งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฎีกาที่ ๕๙๕/๒๕๓๔ การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฎีกาที่ ๕๙๕/๒๕๓๔ การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฎีกาที่ ๕๙๕/๒๕๓๔ การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด
ให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียนต้องแจ้งการจดทะเบียนการหย่า ไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลาง กรุงเทพมหานครก็ดี เป็นแต่เพียงวิธีการในการปฏิบัติราชการให้มีหลักฐานปรากฏ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมและตรวจสอบการรับจดทะเบียนอันเป็นการวางระเบียบภายในให้ถือปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเท่านั้น การที่ไม่แจ้งไป จึงไม่ทำให้การจดทะเบียนการหย่านั้นไม่สมบูรณ์แต่ประการใด.

2 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ข้อ 6 การจดทะเบียนการหย่า ให้นายทะเบียนบันทึกลงไว้ในทะเบียนสมรสด้วย และถ้าการจดทะเบียนสมรสนั้นได้ทำไว้ ณ สำนักทะเบียนแห่งอื่น ก็ให้นายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนการหย่าส่งสำเนาทะเบียนการหย่านั้น ไปยังนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนสมรส เพื่อจะได้บันทึกไว้ในทะเบียนสมรสเป็นสำคัญ

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการหย่าแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกในช่องบันทึกของทะเบียนสมรส ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักทะเบียนอำเภอ เลขทะเบียนที่ วัน เดือนปี ที่จดทะเบียนการหย่า แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในกรณีที่ได้รับจดทะเบียนการหย่าไว้คนละแห่งกับสำนักทะเบียนอำเภอ ที่จดทะเบียนสมรส ให้นายทะเบียนส่งสำเนาทะเบียนการหย่า ไปยังสำนักทะเบียนที่รับจดทะเบียนสมรส เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนสมรสเช่นเดียวกัน

4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒ ในการลงรายการเลขทะเบียนในทะเบียนครอบครัว ให้นายทะเบียนกำหนดเลขทะเบียนของทะเบียนครอบครัวแต่ละประเภทเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเลขลำดับที่ซึ่งได้รับจดทะเบียนในปีหนึ่ง ๆ เมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นหนึ่งใหม่ ตอนหลังเป็นเลขลำดับที่ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ทั้งหมด (ตั้งแต่เริ่มแรกจัดตั้ง สนท. ๑/๑)

5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๒ เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้ว ให้นายทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยแยกเก็บเป็นแต่ละประเภททะเบียนเรียงลำดับตามเลขที่ทะเบียน ข้อ ๕๖ หลักฐานทางทะเบียนครอบครัวที่ได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt ฎีกาที่ ๕๙๕/๒๕๓๔ การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google