งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการวิเคราะห์และ การออกแบบ (Introduction to Systems Analysis and Design ) บทที่ 1 บทบาทของนักวิเคราะห์ ระบบงาน นายพส สมบูรณ์ 493020123-7 คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการวิเคราะห์และ การออกแบบ (Introduction to Systems Analysis and Design ) บทที่ 1 บทบาทของนักวิเคราะห์ ระบบงาน นายพส สมบูรณ์ 493020123-7 คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการวิเคราะห์และ การออกแบบ (Introduction to Systems Analysis and Design ) บทที่ 1 บทบาทของนักวิเคราะห์ ระบบงาน นายพส สมบูรณ์ 493020123-7 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ potpot_koong@hotmail.com

2 วัตถุประสงค์ บทบาทของนักพัฒนาระบบที่ต้อง ดำเนินการทั่งการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ คุณสมบัติของนักพัฒนาระบบ ใครบ้างคือผู้ใช้ระบบ

3 ถ้ากล่าวถึงการพัฒนาระบบงาน ในทางธุรกิจจะหมายถึง กระบวนการตรวจสอบความ เหมาะสมทางธุรกิจ เพื่อ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ ดีกว่าเดิม

4 นักวิเครา ะห์และ ออกแบบ ระบบ (SAD) - ผู้เขียน โปรแกรม - ทีมงานด้าน เทคนิค - วิศวกรรม ระบบ - ผู้ขาย software - ผู้จัดการ - เจ้าของระบบ - ผู้ใช้ระบบ - ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค คณะกรรมกา รพัฒนาระบบ ขององค์กร

5 บทบาทของนักพัฒนา ระบบ นักพัฒนาระบบจะต้องเข้าใจทั้งระบบ ธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจ โดยอาจจะช่วยให้มีการบริการดีขึ้น ได้ ตลาดใหม่มากขึ้น

6 คุณสมบัติของนักพัฒนา ระบบ นักพัฒนาระบบไม่จำเป็นจะต้องมา จากนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมอไป แต่ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่อง ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ทั่วไปทุกสาขา นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่จะนำ คอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ และควรจะมี ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้วยซึ้งจะ ทำให้สามารถแยกแยะปัญหาทาง ธุรกิจและระบุความต้องการของระบบ ได้อย่างเหมาะสม

7 ผู้ใช้ระบบคือใคร ผู้ใช้ระบบอาจจะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยผู้ใช้ ระบบอาจจะสัมผัสกับระบบ สารสนเทศโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ระดับของการใช้ระบบนั้น จะ ขึ้นกับประเภทของผู้ใช้

8 Internal systems users หมายถึง ผู้ที่ใช้ระบบภายในองค์กรของ ตนเอง ประกอบด้วย Clerical and service workers Technical and professional staff or knowledge workers Supervisors และ team leaders Executive managers or top managers

9 External systems users หมายถึง ผู้ที่ใช้ระบบภายนอกองค์กรของ ตนเอง ประกอบด้วย Customers Suppliers Partners Employees


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการวิเคราะห์และ การออกแบบ (Introduction to Systems Analysis and Design ) บทที่ 1 บทบาทของนักวิเคราะห์ ระบบงาน นายพส สมบูรณ์ 493020123-7 คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google