งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค ( ปี 2554 - 2556) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค ( ปี 2554 - 2556) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค ( ปี 2554 - 2556) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก

2 เป็นสถานที่ที่เด็กอยู่ รวมกัน เป็นจำนวนมาก เด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำ จะป่วยได้บ่อย เมื่อเด็ก เจ็บป่วย จะสามารถแพร่ เชื้อและติดต่อสู่กันได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัด โรค อุจจาระร่วง และโรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ ศูนย์เด็กเล็ก เด็กที่ป่วยบ่อย ส่งผลต่อพัฒนาการ และสุขภาพโดยรวม เด็กที่ป่วยบ่อย ส่งผลต่อพัฒนาการ และสุขภาพโดยรวม ค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาล ผู้ปกครองต้องหยุด งาน เพื่อดูแลเด็กที่ บ้าน ทำให้ขาดรายได้ ผู้ปกครองต้องหยุด งาน เพื่อดูแลเด็กที่ บ้าน ทำให้ขาดรายได้

3 โรคที่พบในศูนย์เด็กเล็ก โรคที่พบบ่อย - โรคมือ เท้า ปาก - โรคหวัด - โรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน โรคอื่นๆ ที่พบได้ - โรคที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีน เช่น หัด คางทูม หัดเยอรมัน - โรคตาแดง - โรคอีสุกอีใส - โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

4 เป้าประสงค์ ลดอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคติดต่อที่สำคัญใน ศูนย์เด็กเล็ก ลดอัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และโรคติดต่อที่สำคัญใน ศูนย์เด็กเล็ก ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อภายใน ศูนย์เด็กเล็ก ไม่เกิดการระบาดของโรคติดต่อภายใน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อกำหนดและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์เด็กเล็ก สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อกำหนดและผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

5 เป้าหมายในการดำเนินการ (ครอบคลุมศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ในปี 2556) [จำนวน 19,000 แห่ง] ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2554 : ร้อยละ 30 (ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์) ปี 2555 : ร้อยละ 50 (ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์) ปี 2555 : ร้อยละ 50 (ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์) ปี 2556 : ร้อยละ 100 (ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์) ปี 2556 : ร้อยละ 100 (ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์) ศูนย์เด็กเล็กได้รับการประเมิน 500-600 แห่ง/สคร.

6 ข้อกำหนด: ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค การดำเนินงานประกอบด้วย 4 ด้าน ประเด็นที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการภายใน ศูนย์เด็กเล็ก ประเด็นที่ 2 : ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก ประเด็นที่ 3 : ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ ประเด็นที่ 4 : ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล ป้องกันควบคุมโรค

7 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ผู้บริหาร อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง เครือข่าย เข้มแข็ง สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย พฤติกรรม สุขภาพ ถูกต้อง คัดกรอง เฝ้าระวัง ปัจจัยความสำเร็จ ความรู้ การป้องกัน ควบคุมโรค พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข

8 กรอบการดำเนินการปี 2554 ม.ค.-มี.ค. 54 : -นำเสนอ/ประสานงาน โครงการให้ สคร./สสจ. ทราบ/ร่วมดำเนินงาน มี.ค.–พ.ค. 54 : -รวบรวมศูนย์เด็กฯ ที่เข้าร่วมโครงการ -จัดทำสื่อสนับสนุน เม.ย.-พ.ค. 54 : -จัดส่งสิ่งสนับสนุนให้ สคร./สสจ./ศูนย์เด็กฯ -สคร./สสจ. ประชุม ชี้แจงศูนย์เด็กฯ ที่ร่วม โครงการ พ.ค.–มิ.ย. 54 : -ศูนย์เด็กฯ ดำเนินการตาม ข้อกำหนดละประชุมศูนย์เด็ก ฯ ที่ร่วมโครงการ -สคร. นิเทศติดตามการ ดำเนินงานศูนย์เด็กฯ ที่ร่วม โครงการ มิ.ย.–ก.ค. 54 : - สสจ/สคร. ประเมิน การดำเนินงานศูนย์ เด็กฯ ที่ร่วมโครงการ ส.ค.–ก.ย. 54 : มอบรางวัล/ ใบรับรองศูนย์ฯ ปลอดโรค หมายเหตุ :รับสมัครศูนย์ เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ดำเนินจนถึงปี 2556

