งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป) เลื่อนวันที่ 1 เม.ย. ของปีที่ได้เลื่อน ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. ของปีเดียวกัน) เลื่อนวันที่ 1 ต.ค. ของปีถัดไป

2 **ลูกจ้างประจำยังคงใช้ระบบการเลื่อนขั้นค่าจ้างแบบขั้นค่าจ้างหรือขั้นเงินเดือน โดยการเลื่อนขั้นค่าจ้างแต่ละครั้งมีลักษณะดังนี้ ครั้งที่ 1 เลื่อน 1 เมษายน มี 3 ลักษณะ คือ 1 ขั้น, 0.5 ขั้นหรือครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 เลื่อน 1 ตุลาคม มี 4 ลักษณะ คือ 1.5 ขั้นหรือหนึ่งขั้นครึ่ง, 1 ขั้น, 0.5 ขั้นหรือครึ่งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้น (หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในแต่ละลักษณะ ตามข้อ 8,9,10 และข้อ 12)

3 กรณีลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0
กรณีลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น(ครึ่งขั้น) หรือ 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ(ค่าจ้างเต็มขั้น) ก็ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 (0.5 ขั้น) หรือร้อยละ 4 (1 ขั้น) หรือร้อยละ 6 (1.5 ขั้น) ของอัตราค่าจ้างที่รับอยู่ แล้วแต่กรณีเป็นเวลาหกเดือน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551)

4 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง
การพิจาณาเลื่อนขั้นค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำที่จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง “พิจารณาเฉพาะลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้างยังไม่เต็มขั้นสูงหรือไม่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จลูกจ้าง โดยไม่จ่ายเป็นตัวเงิน และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างที่ถือปฏิบัติปกติ ซึ่งให้มีผลในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ”

5 กรณีตายหรือออกจากราชการไม่ว่าเหตุใดๆ ในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม หรือ กรณีผู้ที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างตายหรือออกจากราชการในวันที่ 30 กันยายน ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างจะสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม หรือ ในวันที่ 30 กันยายน (ผู้ที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ) ก็ได้

6 ***** การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงาน และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรม การมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาย่างรอบคอบ แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นด้วย

7 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google