งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. 23-24 April 2011

2 ทิศทางความเป็นเลิศของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Direction (Old) Multimedia Technology & Animation (2533) Application of ICT for Rural Area (2554) Embedded System (2555) Bio-informatics (2560) Research Software as a Service (SAAS) – Cloud for SMEs Ubiquitous Computing Digital Multimedia

3 School Direction (New)
เอกลักษณ์ทางวิชาการของสำนักวิชาฯ Multimedia Technology & Animation (2553) Application of ICT for Rural Area Development ( ) Social & Education Tourism Agriculture and Environment

4 Social & Education: E-School
สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ กทช. E-Students เก็บข้อมูลนักเรียนแบบบูรณาการ ผู้ปกครอง / นักเรียน / อาจารย์ E-Learning E-Library

5 TQF: Thailand Qualification Framework
วิทยากร: รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาคอมพิวเตอร์

6 Domains of Learning คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) – การตรงต่อเวลา ความสุจริต ความรู้ (Knowledge) - ตรงกับแกนความรู้ของวิชา ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) – สามารถคิดต่อได้ เช่นการคิดสร้างโจทย์เอง และนำความรู้ไปวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) – การส่งงานกลุ่มตรงเวลา การไม่ลอกงาน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) – ไม่ Nonsense

7 มคอ. Uniqueness เอกลักษณ์ มองที่องค์กร Identity อัตตลักษณ์ มองที่บุคคล
สกอ. ดูแลกรอบชาติ และ มคอ.1 เอกลักษณ์ของ มฟล. ใส่ใน มคอ.2 (per 5 years) มคอ. 7 ทำปีละครั้ง ไม่ต้องส่ง สกอ. มคอ. 3,4 มคอ. 5,6 อาจารย์ประจำวิชาหลักสูตรทำทุกเทอม มคอ. 3,4 ก่อนสอน มคอ. 5,6 ภายใน 30 วันหลังจบเทอม มคอ. 3 ทำเกิน มคอ. 2ได้ พยายามทำตามจุดดำก่อน จุดขาวก็ทำได้ถ้าสามารถ

8 มคอ. 3 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา กลยุทธ์การสอน
“มีวิธีการสอน และวัดผลได้” แล้วแต่วิธีของอาจารย์แต่ละท่าน เช่น การเอาใจใส่นักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีช่วย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ใน Part นี้สามารถสอดแทรกได้เลย กลยุทธ์การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt Work Shop การพัฒนาหลักสูตรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google