งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน มัสยิดจักรพงษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน มัสยิดจักรพงษ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน มัสยิดจักรพงษ์

2 ร่วมคิดร่วมทำ รักษาสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ของชุมชน ร่วมคิดร่วมทำ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ababababab

3 ข้อมูลชุมชน ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในแขวงชนะสงคราม ขอบเขตที่ตั้ง ทิศเหนือติดถนนพระสุเมรุ ทิศใต้ติดวัดชนะสงคราม ทิศตะวันออกติดถนนจักรพงษ์ ทิศตะวันตกติดตรอกไก่แจ้ กรรมสิทธิ์การถือครอง ที่ดินเอกชนและที่สาธารณะ

4 ข้อมูลชุมชน - จำนวนประชากร 755 คน, จำนวนบ้าน 120 หลังคาเรือน,
- จำนวนประชากร 755 คน, จำนวนบ้าน 120 หลังคาเรือน, จำนวนครอบครัว 160 ครอบครัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม - ด้านการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษา, ปริญญาตรี - ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย, รับจ้างทั่วไป, รับราชการ - คณะกรรมการชุมชน จำนวน 8 คน โดยมี นายสุจินต์ วรรักษ์สิทธิ์ เป็นประธานชุมชน - ความสัมพันธ์ในชุมชน อยู่กันอย่างญาติมิตร ทุกครอบครัวรู้จักกันดี

5 ข้อมูลชุมชน - มีการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม เช่นการทำละหมาด 1 วัน 5 รอบ การบรรยายธรรม เดือนละ 1 ครั้ง การจัดงานวันถือบวช - มีศูนย์สุขภาพชุมชน มีการจ่ายยาให้กับประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัคร ในชุมชน - มีลานกีฬาในชุมชน และจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดให้เยาวชนอย่างสม่ำเสมอ - ปัญหาของชุมชน ทางเข้า-ออก คับแคบ, มีเสียงรบกวนของรถจักรยานยนต์ ที่สัญจรเข้า-ออก ในชุมชน

6 แผนปฏิบัติการ ในการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน
1. จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย 1.1 นายสุจินต์ วรรักษ์สิทธิ์ ประธาน 1.2 นายโอภาส มิตรมานะ รองประธาน 1.3 ส.ต.ทองใบ นพโนรี กรรมการ 1.4 นางเสาวนีย์ สวัสดิ์นาวิน กรรมการ 1.5 นายประเทือง ฤทธิ์สง่า กรรมการ 1.6 นางมานิดา แตงน้อย กรรมการ 1.7 นางชไมพร โสธรกุล กรรมการ 1.8 นางจุไร อับดุลลาห์ กรรมการ

7 แผนปฏิบัติการ ในการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน
2. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดสรรสภาพแวดล้อมชุมชนให้กับประชาชนทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ 3. จัดเตรียมพื้นที่ พร้อมติดตั้งถังดักไขมัน และบ่อดักไขมัน 4. ติดตามและประเมินผล โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และตรวจสอบสภาพความพร้อมในชุมชน ก่อนและหลังจัดทำโครงการ ได้ผลเป็นประการใด

8 ประมวลภาพในชุมชน

9 ประมวลภาพในชุมชน

10 ประมวลภาพในชุมชน

11 ประมวลภาพในชุมชน

12 ประมวลภาพในชุมชน

13 ประมวลภาพในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน มัสยิดจักรพงษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google