งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jasper Rom หลักการและมาตรฐานการเข้าถึง. Article 9 – Accessibility: To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jasper Rom หลักการและมาตรฐานการเข้าถึง. Article 9 – Accessibility: To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jasper Rom หลักการและมาตรฐานการเข้าถึง

2 Article 9 – Accessibility: To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. ข้อ 9 การเข้าถึง : เพื่อให้คนพิการจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระและมีส่วนร่วม อย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิตฝ่ายสถิติจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าบุคคลพิการมีการเข้าถึงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับคนอื่น ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือการขนส่ง, ข้อมูลและการสื่อสาร รวมทั้งข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบและระบบและสิ่งอำนวย ความสะดวกและการบริการที่เปิดหรือมีให้กับพื้นที่สาธารณะทั้งในเมือง และชนบทรวมถึงที่อื่น ๆ Accessibility is a right and a principle, recognized by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities การเข้าถึงที่ถูกต้องและหลักการที่ยอมรับของอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ

3 * RECU PRINCIPLE หลักการของ RECU R – REACH เข้าถึง E – ENTER เข้าสู่ C – CIRCULATE หมุนเวียน U – USE ใช้

4 Being able to get to the building/ service you wish to use ความสามารถใน การเข้าไปยัง อาคาร / บริการที่ คุณต้องการใช้ เข้าสู่

5 Being able to enter buildings สามารถเข้าไปยังอาคารได้

6 Being able to move around inside buildings สามารถเคลื่อนที่ไปมา ในอาคารได้

7 Being able to use the services provided in the building สามารถใช้บริการ ในอาคาร

8 1) Ramp ทางลาด 2) Toilet สุขา 3) Non-Skid Floor พื้นไม่ลื่นไถล 4) Signage ป้าย 5) Parking Space ที่จอดรถ 5 มาตรฐานขั้นต่ำของ การเข้าถึง

9 ทางลาด

10 1 12 ไล่ระดับทางลาด 1:12

11 พื้นที่ห้องน้ำสากล

12 ผิวพื้น

13 พื้นไม่ลื่น ไถล

14 ป้าย

15 ที่จอดรถและวิธี เข้าอาคาร

16

17 1. To determine how accessible a building is in terms of ease of use to a wide range of users including persons with disabilities, elderly, pregnant women, etc. เพื่อกำหนดวิธีการเข้าถึงอาคารในแง่ของความ สะดวกในการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ รวมถึงบุคคลที่มีความพิการ, ผู้สูงอายุ, สตรีมี ครรภ์ 2. To identify areas for improvement. ระบุพื้นที่การปรับปรุง 3. To monitor the compliance of accessibility based on national laws. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการ เข้าถึงตามกฎหมายแห่งชาติ

18 1.Team composition: Leader, measurer, recorder, reporter, photographer องค์ประกอบของทีม : ผู้นำ ตรวจสอบ บันทึก โปรแกรมรายงาน และช่างภาพ 2.Tools: measuring tape, simplified gradient tool, access audit form เครื่องมือ : เทปวัด, เครื่องมือไล่ระดับสีที่เรียบง่ายในรูปแบบการ ตรวจสอบการเข้าถึง 3.General sequence: reach the building (R), entering the building (E), circulate the building (C), use facilities of the building (U), exit the building ลำดับทั่วไป : เข้าถึงอาคาร (R), เข้าอาคารได้ %(E), หมุนเวียใน อาคารได้ (C ), ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารได้ (U), ออก จากอาคาร 4.Results and recommendations ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ 5. Follow-up and monitoring for actions การติดตามและการตรวจสอบ การทำงาน การเข้าตรวจสอบ

19 1.Simplified ramp gradient finder ค้นหาไล่ระดับทางลาดได้ง่าย 2.Accessibility audit form รูปแบบการตรวจสอบการเข้าถึง ทิศทางในการ ใช้เครื่องมือ


ดาวน์โหลด ppt Jasper Rom หลักการและมาตรฐานการเข้าถึง. Article 9 – Accessibility: To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google