งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE ผศ. ดร. สุพักตรา สุทธสุภา องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่ มนุษย์สรรค์สร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE ผศ. ดร. สุพักตรา สุทธสุภา องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่ มนุษย์สรรค์สร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE ผศ. ดร. สุพักตรา สุทธสุภา องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่ มนุษย์สรรค์สร้าง

2 ภูมิทัศน์ คือ ……... ชุมชน เมือง คือ ……...

3 ภูมิทัศน์ คือ landscape สิ่งแวดล้อมรอบตัว …. ธรรมชาติ + มนุษย์ สร้าง

4 ชุมชนเมือง คือ urban สถานที่คนตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกัน โดยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิม เช่น ถมที่ ถางป่า และสร้างสิ่งใหม่ เช่น สร้างบ้าน ทำ ถนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ดำรงชีวิต เป็นศูนย์กลางความเจริญ การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย์ ที่อยู่อาศัย ทำงาน นันทนาการ ……….

5 ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE สิ่งแวดล้อมในเมือง ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม คนในเมืองสร้างขึ้นใหม่

6 ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE การวางผังและออกแบบพื้นที่ระหว่างอาคาร / รอบอาคาร DESIGN OF SPACE BETWEEN/AROUND BUILDINGS ใช้งานได้ (usage) สะดวกในการสัญจร และการเข้าถึง (circulation and accessibility) เกิดการรับรู้ทางสายตา (visual effect) ความสวยงาม

7 ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE มีผลตอบสนองประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม.....

8

9 อาคาร Building รูปทรงแผ่นดิน Landform น้ำ Water feature พืชพรรณไม้ Plant materials สิ่งประดับตกแต่ง Ornaments, Street furniture

10 อาคาร

11

12

13

14

15 WILLIAMS SQUARE, LAS COLINAS, TX

16 WILLIAMS SQURE, LAS COLINAS, TX

17 PARLEY PARK, NY

18

19

20 รูปทรงแผ่นดิน

21

22

23

24

25 น้ำ

26

27

28

29

30

31 พืชพรรณไม้

32

33

34

35

36

37 สิ่งประดับตกแต่ง

38

39

40

41

42

43

44

45 EXAMPLES

46 VIETNAM VETERANS’ MEMORIAL, WASH. DC.

47

48

49

50 PASEO DEL RIO, RIVER WALK, SAN ANTONIO, TX

51 RIVER WALK, SAN ANTONIO, TX

52

53

54 16TH STREET MALL, DENVER, CO.

55 WATER GARDEN, FT. WORTH, TX

56

57

58 ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สรรค์สร้าง มีผลตอบสนองประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม..... สนองประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงาม

59 หัวข้อการบรรยายตลอด รายวิชา มนุษย์ การสร้างสรรค์ของมนุษย์ จิตตปัญญาศึกษา  การสร้างสรรค์กับธรรมชาติและความงามใน ความเรียบง่าย  มนุษย์กับศาสนา  สภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์สรรค์สร้าง นกพิราบกับผู้สังเกตการณ์ ศิลปะวรรณกรรม  ศิลปะภาพยนตร์  ศิลปะการ์ตูน Animation  มนุษย์กับดนตรี

60 ประมวลเนื้อหาสำคัญของแต่ละหัวข้อบรรยายเข้าด้วยกัน สร้างความเชื่อมโยง เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ประเด็นที่น่าสนใจ


ดาวน์โหลด ppt ภูมิทัศน์ชุมชน เมือง URBAN LANDSCAPE ผศ. ดร. สุพักตรา สุทธสุภา องค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่ มนุษย์สรรค์สร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google