งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์
ขอบข่ายของการแนะแนว โดย ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

2 ขอบข่ายของการแนะแนว การแนะแนวด้านการศึกษา (Educational Guidance)
การแนะแนวด้านการงานและอาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม การแนะแนวบุคลิกภาพ (Personality Guidance)

3 ประเภทของการให้บริการปรึกษา
ทวิชซ์และโควิชซ่า ได้แบ่งประเภทของการให้การปรึกษา ๓ ประเภท คือ ๑. การปรึกษาในภาวะวิกฤต (Crisis Counseling) เป็นบริการให้การปรึกษากับผู้รับบริการที่มีปัญหาคับข้องใจ หรือความกดดันจากปัญหาก่อนแล้ว จึงใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อไป ๒. การปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ (Developmental Counseling) เป็นการส่งเสริมให้ผู้รับบริการให้มีพัฒนาการที่ดีในแต่ละช่วงของวัย การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีพัฒนาการที่ดีในทุกๆ ด้านตามวัยของตนเอง

4 (ต่อ) ๓. การปรึกษาเพื่อบำบัด (Therapeutic Counseling) เป็นการปรึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และชีวิตจิตประสาท (Kowithz, Gerald+Knowithz Norma, An Introduction to School Guidance. New York:Holt Rinehart and Winston Inc pp )

5 จุดมุ่งหมายของบริการปรึกษา
๑. ด้านการศึกษา ผู้ให้การปรึกษาจะช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา การวางอนาคตของชีวิตทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลสะท้อนถึงการประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า การเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละคน ๒. ด้านอาชีพ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพสามารถเข้าใจถึงโลกของงานอาชีพไว้ดียิ่งขึ้น เข้าใจถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ คุณลักษณะของตนเอง ตลอดจนถึงความสุขใจในการประกอบอาชีพ

6 (ต่อ) ๓. ด้านส่วนตัวและสังคม
ช่วยให้ผู้มารับการปรึกษาปรับตัวได้ดีขึ้น ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ที่ทำงาน โรงเรียน การให้การปรึกษาทางด้านส่วนตัวและสังคม จะช่วยให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง และยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม

7 ๑.ภารกิจของงานแนะแนว ภารกิจของการแนะแนวด้านบริการ
๑.๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ๑.๒. บริการสารสนเทศ ๑.๓. บริการให้การปรึกษา (Counseling Service) ๑.๔. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) ๑.๕. บริการติดตามและประเมินผล (Follow up + Evaluation Service) ๑.๖. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8 ๒.ภารกิจของการแนะแนวด้านบริหาร
๒.๑ การบริหารงานแนะแนวด้วยกระบวนการบริหารโดยระบบ POSDCORB ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอำนวยการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ ๒.๒ การบริหารโดยเน้นขั้นตอนดำเนินงาน - กำหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว - สำรวจปัญหาและความต้องการด้านต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย - สำรวจความต้องการด้านบุคลากร งบประมาณ และแหล่งบริการในชุมชน - ปฏิบัติงานตามแผน - ติดตามและประเมินผล

9 ๓. ภารกิจของการแนะแนวด้านวิชาการ
๓.๑ สร้างองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา ๓.๒ การรวบรวมและใช้องค์ความรู้ผ่านผลงานวิจัยต่างๆ

10 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google