งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE
องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สรรค์สร้าง ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา

2 ภูมิทัศน์ คือ ……... ชุมชนเมือง คือ ……...

3 ภูมิทัศน์ คือ landscape ธรรมชาติ+มนุษย์สร้าง
สิ่งแวดล้อมรอบตัว…. ธรรมชาติ+มนุษย์สร้าง

4 ชุมชนเมือง คือ urban สถานที่คนตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกัน
โดยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิม เช่น ถมที่ ถางป่า และสร้างสิ่งใหม่ เช่น สร้างบ้าน ทำถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต เป็นศูนย์กลางความเจริญ การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย์ ที่อยู่อาศัย ทำงาน นันทนาการ……….

5 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE
สิ่งแวดล้อมในเมือง ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม คนในเมืองสร้างขึ้นใหม่

6 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE
การวางผังและออกแบบพื้นที่ระหว่างอาคาร/รอบอาคาร DESIGN OF SPACE BETWEEN/AROUND BUILDINGS ใช้งานได้ (usage) สะดวกในการสัญจร และการเข้าถึง (circulation and accessibility) เกิดการรับรู้ทางสายตา (visual effect) ความสวยงาม

7 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE
มีผลตอบสนองประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม .....

8 ELEMENTS องค์ประกอบ

9 อาคาร Building รูปทรงแผ่นดิน Landform น้ำ Water feature พืชพรรณไม้ Plant materials สิ่งประดับตกแต่ง Ornaments, Street furniture

10 อาคาร

11

12

13

14

15 WILLIAMS SQUARE, LAS COLINAS, TX

16 WILLIAMS SQURE, LAS COLINAS, TX

17 PARLEY PARK, NY

18 PARLEY PARK, NY

19 PARLEY PARK, NY

20 รูปทรงแผ่นดิน

21

22

23

24

25 น้ำ

26

27

28

29

30

31 พืชพรรณไม้

32

33

34

35

36

37 สิ่งประดับตกแต่ง

38

39

40

41

42

43

44

45 EXAMPLES

46 VIETNAM VETERANS’ MEMORIAL, WASH. DC.

47 VIETNAM VETERANS’ MEMORIAL, WASH. DC.

48 VIETNAM VETERANS’ MEMORIAL, WASH. DC.

49 VIETNAM VETERANS’ MEMORIAL, WASH. DC.

50 PASEO DEL RIO, RIVER WALK, SAN ANTONIO, TX

51 RIVER WALK, SAN ANTONIO, TX

52 RIVER WALK, SAN ANTONIO, TX

53 RIVER WALK, SAN ANTONIO, TX

54 16TH STREET MALL, DENVER, CO.

55 WATER GARDEN, FT. WORTH, TX

56 WATER GARDEN, FT. WORTH, TX

57 WATER GARDEN, FT. WORTH, TX

58 ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE มีผลตอบสนองประโยชน์ทางด้าน
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สรรค์สร้าง มีผลตอบสนองประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม ..... สนองประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงาม

59 หัวข้อการบรรยายตลอดรายวิชา
มนุษย์ การสร้างสรรค์ของมนุษย์ จิตตปัญญาศึกษา การสร้างสรรค์กับธรรมชาติและความงามในความเรียบง่าย มนุษย์กับศาสนา  สภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์สรรค์สร้าง นกพิราบกับผู้สังเกตการณ์ ศิลปะวรรณกรรม ศิลปะภาพยนตร์ ศิลปะการ์ตูน Animation มนุษย์กับดนตรี

60 ประเด็นที่น่าสนใจ ประมวลเนื้อหาสำคัญของแต่ละหัวข้อบรรยายเข้าด้วยกัน
สร้างความเชื่อมโยง เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง


ดาวน์โหลด ppt ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง URBAN LANDSCAPE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google