9 ศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ : ศูนย์เด็กเล็ก - ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ “ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค” โดยส่งใบตอบรับมายัง สสจ. ปลอดโรค” โดยส่งใบตอบรับมายัง สสจ. และ สคร. รวบรวมส่ง สรต. และ สคร. รวบรวมส่ง สรต. - ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น สื่อวิชาการ การนิเทศงาน เป็นต้น สื่อวิชาการ การนิเทศงาน เป็นต้น ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน : ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ประเมินที่กรมควบคุมโรค กำหนด “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” คือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

10 การตอบรับ ศูนย์เด็กเล็กส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสคร.รวบรวมส่งสำนักฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554

11 การประเมิน สคร. + สสจ. มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 มิถุนายน - กรกฎาคม 2554ศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการสคร.รวบรวมส่งสำนักฯ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554

12 การดำเนินงานของสคร.+สสจ. (ปี 2554) 1. สคร. ทำหนังสือของบเพิ่มเติมเข้ามายังสำนักต. ภายในวันที่ 31 มค.54 เพื่อใช้ดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้ 1.1 ประสานการดำเนินงานกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 1.1 ประสานการดำเนินงานกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 1.2 จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 1.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2. รวบรวม และส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ภายใน 31 พ.ค. 54 3. ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 54 4. ส่งแบบแจ้งรายชื่อศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ภายในวันที่ 5 ส.ค. 54 5. มอบโล่ และเกียรติบัตร ประมาณปลาย 18 ส.ค. 54 6. สคร. ส่งสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมายังสำนัก ภายในวันที่ 31 ส.ค. 54

13 รางวัล โล่รางวัล 3 รางวัล แบ่งเป็นระดับดีเด่น ดีมาก และดี อย่างละ 1 รางวัล มอบให้ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ โดย สคร. ในแต่ละเขตเป็นผู้คัดเลือก (ส่งมายัง สำนักฯ ภายในวันที่ 5 ส.ค.54) โล่รางวัล 3 รางวัล แบ่งเป็นระดับดีเด่น ดีมาก และดี อย่างละ 1 รางวัล มอบให้ศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ โดย สคร. ในแต่ละเขตเป็นผู้คัดเลือก (ส่งมายัง สำนักฯ ภายในวันที่ 5 ส.ค.54) ประกาศนียบัตร เป็น “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ให้กับศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ) ประกาศนียบัตร เป็น “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ให้กับศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ) ประเมินทุก 3 ปี โดย สคร. และ สสจ. (สสอ. ในอนาคต) ประเมินทุก 3 ปี โดย สคร. และ สสจ. (สสอ. ในอนาคต)

14 นายมานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค มอบประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ศูนย์เด็กเล็ก x...........................x ได้ผ่านการเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ให้ไว้ ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค

15

16 สื่อต่างๆ ที่สนับสนุน ศูนย์เด็กเล็ก

17 การสนับสนุนนสื่อวิชาการ o แนวทางการดำเนินงานฯ o ข้อกำหนด/แบบประเมิน o โปสเตอร์ มาตรการ 10 ข้อ o โปสเตอร์ล้างมือ o สื่อการสอน ได้แก่  หนังสือการ์ตูน  CD ความรู้เรื่องโรค  CD เพลงล้างมือ

18

19

20 จำนวนสื่อสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้สคร. (ชุด) สคร. 10%20%30% 1.54108162 2.71141212 3.130260389 4.120239359 5.197394591 6.343687 1,030 7.292583875 8.84167251 9.119238357 10.278555833 11.107214321 12.123246369

21 อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดทำ E – learning แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก การจัดทำ E – learning แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก ประชาสัมพันธ์และรับสมัครศูนย์เด็กเล็กทาง เว็บไซต์ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครศูนย์เด็กเล็กทาง เว็บไซต์ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/http://thaigcd.ddc.moph.go.th/ ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ทางสื่อสาธารณ เช่น หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ทางสื่อสาธารณ เช่น หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์

22 ขอบคุณ

23

24 มาตรการที่ 1 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องได้รับ การอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มาตรการที่ 2 มีการตรวจสอบประวัติการได้รับ วัคซีน ทุกภาคเรียน มาตรการที่ 3 มีการตรวจสุขภาพร่างกายและ บันทึกอาการป่วยของเด็กทุกคน ทุกวัน ทุกวัน มาตรการที่ 4 มาตรการเบื้องต้นในการป้องกัน ควบคุมโรค 4.1 การแยกเด็กป่วย 4.1 การแยกเด็กป่วย 4.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 4.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 4.3 การทำความสะอาด และการทำลายเชื้อ อย่างถูกต้อง 4.3 การทำความสะอาด และการทำลายเชื้อ อย่างถูกต้อง 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ต่อ)

