งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเลื่อนขั้นคาจ างลูกจางประจําของ สวนราชการ พ. ศ.2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระเบียบกระทรวงการคลังว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเลื่อนขั้นคาจ างลูกจางประจําของ สวนราชการ พ. ศ.2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระเบียบกระทรวงการคลังว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเลื่อนขั้นคาจ างลูกจางประจําของ สวนราชการ พ. ศ.2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเลื่อนขั้นคาจ างลูกจางประจําของ สวนราชการ พ. ศ.2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ( ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค. ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มี. ค. ของปีถัดไป ) เลื่อนวันที่ 1 เม. ย. ของปีที่ได้เลื่อน - ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ( ตั้งแต่วันที่ 1 เม. ย. ถึงวันที่ 30 ก. ย. ของปี เดียวกัน ) เลื่อนวันที่ 1 ต. ค. ของปี ถัดไป การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ( ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค. ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มี. ค. ของปีถัดไป ) เลื่อนวันที่ 1 เม. ย. ของปีที่ได้เลื่อน - ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ( ตั้งแต่วันที่ 1 เม. ย. ถึงวันที่ 30 ก. ย. ของปี เดียวกัน ) เลื่อนวันที่ 1 ต. ค. ของปี ถัดไป

2 ** ลูกจ้างประจำยังคงใช้ระบบ การเลื่อนขั้นค่าจ้างแบบขั้น ค่าจ้างหรือขั้นเงินเดือน โดย การเลื่อนขั้นค่าจ้างแต่ละครั้งมี ลักษณะดังนี้ ครั้งที่ 1 เลื่อน 1 เมษายน มี 3 ลักษณะ คือ 1 ขั้น, 0.5 ขั้น หรือครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 เลื่อน 1 ตุลาคม มี 4 ลักษณะ คือ 1.5 ขั้นหรือหนึ่งขั้น ครึ่ง, 1 ขั้น, 0.5 ขั้นหรือครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น ( หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใน แต่ละลักษณะ ตามข้อ 8,9,10 และข้อ 12) ** ลูกจ้างประจำยังคงใช้ระบบ การเลื่อนขั้นค่าจ้างแบบขั้น ค่าจ้างหรือขั้นเงินเดือน โดย การเลื่อนขั้นค่าจ้างแต่ละครั้งมี ลักษณะดังนี้ ครั้งที่ 1 เลื่อน 1 เมษายน มี 3 ลักษณะ คือ 1 ขั้น, 0.5 ขั้น หรือครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 เลื่อน 1 ตุลาคม มี 4 ลักษณะ คือ 1.5 ขั้นหรือหนึ่งขั้น ครึ่ง, 1 ขั้น, 0.5 ขั้นหรือครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น ( หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใน แต่ละลักษณะ ตามข้อ 8,9,10 และข้อ 12)

3 กรณีลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น ( ครึ่งขั้น ) หรือ 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ ( ค่าจ้างเต็มขั้น ) ก็ให้ได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 (0.5 ขั้น ) หรือร้อยละ 4 (1 ขั้น ) หรือ ร้อยละ 6 (1.5 ขั้น ) ของอัตราค่าจ้างที่ รับอยู่ แล้วแต่กรณีเป็นเวลาหกเดือน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ( ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2551)

4 การพิจาณาเลื่อน ขั้นค่าจ้างสำหรับ ลูกจ้างประจำที่ จะต้องพ้นจาก ราชการไปเพราะ เหตุเกษียณ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยบำเหน็จลูกจ้าง การพิจาณาเลื่อน ขั้นค่าจ้างสำหรับ ลูกจ้างประจำที่ จะต้องพ้นจาก ราชการไปเพราะ เหตุเกษียณ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยบำเหน็จลูกจ้าง “ พิจารณาเฉพาะ ลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้าง ยังไม่เต็มขั้นสูงหรือไม่ถึงขั้น สูงของตำแหน่ง เพื่อ ประโยชน์ในการคำนวณ บำเหน็จลูกจ้าง โดยไม่จ่าย เป็นตัวเงิน และให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นค่าจ้างที่ถือปฏิบัติปกติ ซึ่งให้มีผลในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้าย ก่อนที่จะพ้นจากราชการ ”

5 กรณีตายหรือออกจาก ราชการไม่ว่าเหตุใดๆ ในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม หรือ กรณีผู้ที่ ต้องพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ตายหรือออกจาก ราชการในวันที่ 30 กันยายน ผู้มีอำนาจสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างจะสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างให้ ลูกจ้างประจำผู้นั้น ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม หรือ ในวันที่ 30 กันยายน ( ผู้ที่ต้อง พ้นจากราชการเพราะ เหตุเกษียณอายุ ) ก็ได้

6 ***** การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำให้นำผลการประเมิน การปฏิบัติงาน และ ข้อมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรม การมาทำงาน การรักษาวินัย การ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และ ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นมา ประกอบการพิจารณาย่างรอบคอบ แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น ด้วย

7 หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเลื่อนขั้นคาจ างลูกจางประจําของ สวนราชการ พ. ศ.2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระเบียบกระทรวงการคลังว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google