งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทาง..... งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558.  ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ  อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 เด็กเกิดมีชีพ รายจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทาง..... งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558.  ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ  อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 เด็กเกิดมีชีพ รายจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทาง..... งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558

2  ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ  อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 เด็กเกิดมีชีพ รายจังหวัด  อัตราป่วยด้วยโรคหัด ไม่เกิน 3.5 ต่อประชากรแสนคน (2,250 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคคอตีบไม่เกิน 0.015 ต่อประชากรแสนคน (10 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคไอกรนไม่เกิน 0.08 ต่อประชากรแสนคน (50 ราย)  อัตราป่วยด้วยโรคไข้สมองอักเสบเจอีไม่เกิน 0.15 ต่อประชากรแสนคน (90 ราย)  อัตราการเป็นพาหะของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เกินร้อยละ 0.25

3 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) = ตัวชี้วัดกระทรวงฯ  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน MMR ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ทุกพื้นที่  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีน ไข้สมองอักเสบเจอี ครบตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกพื้นที่  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีน DTP ครบ 5 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกพื้นที่ ตัวชี้วัดจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

4 ตัวชี้วัด ให้บริการวัคซีน โดยให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่รับผิดชอบ ทุกคนได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบชุด เกินกว่าร้อยละ 90 เด็กอายุครบ 1 ปี ( ประเมินเด็กที่เกิดในเดือนนี้ เมื่อปี พ. ศ. ที่ผ่านมา )  coverage BCG> 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage HB 3 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage DTP 3 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage OPV 3 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage MMR1 > 95% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage BCG-MMR1 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล

5 เด็กอายุครบ 2 ปี ( ประเมินเด็กที่เกิดในเดือนนี้ เมื่อ 2 ปี พ. ศ. ที่ผ่าน มา )  coverage DTP 4 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage OPV 4 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage JE 2 > 90% ราย หมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage BCG-JE 2 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล เด็กอายุครบ 3 ปี ( ประเมินเด็กที่เกิดในเดือนนี้ เมื่อ 3 ปี พ. ศ. ที่ผ่านมา )  coverage JE 3 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage BCG-JE 3 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล

6 เด็กอายุครบ 5 ปี ( ประเมินเด็กที่เกิดในเดือนนี้ เมื่อ 5 ปี พ. ศ. ที่ผ่านมา )  coverage DTP 5 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage OPV 5 > 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล  coverage BCG-DTP 5 /OPV 5 > 90% ราย หมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล หญิงมีครรภ์ ( ประเมินแม่ที่มีลูกที่เกิดในเดือนนี้ )  coverage dT ครบชุดในแม่ที่มีลูกอายุ 90% รายหมู่บ้าน / ตำบล / เทศบาล

7 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน MMR2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นรายโรงเรียน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน dT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นรายโรงเรียน

8 มาตรการสำคัญ มาตรการที่ 1 : เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนทุกชนิด มาตรการที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มาตรการที่ 3 :ให้วัคซีนที่จำเป็นและวัคซีนใหม่แก่ประชากร กลุ่มเสี่ยง

9  สำรวจประชากรเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง  รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง  ส่งเสริมการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ในนักเรียน โดยสนับสนุนบัตรรับรองการได้รับ วัคซีนในนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 1.เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุม การได้รับวัคซีนทุกชนิด

10 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 ค่าเป้าหมาย : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV เสริม ในประชากรเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 รายตำบล/ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย : 1. พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พิจารณาเพิ่มเติมจากพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้ให้วัคซีนเสริม ในปี 2557

11 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดพื้นที่เสี่ยงอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ก. พื้นที่ที่มีประชากรเคลื่อนย้ายสูง ซึ่งมีความยากลำบาก ในการให้บริการวัคซีนตามระบบปกติ ข. พื้นที่ติดชายแดนพม่า หรือมีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่ ซึ่งการให้วัคซีนปกติไม่สามารถดำเนินการได้ ค. พื้นที่มีเหตุให้สงสัยว่าความครอบคลุมวัคซีนโปลิโอต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น มี case AFP อายุ 12 - 60 เดือน ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคโปลิโอ 3 ครั้ง (OPV3) หรือพื้นที่มีรายงานโรคคอตีบหรือหัด ระบาดในเด็กและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการบริการวัคซีนตามระบบ ปกติ ง. กำหนดให้พื้นที่ดำเนินการเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน

12 การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง ประจำปี 2558 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดอายุของกลุ่มเสี่ยงตามข้อมูล จากการดำเนินงานบริการวัคซีน และระบาดวิทยาของแต่ละพื้นที่ 3. กำหนดการ - แจ้งพื้นที่เพื่อดำเนินการเดือน ธ.ค. 2557 - ระยะเวลาดำเนินการให้อยู่ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 2558 แต่ละพื้นที่กำหนดช่วงเวลา 2 รอบ ห่างกัน 4 - 6 สัปดาห์ 4. การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในแต่ละพื้นที่ ให้ดำเนินการปีเว้นปี ยกเว้น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ให้ดำเนินการปีละ 1 ครั้งต่อไป 5. หากสามารถดำเนินการได้ ควรให้วัคซีนโปลิโอเสริมร่วมไปกับวัคซีนอื่น ในคราวเดียวกันด้วย

