งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2 2 CHANGE สรุปสัปดาห์ที่ 1-2 Globalization องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง องค์กร การปรับตัว ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันการปรับตัวขององค์กร การเตรียมตัวของนิสิต ต่อสัปดาห์ ที่ 3-4 เรียนรู้เรื่องระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร

3 3 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบ สารสนเทศหลัก 6 ประเภท สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ ต่างๆ ระบบงานหลัก ในองค์กร การพิจารณา ระบบสารสนเทศ ตามลักษณะที่ สนับสนุนการใช้ งาน ระบบ สารสนเทศ และ กระบวนการ ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึง การบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

4 4 Types of Information Systems Figure 2-1 KEY SYSTEM APPLICATIONS IN THE ORGANIZATION : ระบบงานหลักในองค์กร Management Information Systems 8/e Chapter 2 Information Systems in the Enterprise © 2004 by Prentice Hall

5 5 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ สำหรับดำเนินกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร สำหรับผู้ชำนาญการ สำหรับปฏิบัติการ จำแนกตามหน้าที่หลักขององค์กร Functional Areas จำแนกตามโครงสร้างองค์กร Organization Structure

6 6 Major Types of Systems 1.Executive Support Systems (ESS) 2.Decision Support Systems (DSS) 3.Management Information Systems (MIS) 4.Knowledge Work Systems (KWS) 5.Office Automation Systems (OAS) 6.Transaction Processing Systems (TPS) ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท

7 7 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System :ESS) รวบรวมจากภายใน และภายนอกองค์กร การประมาณการณ์ ตอบคำถาม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ฐานข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ รายงานพิเศษ ผลการวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลปริมาณมาก รายงานสรุป ระบบผู้ชำนาญการ (Knowledge Work System : KWS) ข้อมูลสำหรับการออกแบบ องค์ความรู้ใหม่ รูปต้นแบบ รูป Graphics ระบบสำนักงาน (Office Automation System : OAS) เอกสาร ตาราง เอกสาร รายงาน จดหมาย ระบบประมวลผลรายธุรกรรม ( Transaction Processing System : TPS ) รายการธุรกรรมรายงาน ที่มา Kenneth C. Laudon and Jane Price Laudon, Management Information System : A Contemporary Perspective. New York : Macmillan, 1991, P.7.)

8 8 Figure 2-2

9 9 ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม Transaction Processing Systems (TPS): ระบบสารสนเทศพื้นฐานขององค์กรธุรกิจทั่วไปที่สนับสนุนการทำงาน ของระดับผู้ปฏิบัติการ ระบบ TPS จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานประจำวัน ทำการ บันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวัน MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

10 10 Transaction Processing Systems (TPS): ระบบงานชำระค่าสินค้า ระบบงานจองห้องพักของโรงแรม ระบบการออกบัตรโดยสาร ระบบบริการ call center ระบบงานลงเวลาทำงานของพนักงาน ระบบงานตรวจนับในคลังสินค้า

11 11 Payroll TPS : ภาพแสดงการทำงานของระบบ TPS สำหรับระบบชำระค่าตอบแทนพนักงาน Figure 2-3 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

12 12 Types of TPS Systems ระบบงาน TPS รูปแบบต่างๆ Figure 2-4 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

13 13 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Knowledge level Inputs: Design specs Inputs: Design specs Processing: Modeling Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station Knowledge Work Systems (KWS): ระบบผู้ชำนาญการและระบบสำนักงาน Knowledge Work Systems ใช้สนับสนุนพนักงานกลุ่มที่มีความรู้สูง (Knowledge workers) ขององค์กร (วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์) Office system(ระบบงานสำนักงาน ) ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง (เลขานุการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี)

14 14 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Management level Inputs: High volume data Inputs: High volume data Processing : Simple models Processing : Simple models Outputs: Summary reports Outputs: Summary reports Users: Middle managers Users: Middle managers Example: Annual budgeting Management Information System (MIS): ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการนำเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน เน้น สนับสนุนข้อมูลแก่บุคลากรภายใน ระบบ MIS จะช่วยงานด้านวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจที่ได้ข้อมูลจากการ ประมวล TPS

15 15 Figure 2-5 Management Information System (MIS) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

16 16 MIS MIS FILES SALES DATA UNIT PRODUCT COST PRODUCT CHANGE DATA EXPENSE DATA MIS REPORTS MANAGERS TPS Order Processing System Materials Resource Planning System General Ledger System ORDER FILE PRODUCTION MASTER FILE ACCOUNTING FILES TPS Data for MIS Applications Source: Laudon & Laudon

17 17 Decision Support System (DSS): สนับสนุนการตัดสินใจ Management level Inputs: Low volume data Inputs: Low volume data Processing: Interactive Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับกลางเช่นเดียวกับ MIS ระบบ DSS ช่วยการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง คือปัญหามีลักษณะไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระบบ DSS ได้ข้อมูลมาจาก TPS MIS และข้อมูลจากภายนอกองค์กร

18 18 Figure 2-6 Decision Support System (DSS) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

19 19 Figure 2-7 Decision Support System (DSS) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

20 20 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Executive Support System (ESS): ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง Strategic level Inputs: Aggregate data Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Processing: Interactive Outputs: Projections Outputs: Projections Users: Senior managers Users: Senior managers Example: 5-year operating plan สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสูงซึ่งต้องการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนการดำเนินการระยะยาว ช่วยประเมินแนวโน้มของอุตสาหกรรม แนวทางการปรับตัวในระยะยาว คำนวณผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ใช้ข้อมูลป้อนเข้าจากระบบข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร มาประมวล โดยมักนำเสนอในรูปแบบ Graphics

21 21 Executive Support System (ESS) Figure 2-8 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

22 22 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Top level management Designed to the individual Ties CEO to all levels Very expensive to keep up Extensive support staff Executive support system (ESS)

23 23 Figure 2-9 INTERRELATIONSHIPS AMONG SYSTEMS ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ

24 24 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบ สารสนเทศหลัก 6 ประเภท สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ ต่างๆ ระบบงานหลัก ในองค์กร การพิจารณา ระบบสารสนเทศ ตามลักษณะที่ สนับสนุนการใช้ งาน ระบบ สารสนเทศ และ กระบวนการ ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึง การบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

25 25


ดาวน์โหลด ppt 1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google