งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คติประจำใจ ขยันวันนี้ สบายในวันหน้า  ปณิธาน นักร้อง ทันตแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คติประจำใจ ขยันวันนี้ สบายในวันหน้า  ปณิธาน นักร้อง ทันตแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  คติประจำใจ ขยันวันนี้ สบายในวันหน้า  ปณิธาน นักร้อง ทันตแพทย์

4

5  มีเงินเยอะๆ เอาไว้เลี้ยงพ่อแม่ตอนแก่  มีบ้านมีรถ เป็นของตัวเอง

6  สิ่งที่ชอบ สีเขียว ข้าวผัดไข่ สีชมพู ยำมาม่า o สิ่งที่ไม่ชอบ เต่า สีชมพู เต่า สีส้ม

7 ทำ แบบฝึกหัด กันเถอะ

8

9  บรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam ) ประเทศบรูไน มีชื่อทางการว่า ‘ เนการาบรูไนดารุสซา ลาม ’ มีเมือง ‘ บันดาเสรีเบกาวัน ’ เป็นเมืองหลวง ถือเป็น ประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญา สิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ. 2550 ) โยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาเลเป็นภาษา ราชการ

10 2. ราชอาณาจักร กัมพูชา ( Kingdom of Cambodia ) เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181035 ตาราง กิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของ ประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ. 2550 ) โดยประชากร 80% อาศัยอยู่ใน ชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคน ที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ และเวียดนามได้

11 3. เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร มากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

12 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป. ลาว ) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทาง ทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่ง ของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใด ติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมี ประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

13 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศ ที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซีย ตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

14

15

16

17

18

19 มาทำ แบบทดสอ บ กันเถอะ

20 ก. พนมเปญ ก. พนมเปญ ข. บันดาเสรีเบกาวัน ข. บันดาเสรีเบกาวัน ค. กรุงเทพฯ ค. กรุงเทพฯ ง. เวียงจันทร์ ง. เวียงจันทร์ ก. พนมเปญ ก. พนมเปญ ข. บันดาเสรีเบกาวัน ข. บันดาเสรีเบกาวัน ค. กรุงเทพฯ ค. กรุงเทพฯ ง. เวียงจันทร์ ง. เวียงจันทร์

21 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

22 เป็นคำตอบ ที่ - ผิด กรุณา ทำใหม่

23 ก. ภาษาเขมร ข. ภาษาไทย ข. ภาษาไทย ค. ภาษาอังกฤษ ค. ภาษาอังกฤษ ง. ภาษาลาว ง. ภาษาลาว

24 เป็นคำตอบ ที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

25 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำ ข้อต่อไป

26 ก. 24 ล้านคน ข. 24 คน ค. 240 ล้านคน ค. 240 ล้านคน ง. 2,400 ล้านคน

27 เป็นคำตอบที่ ผิด ทำข้อ ต่อไป

28 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำ ใหม่

29 ก. เหนือ ข. ตะวันออก ข. ตะวันออก ค. ตะวันตก ง. ใต้

30 เป็นคำตอบ ที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

31 เป็นคำตอบ ที่ ผิด กรุณา ทำใหม่

32 ก. เวียงจันทร์ ข. กรุงกัวลาลัมเปร์ ข. กรุงกัวลาลัมเปร์ ค. บันดาเสรีเบกาวัน ง. จาการ์ตา

33 เป็น คำตอบที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

34 เป็นคำตอบ ที่ ผิด กรุณาทำ ใหม่

35 ก. คริสต์ ข. พุทธ ค. พราหม ง. อิสลาม ง. อิสลาม

36 เป็น คำตอบที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

37 เป็นคำตอบที่ ผิด

38 ก. เศรษฐกิจ ข. เกษตรกรรม ค. การค้าขาย ค. การค้าขาย ง. ถูกทุกข้อ

39 เป็นคำตอบ ที่ ถูก 1. ทำข้อ ต่อไป ทำข้อ ต่อไป

40 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำ ใหม่

41 ก. 20 จังหวัด ข. 77 จังหวัด ข. 77 จังหวัด ค. 76 จังหวัด ง. 67 จังหวัด

42 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

43 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำ ใหม่

44 ก. แดงเหลือง ก. แดงเหลือง ข. เหลือง, เขียว, แดง, ขาว ค. น้ำเงิน, แดง, ขาว ง. น้ำเงิน, เขียว, ขาว

45 เป็น คำตอบที่ ถูก ทำข้อ ต่อไป

46 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำ ใหม่

47 ก. กรุงเทพฯ ข. เนปิดอว ค. บันดาเสรีเบกาวัน ง. พนมเปญ ง. พนมเปญ

48 เป็นคำตอบ ที่.. “ ถูก ”

49 เป็นคำตอบ ที่.. “ ผิด ’” กรุณา ทำใหม่


ดาวน์โหลด ppt  คติประจำใจ ขยันวันนี้ สบายในวันหน้า  ปณิธาน นักร้อง ทันตแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google