งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของเด็กหญิง ชนิตา นรสิงห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของเด็กหญิง ชนิตา นรสิงห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของเด็กหญิง ชนิตา นรสิงห์
ประวัติส่วนตัว ของเด็กหญิง ชนิตา นรสิงห์

2 ของเด็กหญิง ชนัญชิดา ก้อนแก้ว
ประวัติส่วนตัว ของเด็กหญิง ชนัญชิดา ก้อนแก้ว

3 ปณิธานและคติประจำใจ คติประจำใจ ขยันวันนี้ สบายในวันหน้า ปณิธาน นักร้อง
ทันตแพทย์

4 การ์ตูนที่ชอบ

5 เป้าหมายในชีวิต มีเงินเยอะๆ เอาไว้เลี้ยงพ่อแม่ตอนแก่
มีบ้านมีรถ เป็นของตัวเอง

6 สิ่งที่ชอบ และ ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ สีเขียว ข้าวผัดไข่ สีชมพู ยำมาม่า
สีเขียว ข้าวผัดไข่ สีชมพู ยำมาม่า สิ่งที่ไม่ชอบ เต่า สีชมพู เต่า สีส้ม

7 เมนู 10 ประเทศอาเซียน ทำแบบฝึกหัดกันเถอะ

8 10 ประเทศอาเซียน

9 BRUNEI DARUSSALAM. บรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam )
ประเทศบรูไน มีชื่อทางการว่า ‘เนการาบรูไนดารุสซาลาม’ มีเมือง ‘บันดาเสรีเบกาวัน’ เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร คน ( ข้อมูลปี พ.ศ ) โยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการ

10 Kingdom of Cambodia ราชอาณาจักร กัมพูชา ( Kingdom of Cambodia )
เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ.ศ ) โดยประชากร 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ และเวียดนามได้

11 เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

12 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป
4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

13 Malaysia 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

14 6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ

15 7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว)

16 8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513, ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ

17 9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

18 10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar) มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมี พื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนา พุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

19 มาทำแบบทดสอบ กันเถอะ

20 1) ประทศบรูไน มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร ?
ก. พนมเปญ ข. บันดาเสรีเบกาวัน ค. กรุงเทพฯ ง. เวียงจันทร์

21 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

22 เป็นคำตอบที่ -ผิด กรุณาทำใหม่

23 2) ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาใด เป็นภาษาราชการ ?
ก. ภาษาเขมร ข. ภาษาไทย ค. ภาษาอังกฤษ ง. ภาษาลาว

24 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

25 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำข้อต่อไป

26 3) ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรประมาณเท่าไร ?
ก. 24 ล้านคน ข. 24 คน ค. 240 ล้านคน ง. 2,400 ล้านคน

27 เป็นคำตอบที่ ผิด ทำข้อต่อไป

28 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำใหม่

29 4) ประเทศลาว ติดต่อกับประเทศไทยในทิศใด ?
ก. เหนือ ข. ตะวันออก ค. ตะวันตก ง. ใต้

30 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

31 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำใหม่

32 5) ประเทศมาเลเซีย มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร ?
ก. เวียงจันทร์ ข. กรุงกัวลาลัมเปร์ ค. บันดาเสรีเบกาวัน ง. จาการ์ตา

33 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

34 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำใหม่

35 6) ชาวฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด ?
ก. คริสต์ ข. พุทธ ค. พราหม ง. อิสลาม

36 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

37 เป็นคำตอบที่ ผิด

38 7) ประเทศสิงคโปร์ เจริญทางด้านใดมากที่สุด ?
ก. เศรษฐกิจ ข. เกษตรกรรม ค. การค้าขาย ง. ถูกทุกข้อ

39 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

40 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำใหม่

41 8) ประเทศไทย ปัจจุบันมีกี่จังหวัด ?
ก. 20 จังหวัด ข. 77 จังหวัด ค. 76 จังหวัด ง. 67 จังหวัด

42 - เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

43 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำใหม่

44 9) ธงของประเทศเวียดนาม มีสีใดบ้าง
ก. แดงเหลือง ข. เหลือง,เขียว,แดง,ขาว ค. น้ำเงิน,แดง,ขาว ง. น้ำเงิน,เขียว,ขาว

45 เป็นคำตอบที่ ถูก ทำข้อต่อไป

46 เป็นคำตอบที่ ผิด กรุณาทำใหม่

47 10) เมืองหลวงของประเทศพม่า มีชื่อว่าอะไร ?
ก. กรุงเทพฯ ข. เนปิดอว ค. บันดาเสรีเบกาวัน ง. พนมเปญ

48 เป็นคำตอบที่.. “ถูก”

49 เป็นคำตอบที่.. “ผิด’” กรุณาทำใหม่


ดาวน์โหลด ppt ของเด็กหญิง ชนิตา นรสิงห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google