13 การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ในโรงเรียน

14 ที่ สธ ๐๔๒๒. ๓ / กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ธันวาคม 2556 เรื่อง โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/327 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 จำนวน 1 แผ่น 3. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/707 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จำนวน 1 แผ่น 4. แนวทางการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน จำนวน 1 ขุด 5. ตัวอย่าง “ บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียน ชั้น ป. 6” จำนวน 1 แผ่น

15 เขียนชื่อ - นามสกุลเด็ก  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็ก ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมเขียนชื่อเด็กกำกับ มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการติดตามให้วัคซีนแก่เด็กที่รับวัคซีนไม่ครบ ให้ครบถ้วน รวมถึงให้ MMR แก่เด็กชั้น ป. 1 และบันทึก ในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิมเก็บไว้ที่โรงเรียน การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1

16  สถานบริการติดตามให้ dT แก่เด็กชั้น ป. 6 และ บันทึกในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิม  โรงเรียนมอบใบสำเนาประวัติการรับวัคซีนแก่เด็ก คืนให้ผู้ปกครองก่อนจบ ป.6 เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน ในการศึกษาต่อชั้น ม. 1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1 (ต่อ)

17  สถานบริการขอรายชื่อเด็กชั้น ป.6 ที่กำลังจะจบการศึกษา  สถานบริการบันทึกการได้รับ MMR เมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1 และ dT ป.6 ใน “บัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6”  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ ขอให้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง :-  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการวัคซีนนักเรียนในอดีต  ผู้ปกครองเด็ก หรือครู เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด  นำ “บัตรรับรองฯ” ที่บันทึกการได้รับวัคซีนตาม ข้อ ให้โรงเรียนเพื่อมอบให้ผู้ปกครองก่อนเด็กจบ เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน เมื่อเข้า ม.1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 6 2

18 “ร่าง” บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 6 ด้านหน้า ด้านหลัง

19  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้นำ “บัตรรับรองฯ” มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการประสานขอหลักฐานประวัติการรับวัคซีนของเด็กแต่ละราย ตามข้อ เพื่อติดตามให้ MMR หรือ dT แก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ  บันทึกวันที่ให้วัคซีน ลงใน “บัตรรับรองฯ” หรือ สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กและให้เด็กเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัว การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ม. 1 1

20  ประสานการดำเนินงานกับ สพฐ. เขตทุกเขต เพื่อเริ่มใช้ ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและสถานบริการ ที่มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงฯ  ติดตามการใช้ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็ก เข้าเรียนชั้น ป. 1 และชั้น ม. 1 ประเด็นขอความร่วมมือสสจ.

21 ติดตามและประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน EPI  สคร.สุ่มสำรวจ 50% ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ค. - ก. ค. 2558 2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการวัคซีนและ การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

22 จังห วัด อำเภอ ที่มี รพศ / รพท. อำเภ อ รพ ศ. / รพท. รพ สต. รพ ช. รพ สต. อำเภอ / รพช./ รพสต. ที่ไม่ได้ประเมินหรือ นิเทศใน 3 ปีที่ผ่านมา 1 จังหวัด ประเมิน 2 อำเภอ (CUP) การเลือกพื้นที่ประเมิน

23 3. ให้วัคซีนที่จำเป็นและวัคซีนใหม่แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ขยายพื้นที่การให้บริการวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2,5 และ 6 สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดทำโครงการนำร่องการให้บริการวัคซีน HPV ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 LAJE วัคซีนไข้สมองอักเสบเชื้อ เป็นอ่อนฤทธิ์ ในปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ขยายพื้นที่ : จากเดิมจังหวัดเฉพาะในเขต รับผิดชอบ สคร.10 เพิ่มอีก 4 เขต คือ สคร.1 สคร.3 สคร.4 สคร.9

25 ครั้งที่ให้วัคซีนอายุ ครั้งที่ 1 อายุ 1 ปี ครั้งที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน

26 แรกเกิด BCG HB1 2 เดือน OPV 1 DTP-HB 1 4 เดือน OPV 2 DTP-HB 2 6 เดือน OPV 3 DTP-HB 3 9 เดือน MMR1 1 ปี LA-JE1 11/2 ปี OPV4 DTP4 21/2 ปี LA-JE2 MMR 2 4 ปี OPV5 DTP5 7 ปี MR2 57-58 + ตรวจสอบประวัติ -catch up 12 ปี dT + ตรวจสอบประวัติ -catch up

27 แรกเกิด BCG HB1 2 เดือน OPV 1 DTP-HB 1 4 เดือน OPV 2 DTP-HB 2 6 เดือน OPV 3 DTP-HB 3 9 เดือน MMR1 1 ปี LA-JE1 11/2 ปี OPV4 DTP4 21/2 ปี LA-JE2 MMR 2 4 ปี OPV5 DTP5 7 ปี ตรวจสอบประวัติ -catch up 12 ปี dT + ตรวจสอบประวัติ -catch up

