งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย * การประสานงานร่วมกับ Royal College of Edinburgh - การประชุมร่วมกัน ปี พศ. 2555 - การสอบเทียบร่วมเพื่อ MRCS ed (part 1) มีนาคม 2555 * กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี อโสภณ วันที่ 2 -6 สิงหาคม 2555 Ambassador Jomthien มี เรื่อง การ Training & Education ร่วมอยู่ด้วย * การประชุม International Society of Surgery ปี 2015 (พ.ศ.2558) -1.ปัญหาแพทย์ประจำบ้านส่งงาน present น้อย กก.บริหาร มี มติให้ อศอ. ให้พิจารณา ร่วม อฝศ. อนุโลม การเสนอผลงานภายในเดือน กรกฎาคมของปีการสอบ 2 การพิจารณาการบริหารสินทรัพย์ลงทุนในส่วนหุ้นกู้ งานบริการวิชาการ จัดทำ Guideline

2 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 สรุปการเข้าร่วมประชุม สปสช. กองทุนโรคไต การประชุมร่วม สปสช.กองทุนไตวาย พศ พ.ศ ต้องการเพิ่ม จำนวนคนไข้โรคนิ่วเข้ารับการรักษา…….ผลดำเนินการ ความสัมพันธ์ สปสช. กับ หน่วยรักษาพยาบาล TUA ให้ความเห็นชอบ กับ ESWL ค่าตอบแทน ESWL สมาคมฯ กำหนดมาตรฐานห้องสลายนิ่ว และคุณวุฒิบุคลากรประจำ ผลลัพธ์การผ่าตัด การทำ Endoscope ไม่เปลี่ยนแปลง การทำ ESWL เพิ่มในโรงพยาบาลเอกชน และ รพ.ท่าบ่อ

3 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.4 ร่าง สปสช การให้บริการผู้ป่วยโรคนิ่ว NOW: Preevaluation Guideline=Approve Evaluation Result by TUA Guideline & TUA Members * ปรับราคากลาง ESWL เป็น 16,000 บาท ต่อผลสำเร็จการรักษานิ่ว * ประเด็นที่สมาคมฯ เกี่ยวข้อง 1. การกำหนดบุคลากรเทคนิคมีความสามารถในการใช้เครื่องสลายนิ่วที่ ผ่านการอบรมโดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ ยอมรับ 2. การประเมินก่อนการรักษา Preauthorization 3. การประเมินผลการรักษา ก่อนการเรียกเก็บเงิน Evaluation success rate

4 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554

5 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 (นำเสนอโดยประธาน)

6 UAA Gen.Council Meeting
Registration Fee AUA & EAU lecture Opening Ceremony…..Past President Consensus of Management of BPH/Male LUTS Dr.Takeda Thailand Chapter: Strategy on Surgical treatment Next Meeting: Iran (Kish island—Teharah) 2014 China Shanghai 2015

7 Consensus BPH/Male LUTS
Appointment Chairperson each chapter Making a Draft in June 2012 Dr.Takeda : Present at Pattaya August 2012 Revision by council committee Publish UAA Version in Jan 2013

8 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 ความคืบหน้าการจัดสัมมนาหลักสูตรแก่นักศึกษาแพทย์สถาบันต่างๆ (นำเสนอโดย นพ.นิติ เหตานุรักษ์) จัดประชุมระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2554 ณ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังนี้ 1. ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน ท่าน 2. ในนามสถาบัน จำนวน ท่าน 3. ในนามศูนย์แพทย์ จำนวน ท่าน ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน ท่าน ทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือเชิญวิทยากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.3 ความคืบหน้าการจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 จ.นครสวรรค์ (นำเสนอโดยเลขาธิการ) เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถจัดงานประชุมที่โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์ได้ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม เป็น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น และทางสมาคมฯ ได้มีการประสานงานกับ นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ และทางโรงพยาบาลขอนแก่น มีความยินดีที่จะจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 โดยกำหนดการจัดประชุมเป็น วันที่ กุมภาพันธ์ และทางนพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ ได้เสนอหัวข้อการจัดประชุมผ่านทางสมาคมฯ

10 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.4 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ (นำเสนอ นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์) ประกาศ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2554 ด้วยตามระเบียบข้อบังคับสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ นายกสมาคมฯ ขอประกาศเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสมาคมฯ ในการพิจารณาบัญชียาหลักแห่งชาติ สาขายูโรวิทยา ซึ่งมีรายนามดังนี้   1. นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ โรงพยาบาลศิริราช 2. นพ.สุริธร สุนทรพันธุ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3. นพ.นพพร เชยพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4. นพ.ดนัยพันธ์ อัครสกุล โรงพยาบาลราชวิถี 5. นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 6. นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

11 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ *การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2554 การพิจารณา ทุน ของ สมาชิก และ ชมรมฯ ต่างๆ

12 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 14  ทางสมาคมฯ จะมีการจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ เมษายน 2555

13 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี –

14 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญประชุม และร่วมรับประทานอาหารเย็น เนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปีใหม่ พ.ศ ณ ห้อง Alpha 2nd Floor โรงแรม Pullman ซ.รางน้ำ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา น น. อุปนายก ทำหน้าที่ แทน


ดาวน์โหลด ppt สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google