25 มาตรการที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ควรได้รับ การตรวจสุขภาพประจำปี หรือ ตรวจ X-ray ปอด อย่างน้อย ทุก 1-2 ปี มาตรการที่ 6 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน มีสุขภาพ แข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ถ้า เจ็บป่วย ควรหยุดอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย มาตรการที่ 7 ครูผู้ดูแลเด็กสอนให้ความรู้กับ เด็กในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค สัปดาห์ละ ครั้ง มาตรการที่ 8 ครูผู้ดูแลเด็กจัดให้มีกิจกรรม การล้างมือทุกวัน มาตรการที่ 9 ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กป่วย เบื้องต้น และส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาตรการที่ 10 ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมให้ ความรู้ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละครั้ง 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (ต่อ)

26 บทบาทสำนักโรคติดต่อทั่วไป สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สคร.) 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สคร.) 2. จัดทำและสนับสนุนคู่มือ / แนวทางการดำเนินงานฯ 2. จัดทำและสนับสนุนคู่มือ / แนวทางการดำเนินงานฯ 3. จัดทำข้อกำหนดและเกณฑ์ ของศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 3. จัดทำข้อกำหนดและเกณฑ์ ของศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 4. จัดทำและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 4. จัดทำและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  หนังสือ “สามโรคร้ายใกล้ตัวเด็ก”  หนังสือ “สามโรคร้ายใกล้ตัวเด็ก”  โปสเตอร์ (การล้างมือ / 9 มาตรการ)  โปสเตอร์ (การล้างมือ / 9 มาตรการ)  CD (คุณครูอนามัย / แก๊งมือสะอาด / การป้องกันโรค)  CD (คุณครูอนามัย / แก๊งมือสะอาด / การป้องกันโรค) 5. จัดประชุมชี้แจงการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด 5. จัดประชุมชี้แจงการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด  กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของสคร. + สสจ.  กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของสคร. + สสจ. 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 6. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 7. จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัลแก่ศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับการ คัดเลือกฯ 7. จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัลแก่ศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับการ คัดเลือกฯ

27 ขยายผลการดำเนินงานให้ครบทุกศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ 1. นำรูปแบบ/แนวทางไปดำเนินงานในพื้นที่ 2. จัดประชุมร่วมกับพื้นที่ ชี้แจงการดำเนินงานให้กลุ่มเป้าหมาย 3. ขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมเป้าหมายศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ 4. สนับสนุนวิชาการ สื่อความรู้ 5. นิเทศ/ชี้แนะการดำเนินงานแก่ศูนย์เด็กเล็ก 6. ติดตามผลการดำเนินงาน  ร่วมกับ สสจ.นิเทศ/แนะนำการดำเนินงานแก่ศูนย์เด็กเล็ก  ร่วมกับ สสจ.นิเทศ/แนะนำการดำเนินงานแก่ศูนย์เด็กเล็ก  เสนอรายชื่อศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” เข้ารับ เกียรติบัตร  เสนอรายชื่อศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” เข้ารับ เกียรติบัตร  คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่เข้ารับรางวัลโล่ (สคร.ละ 1 แห่ง)  คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่เข้ารับรางวัลโล่ (สคร.ละ 1 แห่ง) 7. สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 8. สรุปผลการดำเนินงานส่งให้สำนักฯ สรุปผลในภาพรวมประเทศ บทบาท สคร. และ สสจ.

28 วิธีดำเนินการ / กิจกรรมหลัก 1. อบรมผู้ดูแลเด็ก 2. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 3. นิเทศ ติดตามให้มีการ ดำเนินงานตาม 9 มาตรการ 4. สรุปผลการดำเนินงาน

29 การตอบรับ >> ศูนย์เด็กเล็กส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สคร. รวบรวมส่งสำนักฯภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 การสนับสนุน >>  สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์เด็ก เล็ก  งบประมาณ ( สำนักโอนเงินให้แล้ว ) เพื่อ ใช้ในการจัดประชุม นิเทศติดตาม และประเมินผล รางวัล >> เกียรติบัตรศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประเมินทุก 3 ปี ( ประเมินโดย สคร. และ สสจ.) ประเมินทุก 3 ปี ( ประเมินโดย สคร. และ สสจ.) >> โล่ ( แต่ละสคร. คัดเลือกศดล. 3 แห่ง ส่ง มายังสำนักภายในวันที่ 5 สค.54 ) >> โล่ ( แต่ละสคร. คัดเลือกศดล. 3 แห่ง ส่ง มายังสำนักภายในวันที่ 5 สค.54 )


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรค ( ปี 2554 - 2556) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google