งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย * การประสานงานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย * การประสานงานร่วมกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย * การประสานงานร่วมกับ Royal College of Edinburgh - การประชุมร่วมกัน ปี พศ. 2555 - การสอบเทียบร่วมเพื่อ MRCS ed (part 1) มีนาคม 2555 * กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2555 อโสภณ วันที่ 2 -6 สิงหาคม 2555 Ambassador Jomthien มี เรื่อง การ Training & Education ร่วมอยู่ด้วย * การประชุม International Society of Surgery ปี 2015 ( พ. ศ.2558) -1. ปัญหาแพทย์ประจำบ้านส่งงาน present น้อย กก. บริหาร มี มติให้ อศอ. ให้พิจารณา ร่วม อฝศ. อนุโลมการเสนอผลงานภายในเดือน กรกฎาคมของปีการสอบ 2 การพิจารณาการบริหารสินทรัพย์ลงทุนในส่วนหุ้นกู้ งานบริการ วิชาการ จัดทำ Guideline

2 1.2 สรุปการเข้าร่วมประชุม สปสช. กองทุน โรคไต การประชุมร่วม สปสช. กองทุนไตวาย พศ. 2553 - พ. ศ. 2554 ต้องการเพิ่ม จำนวนคนไข้โรคนิ่วเข้ารับการรักษา ……. ผลดำเนินการ ความสัมพันธ์ สปสช. กับ หน่วยรักษาพยาบาล TUA ให้ความเห็นชอบ กับ ESWL ค่าตอบแทน ESWL สมาคมฯ กำหนดมาตรฐานห้องสลายนิ่ว และคุณวุฒิ บุคลากรประจำ ผลลัพธ์การผ่าตัด การทำ Endoscope ไม่เปลี่ยนแปลง การทำ ESWL เพิ่มในโรงพยาบาลเอกชน และ รพ. ท่า บ่อ

3 3.4 ร่าง สปสช. 2554 การให้บริการ ผู้ป่วยโรคนิ่ว NOW: Preevaluation Guideline=Approve Evaluation Result by TUA Guideline & TUA Members * ปรับราคากลาง ESWL เป็น 16,000 บาท ต่อผลสำเร็จ การรักษานิ่ว * ประเด็นที่สมาคมฯ เกี่ยวข้อง 1. การกำหนดบุคลากรเทคนิคมีความสามารถในการใช้ เครื่องสลายนิ่วที่ ผ่านการอบรมโดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือ หน่วยงานที่เป็นที่ ยอมรับ 2. การประเมินก่อนการรักษา Preauthorization 3. การประเมินผลการรักษา ก่อนการเรียกเก็บเงิน Evaluation success rate

4 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554

5 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 ( นำเสนอโดยประธาน )

6  Registration Fee  AUA & EAU lecture  Opening Ceremony…..Past President  Consensus of Management of BPH/Male LUTS ◦ Dr.Takeda ◦ Thailand Chapter: Strategy on Surgical treatment  Next Meeting: ◦ Iran (Kish island—Teharah) 2014 ◦ China Shanghai 2015

7  Appointment Chairperson each chapter  Making a Draft in June 2012  Dr.Takeda : matakeda@yamanashi.ac.jpmatakeda@yamanashi.ac.jp  Present at Pattaya August 2012  Revision by council committee  Publish UAA Version in Jan 2013

8 3.2 ความคืบหน้าการจัดสัมมนาหลักสูตรแก่ นักศึกษาแพทย์สถาบันต่างๆ ( นำเสนอโดย นพ. นิติ เหตานุรักษ์ ) จัดประชุมระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังนี้ 1. ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯจำนวน 14 ท่าน 2. ในนามสถาบันจำนวน 5 ท่าน 3. ในนามศูนย์แพทย์จำนวน 15 ท่าน ยอดรวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ท่าน ทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือเชิญวิทยากรเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

9 3.3 ความคืบหน้าการจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้ง ที่ 13 จ. นครสวรรค์ ( นำเสนอโดยเลขาธิการ ) เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถจัด งานประชุมที่โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์ได้ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอ เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม เป็น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ. ขอนแก่น และทาง สมาคมฯ ได้มีการประสานงานกับ นพ. จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ และทางโรงพยาบาลขอนแก่น มี ความยินดีที่จะจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 โดยกำหนดการจัดประชุมเป็น วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2555 และทางนพ. จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ ได้เสนอหัวข้อการจัดประชุมผ่านทางสมาคมฯ

10 3.4 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ( นำเสนอ นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ) ประกาศ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2554 ด้วยตามระเบียบข้อบังคับสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ. ศ 2548 นายกสมาคมฯ ขอประกาศเรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสมาคมฯ ในการพิจารณาบัญชียาหลัก แห่งชาติ สาขายูโรวิทยา ซึ่งมีรายนามดังนี้ 1. นพ. อนุพันธ์ตันติวงศ์โรงพยาบาลศิริราช 2. นพ. สุริธรสุนทรพันธุ์โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ 3. นพ. นพพร เชยพันธ์โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า 4. นพ. ดนัยพันธ์อัครสกุลโรงพยาบาลราช วิถี 5. นพ. อภิรักษ์สันติงามกุลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 6. นพ. วิทย์วิเศษสินธุ์โรงพยาบาล รามาธิบดี

11 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ * การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ประจำปี 2554 การพิจารณา ทุน ของ สมาชิก และ ชมรมฯ ต่างๆ

12 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 ทางสมาคมฯ จะมีการจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2555

13 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ - ไม่มี –

14 5. เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญประชุม และร่วมรับประทาน อาหารเย็น เนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปีใหม่ พ. ศ. 2555 ณ ห้อง Alpha 2 nd Floor โรงแรม Pullman ซ. รางน้ำ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 น. - 21.00 น. อุปนายก ทำหน้าที่ แทน


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราช วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย * การประสานงานร่วมกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google