งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในแขวงชนะสงคราม ขอบเขตที่ตั้ง ทิศเหนือติดถนนพระสุเมรุ ทิศใต้ติดวัด ชนะสงคราม ทิศตะวันออกติดถนนจักรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในแขวงชนะสงคราม ขอบเขตที่ตั้ง ทิศเหนือติดถนนพระสุเมรุ ทิศใต้ติดวัด ชนะสงคราม ทิศตะวันออกติดถนนจักรพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 

4 ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในแขวงชนะสงคราม ขอบเขตที่ตั้ง ทิศเหนือติดถนนพระสุเมรุ ทิศใต้ติดวัด ชนะสงคราม ทิศตะวันออกติดถนนจักรพงษ์ ทิศ ตะวันตกติดตรอกไก่แจ้ กรรมสิทธิ์การถือครอง ที่ดินเอกชนและ ที่สาธารณะ

5 - จำนวนประชากร 755 คน, จำนวนบ้าน 120 หลังคาเรือน, จำนวนครอบครัว 160 ครอบครัว ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม - ด้านการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษา, ปริญญาตรี - ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย, รับจ้างทั่วไป, รับราชการ - คณะกรรมการชุมชน จำนวน 8 คน โดยมี นายสุจินต์ วรรักษ์สิทธิ์ เป็นประธานชุมชน - ความสัมพันธ์ในชุมชน อยู่กันอย่างญาติ มิตร ทุกครอบครัวรู้จักกันดี

6 - มีการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนา อิสลาม เช่นการทำละหมาด 1 วัน 5 รอบ การบรรยายธรรม เดือนละ 1 ครั้ง การจัดงาน วันถือบวช - มีศูนย์สุขภาพชุมชน มีการจ่ายยาให้กับ ประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัคร ใน ชุมชน - มีลานกีฬาในชุมชน และจัดกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติดให้เยาวชนอย่างสม่ำเสมอ - ปัญหาของชุมชน ทางเข้า - ออก คับแคบ, มี เสียงรบกวนของรถจักรยานยนต์ ที่สัญจร เข้า - ออก ในชุมชน

7 1. จัดตั้ง คณะทำงาน ประกอบด้วย 1.1 นายสุจินต์ วรรักษ์สิทธิ์ ประธาน 1.2 นายโอภาส มิตรมานะ รองประธาน 1.3 ส. ต. ทองใบ นพโนรี กรรมการ 1.4 นางเสาวนีย์ สวัสดิ์นาวิน กรรมการ 1.5 นายประเทือง ฤทธิ์สง่า กรรมการ 1.6 นางมานิดา แตงน้อย กรรมการ 1.7 นางชไมพร โสธรกุล กรรมการ 1.8 นางจุไร อับดุลลาห์ กรรมการ

8 2. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ โครงการ การจัดสรรสภาพแวดล้อมชุมชนให้กับ ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การดำเนินโครงการ 3. จัดเตรียมพื้นที่ พร้อมติดตั้งถังดัก ไขมัน และบ่อดักไขมัน 4. ติดตามและประเมินผล โดยการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน และ ตรวจสอบสภาพความพร้อมในชุมชน ก่อน และหลังจัดทำโครงการ ได้ผลเป็นประการ ใด

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt  ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในแขวงชนะสงคราม ขอบเขตที่ตั้ง ทิศเหนือติดถนนพระสุเมรุ ทิศใต้ติดวัด ชนะสงคราม ทิศตะวันออกติดถนนจักรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google