งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรทางธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรทางธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรทางธรรมชาติ

2 ประเภทของ สิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment)

3 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ (Physical- Feature Environment) สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ (Physical- Feature Environment)

4 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment)

5 คุณสมบัติของ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมหรือสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราจะมี ลักษณะเฉพาะตัว 7 ประการ ดังนี้ สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเฉพาะตัว (Unique) สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ แต่จะมีสิ่งแวดล้อม อื่นอยู่เสมอ สิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นอยู่เสมอ สิ่งแวดล้อมจะรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นระบบ ที่เรียกว่าระบบ นิเวศ สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมักมีความเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์ต่อกัน และกัน เป็นลูกโซ่ สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความเปาะบาง แข็งแกร่ง และ ทนทานแตกต่างกันบางชนิด บางประเภทจะมีความคงทนได้ ดี สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจ เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

6 มิติสิ่งแวดล้อม มิติทรัพยากรมิติเทคโนโลยี มิติของเสีย และ มลพิษ สิ่งแวดล้อม มิติมนุษย์ - ทรัพยากรธรรมชา ติ - ทรัพยากรที่มนุษย์ สร้างขึ้น - ซอฟต์แว ร์ - ฮาร์ดแวร์ - ของแข็ง - ของเหลว - ก๊าซ - ฟิสิกส์ - ประชากร - การศึกษา - อนามัย - โบราณสถาน / โบราณวัตถุ - เศรษฐกิจ - การเมือง / ปกครอง - ความปลอดภัย - การธนาคาร - อื่น ๆ มิติสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 4 มิติ มิติสิ่งแวดล้อม

7 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการ ดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช สัตว์ และ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ต่างก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ กันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะส่งผลต่อความ สมดุลของระบบนิเวศ มนุษย์ต้องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศเป็นพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต ปัจจัยพื้นฐาน หรือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน หรือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ของมนุษย์ ได้แก่

8 สถานภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต บางพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน ความ เป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะสถานภาพสิ่งแวดล้อม ใน ปัจจุบันมีภาวะหรือสภาพแวดล้อม 4 ภาวะ ดังนี้ ภาวะสมดุลธรรมชาติ (State of nature balance) ภาวะเตือนภัย (Warning state) ภาวะเสี่ยงภัย (Risky state) ภาวะวิกฤติ (Critical state)

9 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) คือ สิ่งต่างๆ ที่ธรรมชาติสร้างไว้ ซึ่งมนุษย์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถ จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด (Non- Exhausting Natural Resources) อากาศ น้ำในระบบ นิเวศ แสงอา ทิตย์

10 ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทน หรือรักษาให้คงอยู่ได้ (Renewable Natural Resources) ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองหรือใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural Resources)

11 ความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสี่ และ เครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ และ ตระหนักถึง ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เนื่องจาก ทรัพยากรบางอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สิ้นเปลือง อัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้น แต่ ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด ทรัพยากรธรรมชาติช่วยส่งเสริมความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดความเจริญ ทางวัฒนธรรม

12 วิกฤตการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของโลก ถูกทำลายจนเกิดวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติใน ปัจจุบัน ได้แก่ การเพิ่มของจำนวนประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ประชากรขาดความรู้ การนันทนาการ สงคราม การดำเนินนโยบายของรัฐขาดประสิทธิภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์

13 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การรู้จัก ใช้ การเก็บรักษา การสงวน ซ่อมแซม และ ปรับปรุง เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด สาเหตุหลักที่จำเป็นต้องทำการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วสิ้นเปลือง ความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติแสดงออกถึงความ เจริญทางวัฒนธรรม

14 หลักการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการสำคัญในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับหลักอนุรักษ์ วิทยา มีดังนี้ การถนอม การบูรณะฟื้นฟู การนำมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน การนำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้น การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้

15 การดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีดังต่อไปนี้ - จัดตั้งชมรมหรือสมาคมเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ - ออก กฎหมายควบคุม - การให้การศึกษาแก่ประชาชน - การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรทางธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google