งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด ให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียนต้องแจ้งการจด ทะเบียนการหย่า ไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด ให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียนต้องแจ้งการจด ทะเบียนการหย่า ไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด ให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียนต้องแจ้งการจด ทะเบียนการหย่า ไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลาง กรุงเทพมหานครก็ดี เป็นแต่เพียงวิธีการในการปฏิบัติราชการให้มีหลักฐาน ปรากฏ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมและตรวจสอบการรับจด ทะเบียนอันเป็นการวางระเบียบภายในให้ถือปฏิบัติระหว่าง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเท่านั้น การที่ไม่แจ้งไป จึงไม่ทำให้การจดทะเบียนการหย่า นั้นไม่สมบูรณ์แต่ประการใด. ฎีกาที่ ๕๙๕ / ๒๕๓๔

2 ข้อ 6 การจดทะเบียนการหย่า ให้นายทะเบียนบันทึกลงไว้ในทะเบียน สมรสด้วย และถ้าการจดทะเบียนสมรสนั้นได้ทำไว้ ณ สำนักทะเบียนแห่งอื่น ก็ให้นายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนการหย่าส่ง สำเนาทะเบียนการหย่านั้น ไปยังนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนสมรส เพื่อจะได้บันทึกไว้ในทะเบียนสมรส เป็นสำคัญ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พรบ. จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ. ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนการหย่าแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกในช่องบันทึกของทะเบียน สมรส ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักทะเบียน อำเภอ เลขทะเบียนที่ วัน เดือนปี ที่จดทะเบียน การหย่า แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในกรณีที่ได้รับจดทะเบียนการหย่าไว้คนละแห่งกับ สำนักทะเบียนอำเภอ ที่จดทะเบียนสมรส ให้นายทะเบียนส่งสำเนาทะเบียนการหย่า ไปยังสำนักทะเบียนที่รับจดทะเบียนสมรส เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนสมรส เช่นเดียวกัน

4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ. ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒ ในการลงรายการเลขทะเบียนใน ทะเบียนครอบครัว ให้นายทะเบียนกำหนดเลขทะเบียนของทะเบียน ครอบครัวแต่ละประเภทเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเลขลำดับที่ซึ่งได้รับจด ทะเบียนในปีหนึ่ง ๆ เมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นหนึ่งใหม่ ตอนหลังเป็นเลขลำดับที่ซึ่งสำนักทะเบียน อำเภอได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ทั้งหมด ( ตั้งแต่เริ่มแรกจัดตั้ง สนท. ๑ / ๑ )

5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ. ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๒ เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้ว ให้นายทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนไว้เป็น หลักฐานตลอดไป โดยแยกเก็บเป็นแต่ละประเภททะเบียน เรียงลำดับตามเลขที่ทะเบียน ข้อ ๕๖ หลักฐานทางทะเบียนครอบครัวที่ ได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้ บังคับให้คงใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือเพื่อ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt การที่มีระเบียบการจดทะเบียนครอบครัวฯกำหนด ให้นายทะเบียนที่รับการจดทะเบียนต้องแจ้งการจด ทะเบียนการหย่า ไปยังที่ว่าการอำเภอที่จดทะเบียนสมรสก็ดี หรือต้องแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google