งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System แปลเป็นภาษาไทยว่าระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ “ เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถแสดงรายละเอียดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System แปลเป็นภาษาไทยว่าระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ “ เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถแสดงรายละเอียดใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System แปลเป็นภาษาไทยว่าระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ “ เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถแสดงรายละเอียดใน รูปแบบหลากหลายของ องค์ประกอบภูมิประเทศเชื่อมโยง กับฐานข้อมูล ์ เพื่อใช้ประโยชน์ใน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้าน ต่างๆที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นใน ภูมิศาสตร์ที่อยู่แวดล้อมทุกชีวิต ”

3 Geographic Information System ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ จัดเก็บจัดการวิเคราะห์ แสดง ผล ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

4 REAL WORLD PARCEL 1120 11211124 1123 200 GIS Stores Data as Layers TOPOGRAPHIC HYDROLOGY TRANSPORTATION BUILDINGS UTILITIES

5 ถน น สถานที่สำคัญ แหล่งน้ำและ อาคาร GIS Features on Real World Aerial Photo

6 POINT GIS Feature Type: Point Node X1,Y1 Node X2,Y2 Node X3,Y3

7 ARC Node X1,Y1 Vertex X2,Y2 Node X3,Y3 Length = 15.26 GIS Feature Type: Arc

8 POLYGON GIS Feature Type: Polygon Coord. x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4 xN,yN Coord. x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4 xN,yN Perimeter L Perimeter L Area A Area A

9 ANNOTATION GIS Feature Type: Annotation

10 ARC POINT POLYGON ANNOTATION Combined Feature Types on Map

11 GIS Data Format Raster FormatVector Format

12 การเก็บข้อมูลแบบ Vector เก็บข้อมูลใน รูปแบบของ ข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ข้อมูลแต่ละเส้นมี ตำแหน่ง ค่าพิกัดของจุด ต่างๆ เหมาะสำหรับการ วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงเครือข่าย (Network Analysis) X1,Y1 X2,Y2 X3,Y3 X4,Y4 X5,Y5 X6,Y6

13 การเก็บข้อมูลแบบ Raster เก็บข้อมูลใน รูปแบบของ ข้อมูลเชิงจุด (Cell-based) ใน ตารางกริต (GRID) แต่ละช่องใช้เก็บ ค่าของ ข้อมูลเรียกว่า Pixel เหมาะสำหรับ การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) X, Y

14 ข้อมูลทั้งสองรูปแบบสามารถ แปลงไปมาได้ Raster Vector

15 GIS Data Architecture Spatial Data Attribute Data Related

16 GIS DATA Spatial or Graphic พื้นที่ = 204.56 ตร. กม. ประชากร = 20,000 คน พื้นที่เพาะปลูก = นาข้าว : Attribute

17 GIS Data = Graphics + Attributes ExamplesFeature จุด Point - ความสูงของเสา - Rating KVA - สถานะของสวิทช์ - เสา - หม้อแปลง - สวิทช์ เส้น Arc - ประเภทของถนน - ขนาดของสายไฟ - ถนน - สายไฟ พื้นที่ Polygon - เขตอำเภอ - แหล่งน้ำ - จำนวนประชากร - ประเภทแหล่งน้ำ Graphic DataAttribute Data

18 องค์ประกอบของระบบ GIS GIS Hardware Data People Process ARC/IN FO  Software

19 GIS for Decision Support Site Selection Routing Planning Policies

20 ใช้สอบถามข้อมูล Data Query การประยุกต์การใช้งานของ GIS

21 Spatial Analysis GISDataModel Raster Analysis (GRID) Geometric Analysis Network Analysis Cartographic Output ModelingInterfaces Visualization

22 1 1 2 2 3 3 เขตจังหวัด A A B B C C D D E E พื้นที่เพาะปลูก การเพาะปลูกพืชในพื้นที่จังหวัดต่างๆ A-1 C-2 B-2 B-1 D-2 A-3 E-3 D-3 การวิเคราะห์ซ้อนทับพื้นที่ (Spatial Overlay Analysis)

23 การวิเคราะห์ระบบเครือข่าย (Network Analysis) A B 12 กม. 15 กม. 12 กม. การค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

24 การค้นหาตำแหน่งวัตถุแบบ Real-time Automatic Vehicle Locating System

25 การใช้ข้อมูล Remote Sensing เพื่อวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปี 1990 ปี 1996

26 การผสมภาพถ่ายดาวเทียม กับข้อมูลชั้นความสูงเพื่อ สร้าง visualization

27 How are GIS Data created? + + Data Conversion GIS Database DIGITAL Paper Maps Tabulation Film/ Images

28 Data Conversion แผนที่ หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูล Vector Digitizing Ground Survey ข้อมูลสำรวจ Input Survey Data ฐานข้อมูล GIS

29 Technology ที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล Digitization

30 Technology ที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล - Scanner Vectorization

31 Technology ที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล - Remote Sensing Image Processing

32 Technology ที่ใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล - Global Positioning System (GPS) GPS

33 การผลิตแผนที่ (Cartography)


ดาวน์โหลด ppt What Is GIS? GIS เป็นคำย่อจาก Geographic Information System แปลเป็นภาษาไทยว่าระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ “ เครื่องมือระบบคอมพิวเตอร์ที่ สามารถแสดงรายละเอียดใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google