งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอการบรรยายโดย นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ Managing Director Ecartstudio Co., Ltd. Version 1.0.0 24 August 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอการบรรยายโดย นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ Managing Director Ecartstudio Co., Ltd. Version 1.0.0 24 August 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอการบรรยายโดย นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ Managing Director Ecartstudio Co., Ltd. Version 1.0.0 24 August 2557

2 Education Master of Science in Electrical Engineering - Communication. University of Southern California, USA Bachelor of Science in Electrical Engineering - Communication. Kasetsart University, Thailand Mr. Wutthikorn (Joe) Manomaiwiboon Work Experiences (21 years) Ecartstudio Co., Ltd., Thailand Managing Director Data Perfection, Dallas, TX Chief Operation Officer Workplace USA, Dallas, TXVice President of IT Data Recognition(Brady Corporation), Dallas, TX Project Manager Electronic Transmission Corp., Dallas, TX Network Engineer Siemens, ThailandNetwork Engineer Speaker Profile

3 Microsoft Partner Awards Winner 2012 (Cloud Development) Thailand ICT Awards Winner 2012 Software & Infrastructure Asia Pacific ICT Awards Winner 2012 (Software & Infrastructure) Microsoft Partner Awards Winner 2011 (Software Development) 7 Innovation Awards 2013 Foundation for Research in Information Technology (FRIT) Awards Winner 2013 Ecartstudio has many years’ experience designing, developing and offering highly specialized software consultation for both Web-based and Enterprise Location-based Applications. The company has collaborated closely with Microsoft in Thailand and we have received numerous awards and research grants from many organizations. As a result, we have great brand recognition throughout the industry and have earned the trust of major clients in both the private and public sectors. Company Profile

4 Smart Province Of Nakoh Nayok Smart Province Of Samut Prakarn National Statistical Office Electricity Generating Authority of Thailand Department of Disaster Prevention and Mitigation Treasury Department Government Land CAT Telecomm The Comptroller General Department Thai Farmer Bank Bank for Agriculture and agriculture co-operatives Land and House Bank Fisheries Department Irrigation Department Industrial Estate Authority of Thailand TOT Telecomm Treasury Department Appraisal Department Portfolios

5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเข้าข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ Real Time เพื่อต่อยอดจากข้อมูลเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงและระบบแสดงผลในรูปแบบภาพแผนที่ แผนภูมิภาพ ตารางข้อมูล และรายงาน เพื่อพัฒนาระบบสำหรับสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารโดยใช้ ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อนำเข้าข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการบรูณาการเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวกันอย่างเหมาะสม Project Objectives

6 Workflow Process Surveyor HQ Officer Key Branch officerExecutive Member Share Data (GIS/MIS) [Real Time] Simply to Use with high accuracy GPS + DEGREE PICTURES INFO MAPGIS Data Collection Revise and Correction Data Summary + Analysis Results as Business Intelligence Map Intelligence Benefits Decrease Processing Time Increase data accuracy Simply to use no tech skill required. Decrease duplicate work Support + Coordinate effectively Paperless System Center Data Communication Up to date data from every branch Decrease backend work Support executive decision Simply to understand

7 System Architecture Surveyor HQ Branch Raster KML,KMZ Tiles, WMTS Shape, WMS LBIS System Map System Database Web Service Other source

8 Descriptions

9 GIS Information Definitions สัญสักษณ์สีเพื่อบอกความหมายของสี GIS Layer แสดงรายชื่อชั้นข้อมูลตามสิทธิ์ โครงสร้างที่กำหนด และ จัดกลุ่มตาม ประเภทข้อมูล Overlay Data แสดงข้อมูล GIS Overlay บนระบบแผนที่ตาม ประเภทช้อมูลที่ถูกเลือก สามารถเปลิ่ยน Map Source ได้

10 MIS Information Data Results แสดงผลลัพธ์ข้อมูลจากการค้นหา Tools เครื่องมือในการ ทำข้อมูล ค้นหา ข้อมูล ดูชั้นข้อมูล พิมพ์ข้อมูล Navigate Data Box หลังจากเลือกเครื่องมือจะแสดงกล่องตาม การทำงานเช่น ค้นหาข้อมูล Map Display การแสดงผลลัพธ์ข้อมูลบนแผนที่โดยอ้างอิงกับระบบ พิกัดตามประเภทข้อมูล (icon) Map Tools เครื่องมือของแผนที่ เช่นวัดระยะ ค้นหาพิกัดเป็นต้น MIS Information แสดงข้อมูลจุด รูปภาพ e-Form ความเสี่ยง เชื่อมต่อ

11 Mobile Information พิกัดข้อมูลหลักข้อมูลรูป ข้อมูล e-Form ข้อมูลการเชื่อมค่อ แสดงผลการค้นหา เลือกข้อมูล หน้าทำข้อมูลหลัก

12 Reports

13 Live Demo


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอการบรรยายโดย นาย วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ Managing Director Ecartstudio Co., Ltd. Version 1.0.0 24 August 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google