งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของการแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของการแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่ายของการแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

2 ขอบข่ายของการแนะแนว การแนะแนวด้านการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวด้านการงานและอาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม การแนะแนวบุคลิกภาพ (Personality Guidance)

3 ประเภทของการให้บริการปรึกษา ทวิชซ์และโควิชซ่า ได้แบ่งประเภทของการให้ การปรึกษา ๓ ประเภท คือ ๑. การปรึกษาในภาวะวิกฤต (Crisis Counseling) เป็นบริการให้การปรึกษากับผู้รับบริการที่มีปัญหา คับข้องใจ หรือความกดดันจากปัญหาก่อนแล้ว จึงใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อไป ๒. การปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ (Developmental Counseling) เป็นการส่งเสริม ให้ผู้รับบริการให้มีพัฒนาการที่ดีในแต่ละช่วง ของวัย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มี พัฒนาการที่ดีในทุกๆ ด้านตามวัยของตนเอง

4 ( ต่อ ) ๓. การปรึกษาเพื่อบำบัด (Therapeutic Counseling) เป็นการปรึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพจิต และชีวิตจิตประสาท (Kowithz, Gerald+Knowithz Norma, An Introduction to School Guidance. New York:Holt Rinehart and Winston Inc.1991. pp. 161-165)

5 จุดมุ่งหมายของบริการปรึกษา ๑. ด้านการศึกษา ผู้ให้การปรึกษาจะช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาได้รับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา การ วางอนาคตของชีวิตทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลสะท้อน ถึงการประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า การเลือกวิชา เรียนให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของแต่ละคน ๒. ด้านอาชีพ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ สามารถเข้าใจถึงโลกของงานอาชีพไว้ดียิ่งขึ้น เข้าใจ ถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่ เหมาะสมกับคุณสมบัติ คุณลักษณะของตนเอง ตลอด จนถึงความสุขใจในการประกอบอาชีพ

6 ( ต่อ ) ๓. ด้านส่วนตัวและสังคม ช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาปรับตัวได้ดีขึ้น ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ที่ทำงาน โรงเรียน การให้การปรึกษาทางด้านส่วนตัวและ สังคม จะช่วยให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง และยอมรับผู้อื่นได้ มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างสรรค์ ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม

7 ๑. ภารกิจของงานแนะแนว ภารกิจของการแนะแนวด้านบริการ ๑. ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ๑. ๒. บริการสารสนเทศ ๑. ๓. บริการให้การปรึกษา (Counseling Service) ๑. ๔. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) ๑. ๕. บริการติดตามและประเมินผล (Follow up + Evaluation Service) ๑. ๖. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8 ๒. ภารกิจของการแนะแนวด้าน บริหาร ๒. ๑ การบริหารงานแนะแนวด้วยกระบวนการบริหาร โดยระบบ POSDCORB ได้แก่ การวางแผน การจัด องค์กร การจัดบุคลากร การอำนวยการ การ ประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ ๒. ๒ การบริหารโดยเน้นขั้นตอนดำเนินงาน - กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว - สำรวจปัญหาและความต้องการด้านต่างๆของ กลุ่มเป้าหมาย - สำรวจความต้องการด้านบุคลากร งบประมาณ และแหล่งบริการในชุมชน - ปฏิบัติงานตามแผน - ติดตามและประเมินผล

9 ๓. ภารกิจของการแนะแนวด้าน วิชาการ ๓. ๑ สร้างองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา ๓. ๒ การรวบรวมและใช้องค์ความรู้ผ่าน ผลงานวิจัยต่างๆ

10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของการแนะแนว โดย ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google