งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมเหล็ก โดย นายพีรภัทร แสงสุนีย์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่บัตรประชาชน 3909800636028.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมเหล็ก โดย นายพีรภัทร แสงสุนีย์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่บัตรประชาชน 3909800636028."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมเหล็ก โดย นายพีรภัทร แสงสุนีย์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่บัตรประชาชน 3909800636028

2 เหล็กขั้นกลาง - โรงงานหลอมเหล็ก ข้อเสนอ โรงงานหลอมเหล็ก ควรเป็นประเภทโครงการที่ไม่เข้าข่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรง เหตุผลประกอบ 1.ไม่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก - เป็นธุรกิจรีไซเคิล สามารถนำเศษเหล็กที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยลดการ ขุดสินแร่ลง อันเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - ใช้พลังงานสะอาด คือ ไฟฟ้า เป็นพลังงาน - กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล คือ มีระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สาธารณะ ไม่มีการเกิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) มีระบบบำบัดอนุภาคฝุ่นแบบถุงกรองที่มีประสิทธิภาพสูง (95-99%) ขนาดที่กรองได้ เล็กสุดถึง 0.01 ไมโครเมตร ทำให้มีฝุ่นปล่อยออกจากปล่องน้อยมาก มีอาคารปิดคลุมป้องกันเสียงภายในโรงงาน ทำให้ไม่ไปรบกวนชุมชนที่อยู่ข้างเคียง มีการจัดการผลกระทบที่เป็นมาตรฐานสากล คือ ฝุ่นสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบทดแทนใน อุตสาหกรรมอื่น หรือ นำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ส่วนตะกรัน จะถูกนำไปคดแยก โดยส่วนที่เป็นเหลักจะนำกลับมาหลอมใหม่ และส่วนที่ไม่ใช่เหล็กนำไปเป็นวัสดุบดอัด ถนน 2.ไม่รุนแรงต่อสุขภาพ เนื่องจากผลกระทบที่ปล่อยออกจากโครงการ คือ ฝุ่น จะมีการกรองด้วย ระบบถุงกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐานสากลสำหรับโรงงานหลอมเหล็ก ก่อนปล่อยออก จากปล่อง ทำให้มีการระบายออกจากปล่องน้อยมาก จึงไม่สามารถทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ 3.ไม่รุนแรงต่อสาธารณะ คือ ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมหรืออยู่อย่างปกติได้เหมือนเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตน้อยมากอย่างไม่มีนัยสำคัญ

3 กระบวนการผลิตเหล็ก หมายถึง การนำผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนำไปรีดร้อนและ / รีดเย็น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Product) ที่มีลักษณะเป็นเหล็กแผ่น, เหล็กเส้น หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็ก ขั้นต้น เหล็กขั้น กลาง เหล็กขั้น ปลาย หมายถึง การถลุงเหล็ก โดยนำสินแร่เหล็กมาถลุงในเตาถลุงเหล็กเพื่อแปรสภาพเป็น เหล็กถลุง หรือเหล็กดิบ (Pig Iron) หมายถึง การนำเศษเหล็กที่ใช้แล้ว มาหลอมใหม่โดยใช้เตาหลอมด้วยไฟฟ้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นเหล็กแท่ง ไม่เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

4 วัตถุดิบ - สินแร่เหล็ก (Iron ore) - ถ่านหิน (Coke) - ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) ผลิตภัณฑ์ - เหล็กถลุงหรือเหล็กดิบ (Pig Iron) กระบวนการผลิต ฝุ่ น เหล็กขั้นต้น - โรงงานถลุงเหล็ก ออกไซด์ของ ไนโตรเจน (NOx) ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ (SO2) ตะกรัน (Slag) ผลกระ ทบ การกองเก็บ วัตถุดิบ จำนวนมาก

5 วัตถุดิบ - เศษเหล็ก (Scrap) ผลิตภัณฑ์ - เหล็กแท่ง เหล็กขั้นกลาง - โรงงานหลอมเหล็ก ฝุ่น - ไม่มีการปล่อยน้ำทิ้ง - ไม่เกิด VOCs ตะกรัน เป็นวัตถุดิบทดแทน ในอุตสาหกรรมอื่น ฝังกลบตาม หลัก สุขาภิบาล คัดแยกเหล็ก นำกลับมาหลอมใหม่ ไม่ใช่เหล็ก นำมาเป็น วัสดุบดอัด ถนน การจัดการผลกระทบ ตามมาตรฐานสากล พลังงาน - ไฟฟ้า ( พลังงาน สะอาด ) กระบวนการผลิต กระบวนการมาตรฐานสากล - ระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ - ไม่มีการเกิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) - ระบบบำบัดอนุภาคฝุ่นแบบถุงกรองที่มีประสิทธิภาพสูง (95-99%) ขนาดที่กรองได้เล็กสุดถึง 0.01 ไมโครเมตร - มีอาคารปิดคลุมป้องกันเสียง ผลกร ะทบ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทโครงการหรือกิจกรรม ลำดับที่ ๘ โรงงานถลุงหรือหลอมเหล็ก โดย นายพีรภัทร แสงสุนีย์ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่บัตรประชาชน 3909800636028.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google