งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System). ข้อมูลและสารสนเทศ (Data vs Information) DataProcessInformation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System). ข้อมูลและสารสนเทศ (Data vs Information) DataProcessInformation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System)

2 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data vs Information) DataProcessInformation

3 ฐานข้อมูลกับการดำเนินชีวิตประจำวัน (Database and Day-to-Day Life)

4 การจัดการข้อมูล (Data Management) แฟ้มข้อมูล File-Based System Database System ข้อมูล

5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Structure)

6 ชนิดของข้อมูล (Type of Data) Text Formatted Data Images Audio/Sound

7 ชนิดของแฟ้มข้อมูล (Type of Conventional Files) Master File Transaction File Document File Archival File Table Look-up File Audit File

8 ชนิดของแฟ้มข้อมูล (Type of Conventional Files) Master File Archival File Look-up File Audit File Transaction File Process Document File X change

9 ระบบแฟ้มข้อมูล (Files-Based System)

10 การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (Files Organization) Sequential File Organization : SFO Directed File Organization : DFO อาศัย Hashing : Key  Address Directed File Organization : DFO อาศัย Hashing : Key  Address Indexed Sequential File Organization : ISFO ISFO= SFO+DFO Indexed Sequential File Organization : ISFO ISFO= SFO+DFO

11 ข้อจำกัดของวิธีแฟ้มข้อมูล (Limitations of the File-Base Approach) - ข้อมูลมีการเก็บแยกจากกัน (Separation and Isolation of Data) - ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน (Duplication of Data) - ข้อมูลมีความขึ้นต่อกัน (Data Dependence) - มีรูปแบบที่ไม่ตรงกัน (Incompatible File Formats) - รายงานต่างๆ ถูกกำหนดไว้อย่างจำกัด (Fixed Queries)

12 ระบบฐานข้อมูล (Database System) “ศูนย์รวมของข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน”

13 ระบบฐานข้อมูล (Database System) ฝ่าย ทะเบีย น ฝ่าย การเงิน ฝ่าย กองทุน กู้ยืม ฝ่าย ห้องสมุด ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการ ลงทะเบียน ข้อมูลผลการ เรียน ข้อมูลการเงิน ข้อมูลกกองทุน ข้อมูลการยืม - คืน โครงสร้าง ฐานข้อมูล โปรแกรม ทะเบียน โปรแกรม บัญชี โปรแกรม กองทุน โปรแกรม ยืม - คืน ระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS) ระบบจัดการ ฐานข้อมูล (DBMS)

14 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) “ซอฟต์แวร์ที่ทำงานประสานกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถกำหนด สร้าง บำรุงรักษา และควบคุมการใช้งาน ข้อมูลในฐานข้อมูล”

15 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)

16 - Data Definition Language : DDL - Data Manipulation Language : DML - Security Systems - Integrity Systems - Concurrency Control - Recovery Systems - Catalog/Meta Data Control Language

17 สภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Environment) - Hardware - Software - Operating System - DBMS Software - Application & Utilities Software - Data - Procedure - Users

18 บทบาทหน้าทีของบุคลากรในระบบฐานข้อมูล (Roles in the Database System) - Data and Database Administrators -DA -DBA - Database Designers -Logical Database Designer -Physical Database Designer - System Analysis - Programmer - End-Users -Naive User -Sophisticated User

19 การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล (The Range of Database Application) - Personal Databases - Workgroup Databases - Department Databases - Enterprise Databases - Internet Databases

20 ข้อดีของวิธีฐานข้อมูล (Advantages of Database Approach) - ความอิสระของโปรแกรมและข้อมูล - ลดความซ้ำซ้อนในข้อมูล - ข้อมูลมีความสอดคล้องตรงกัน - การใช้ข้อมูลร่วมกัน - เพิ่มคุณประโยชน์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น - ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน - ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น - การเข้าถึงและผลการตอบรับข้อมูลเป็นไปในทิศทางที่ดี - ลดเวลาการบำรุงรักษาโปรแกรม

21 ข้อเสียของวิธีฐานข้อมูล (Disadvantages of Database Approach) - ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น - มีขนาดความจุที่เพิ่มมากขึ้น - DBMS มีราคาสูง - ราคา Hardware มีการเพิ่มขึ้นเสมอ - ค่าใช้จ่ายในการแปลงข้อมูลสูง - สมรรถนะการทำงาน - ผลกระทบต่อความเสียหายสูง


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 ระบบฐานข้อมูล (Database System). ข้อมูลและสารสนเทศ (Data vs Information) DataProcessInformation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google