบตามจริง การสัมภาษณ์ที่ศูนย์การค้า -ข้อดี มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถถามคำถามที่ซับซ้อนได้ ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการให้ข้อมูลได้ อัตราการตอบกลับสูง

6 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล
การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์ -ข้อดี ดึงความสนใจของผู้ให้ข้อมูล ลดเวลาในการสัมภาษณ์ สามารถใช้สิ่งกระตุ้นทางกายภาพ ควบคุมสิ่งแวดล้อม อัตราการตอบกลับสูง -ข้อด้อย การตอบตามความต้องการของสังคม ให้ข้อมูลปริมาณปานกลาง ต้นทุนสูง

7 การสำรวจทางไปรษณีย์ สิ่งที่ส่ง
การเลือกชนิดของสีหรือซอง จดหมายนำ ความยาวแบบสอบถาม มีผลต่ออัตราการตอบกลับ อาจใช้โทรสารเพื่อลดเวลาในการตอบกลับ ข้อดี ประหยัด ผู้ตอบไม่ลำเอียง ไม่มีค่าใช้จ่ายของพนักงานภาคสนาม ปริมาณข้อมูลระดับปานกลาง ข้อด้อย ควบคุมการสัมภาษณ์ไม่ได้ ควบคุมกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ การตอบกลับช้า อัตราการตอบกลับต่ำ ลำเอียงจากการไม่ตอบ

8 การสัมภาษณ์ทางอิเลคทรอนิกส์
การสำรวจทางอีเมล การสำรวจทางอินเทอร์เน็ต ข้อดี สำรวจได้จำนวนมากพร้อมกับอย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่ำ ผู้ตอบเลือกสถานที่และเวลาตอบได้ การถามซ้ำยังผู้ไม่ตอบทำได้ง่าย ข้อด้อย ลำเอียงจากการเลือกตัวเอง การควบคุมตัวอย่างมีน้อย ไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บข้อมูล อัตราการตอบกลับต่ำ เก็บข้อมูลได้ปริมาณปานกลาง

9 ประเภทของข้อผิดพลาดในการวิจัยแบบสำรวจ
ความผิดพลาดจากการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม ความผิดพลาดที่เป็นระบบ - ความผิดพลาดจากการออกแบบ - ความผิดพลาดในการกำหนดกรอบ - ความผิดพลาดในการระบุประชากร - ความผิดพลาดในการเลือก - ความผิดพลาดในการวัด - ความผิดพลาดในการให้ข้อมูลแทน : Coke - ความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ - ความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือวัด : ถามนำ - ความผิดพลาดในการประมวลผล - ความผิดพลาดในการตอบ - ความลำเอียงในการตอบ - ความลำเอียงจากการไม่ตอบ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การวิจัยเชิงพรรณนา : การสำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google