งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนัก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. 23-24 April 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนัก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. 23-24 April 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนัก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. 23-24 April 2011

2 ทิศทางความเป็นเลิศของสำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ Direction (Old)  Multimedia Technology & Animation(2533)  Application of ICT for Rural Area(2554)  Embedded System(2555)  Bio-informatics(2560) Research 2554-2558  Software as a Service (SAAS) – Cloud for SMEs  Ubiquitous Computing  Digital Multimedia

3 School Direction (New) เอกลักษณ์ทางวิชาการของสำนักวิชาฯ  Multimedia Technology & Animation(2553)  Application of ICT for Rural Area Development (2555-2559) Social & Education Tourism Agriculture and Environment

4 Social & Education: E-School  สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ กทช. E-Students เก็บข้อมูลนักเรียนแบบบูรณาการ ผู้ปกครอง / นักเรียน / อาจารย์ E-Learning E-Library

5 TQF: Thailand Qualification Framework  วิทยากร: รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาคอมพิวเตอร์

6 Domains of Learning  คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) – การตรงต่อเวลา ความสุจริต  ความรู้ (Knowledge) - ตรงกับแกนความรู้ของวิชา  ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) – สามารถคิดต่อได้ เช่นการคิดสร้างโจทย์เอง และนำ ความรู้ไปวิเคราะห์ สร้างสรรค์  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) – การส่งงานกลุ่มตรงเวลา การไม่ลอกงาน  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) – ไม่ Nonsense

7 มคอ.  Uniqueness เอกลักษณ์ มองที่องค์กร  Identity อัตตลักษณ์ มองที่บุคคล  สกอ. ดูแลกรอบชาติ และ มคอ.1  เอกลักษณ์ของ มฟล. ใส่ใน มคอ.2 (per 5 years)  มคอ. 7 ทำปีละครั้ง ไม่ต้องส่ง สกอ.  มคอ. 3,4 มคอ. 5,6 อาจารย์ประจำวิชาหลักสูตรทำทุกเทอม มคอ. 3,4 ก่อนสอน มคอ. 5,6 ภายใน 30 วันหลังจบเทอม มคอ. 3 ทำเกิน มคอ. 2ได้ พยายามทำตามจุดดำก่อน จุดขาวก็ทำได้ถ้าสามารถ

8 มคอ. 3  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  กลยุทธ์การสอน “มีวิธีการสอน และวัดผลได้” แล้วแต่วิธีของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น การเอาใจใส่นักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีช่วย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ใน Part นี้สามารถสอดแทรกได้เลย  กลยุทธ์การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนัก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. 23-24 April 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google