งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการวิเคราะห์และการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการวิเคราะห์และการออกแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการวิเคราะห์และการออกแบบ
(Introduction to Systems Analysis and Design ) บทที่ 1 บทบาทของนักวิเคราะห์ระบบงาน นายพส สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ

2 วัตถุประสงค์ บทบาทของนักพัฒนาระบบที่ต้องดำเนินการทั่งการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คุณสมบัติของนักพัฒนาระบบ ใครบ้างคือผู้ใช้ระบบ

3 ถ้ากล่าวถึงการพัฒนาระบบงาน ในทางธุรกิจจะหมายถึงกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีกว่าเดิม

4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(SAD) คณะกรรมการพัฒนาระบบขององค์กร
ผู้จัดการ เจ้าของระบบ ผู้ใช้ระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้เขียนโปรแกรม ทีมงานด้านเทคนิค วิศวกรรมระบบ ผู้ขาย software นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(SAD) คณะกรรมการพัฒนาระบบขององค์กร

5 บทบาทของนักพัฒนาระบบ
นักพัฒนาระบบจะต้องเข้าใจทั้งระบบธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจโดยอาจจะช่วยให้มีการบริการดีขึ้น ได้ตลาดใหม่มากขึ้น

6 คุณสมบัติของนักพัฒนาระบบ
นักพัฒนาระบบไม่จำเป็นจะต้องมาจากนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วไปทุกสาขา นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ และควรจะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้วยซึ้งจะทำให้สามารถแยกแยะปัญหาทางธุรกิจและระบุความต้องการของระบบได้อย่างเหมาะสม

7 ผู้ใช้ระบบคือใคร ผู้ใช้ระบบอาจจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยผู้ใช้ระบบอาจจะสัมผัสกับระบบสารสนเทศโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ระดับของการใช้ระบบนั้น จะขึ้นกับประเภทของผู้ใช้

8 Internal systems users
หมายถึง ผู้ที่ใช้ระบบภายในองค์กรของตนเอง ประกอบด้วย Clerical and service workers Technical and professional staff or knowledge workers Supervisors และ team leaders Executive managers or top managers

9 External systems users
หมายถึง ผู้ที่ใช้ระบบภายนอกองค์กรของตนเอง ประกอบด้วย Customers Suppliers Partners Employees


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการวิเคราะห์และการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google