28 เป้าหมายตัวชี้วัด 15 โครงการสำคัญ  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในประชากร อายุ 20-50 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในประชากร เด็กอายุ 2.5 - 7 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

29 มี.ค – เม.ย. 57 ขยายการรณรงค์ dTภาคอีสาน 19 จังหวัด (10 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dTภาคอีสาน 19 จังหวัด (10 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 57จังหวัด (18 ล้านโด๊ส) ขยายการรณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 57จังหวัด (18 ล้านโด๊ส) ม.ค. – เม.ย 58 โครงการนำร่อง รณรงค์ dT จ.มุกดาหาร (1.6 แสนโด๊ส) โครงการนำร่อง รณรงค์ dT จ.มุกดาหาร (1.6 แสนโด๊ส) ต.ค. – ธ.ค. 57 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้วัคซีน MR 2.5 - 7 ปี ทั่วประเทศ พ.ค. – ก.ย. 58

30 กำหนดการรณรงค์ให้วัคซีน dT กำหนดช่วงเวลาการรณรงค์  วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558  โดย 2 เดือนแรกเป็นช่วงที่มีการรณรงค์แบบ เข้มข้นในเชิงรุก และ 2 เดือนหลังเป็นช่วงเก็บตก

31 เป้าหมายของโครงการ  Coverage > 85 % (ในระดับตำบล) ในประชากรอายุ 20 ถึง 50 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างมกราคม 2508 ถึง ธันวาคม 2538) วิธีการคำนวณ  ตัวตั้ง ใช้จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่ ระบุไว้ตามทะเบียนสำรวจ (โดยไม่ต้องถามประวัติการได้รับ วัคซีน)  ตัวหารตามทะเบียนสำรวจ ไม่นับรวมหญิงตั้งครรภ์ เป้าหมายโครงการ

32 ประชากรเป้าหมาย  ประชากรที่มีอายุ 20 ถึง 50 ปี ที่มารับบริการ ในจังหวัดภาคเหนือ กลาง และภาคใต้ (ผู้ที่เกิดระหว่างมกราคม 2508 ถึง ธันวาคม 2538) ทั้งบุคคลชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อเป็นการ กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในชุมชน ให้ครอบคลุมมากที่สุด ขอให้เจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีน dT แก่กลุ่มเป้าหมายทุกคน คนละ 1 ครั้ง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

33 แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี

34 การให้วัคซีนหัด เดิม 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 7 ปี (ป. 1) เข็มที่ 2 อายุ สิงหาคม 2557 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 9 - 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี (ป. 1) อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก พฤษภาคม – กันยายน 2558 ใหม่

35 ส.ค. 57 เด็กกลุ่มที่ต้องให้วัคซีน พ.ค. - ก.ย. 58 กำหนดเวลา ปฏิบัติงาน เด็กเกิด เด็กเกิด ก.พ. 55 เป็นต้นไป เด็ก 7 ปี กำหนดตาราง เดิม MR 2 อายุ 7 ปี (ป.1) ปี 2558 พ.ค. 58 เด็กเกิด พ.ค. 51 เด็ก ป.1 ปี 58 พ.ค. 59 เด็กเกิด ม.ค. 55 ก.ย. 58 เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี 11 เดือน ยกเลิก MMR 2 (ป.1) เหลือเก็บตก บางราย สิ้นสุด การให้ MR 2 เริ่ม MMR 2 อายุ 2.5 ปี เด็กเกิด มิ.ย. 51 เริ่ม การให้ MR 2

36 http://thaigcd.ddc.moph.go.th/

37 รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.) ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภทอายุ 073MMR 2หัด คางทูม หัดเยอรมันฉีด2 ปี 6 เดือน 072MMRsหัด คางทูม หัดเยอรมันฉีดป.1 901dTCดีทีซีฉีดสำหรับการรณรงค์ ปี 2557 1. ปรับการให้วัคซีนรวมหัด - คางทูม - หัดเยอรมันในเด็ก นักเรียนชั้น ป.1 เปลี่ยนเป็นให้ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง 2. วัคซีน MR ที่ให้บริการในนักเรียน ป.1 ให้บันทึก รหัสเดิม (072) 3. รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี การบันทึกรหัสวัคซีน

38 รหัสวัคซีนมาตรฐานที่บันทึก ผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้มของ สนย. รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.) ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภท อายุ รหัส ICD_10 _TM 073MMR2 หัด คางทูม หัด เยอรมันฉีด2 ปี 6 เดือน Z27.4 901dTCดีทีซีฉีด สำหรับการ รณรงค์Z23.5, Z23.6 ปี 2558 1. การให้วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมันในเด็กอายุ 2.5 ปี -7 ปี 2. รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี รหัสวัคซีนอยู่ใน แนวทาง MR หน้า 4 รหัสวัคซีน อยู่ใน แนวทาง dT หน้า 9

39


ดาวน์โหลด ppt ทิศทาง..... งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558.  ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอ  อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 เด็กเกิดมีชีพ รายจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google