งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลลัพธ์การศึกษาสถานการณ์ การได้รับยาสลายลิ่มเลือด และค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ กัลยาณี เกื้อก่อพรม พยม. พยาบาลวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลลัพธ์การศึกษาสถานการณ์ การได้รับยาสลายลิ่มเลือด และค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ กัลยาณี เกื้อก่อพรม พยม. พยาบาลวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลลัพธ์การศึกษาสถานการณ์ การได้รับยาสลายลิ่มเลือด และค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ กัลยาณี เกื้อก่อพรม พยม. พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ วิสันต์ สิรินทรโสภณ พ. บ., พ. บ. อว. อายุรศาสตร์ ว. ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จอม สุวรรณโณ สำนักงานภาควิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา AMI : เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของ ประชากรทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย สถิติร. พ. หาดใหญ่ในปี พ. ศ. ตุลาคม 2543 ถึง ปี พ. ศ. 2545 พบว่า

3 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา ( ต่อ ) การบริหารจัดการใจการ รักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการใจการ รักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน สภาวะ / โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิม สภาวะ / โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิม การมาโรงพยาบาลล่าช้า การมาโรงพยาบาลล่าช้า การไม่เห็นความสำคัญของการ รับประทานยา การไม่เห็นความสำคัญของการ รับประทานยา การไม่เห็นความสำคัญของการ มาตรวจตามนัด การไม่เห็นความสำคัญของการ มาตรวจตามนัดเป็นต้น

4 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา

5 1. ศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลัน 2. ศึกษาระยะเวลาการได้รับยา สลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 3. ศึกษาค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

6 การศึกษา : เป็นการศึกษา สถานการณ์ การได้รับยา สลายลิ่มเลือด และค่าใช้จ่าย ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลัน โรงพยาบาล หาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2543 ถึง ตุลาคม 2545 ขอบเขตของการวิจัย

7 วิธีการดำเนินการ ศึกษา การศึกษานี้เป็นการศึกษา ย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายน 2543 ถึง ตุลาคม 2545 โดยศึกษาจาก แฟ้มประวัติ ประชากรคือ แฟ้มประวัติผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จำนวน 508 ฉบับ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้จำนวน ตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 219 ฉบับ

8 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ที (T-test)

9 ลักษณะข้อมูลทั่วไป

10 ลักษณะข้อมูลทั่วไป ( ต่อ )

11 ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

12 กลุ่มโรคที่เป็นร่วมกับ AMI

13 ลักษณะความรุนแรงของโรค

14 อาการและอาการแสดง

15 ตำแหน่งของโรคที่พบ

16 ภาวะแทรกซ้อน

17 ชนิด AMI การได้รับยา SK

18 สาเหตุที่ไม่ได้รับยา SK

19 Time Pt-ER, Rx-ER, ER-Ward, Door due needle time X Limit การรักษาใน ER = 10 minLimit การรักษาใน ER-SK = 30 min

20 รายการค่าใช้จ่ายจำแนกตามประเภทของ ค่าใช้จ่าย

21 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างค่าใช้จ่าย รวม วันนอนโรงพยาบาล กับ ผู้ป่วย AMI ไม่มี / มี ภาวะแทรกซ้อน ค่าใช้จ่ายรวมมีค่าเฉลี่ยในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนกับมีภาวะแทรกซ้อนไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 วันนอนร. พ. มีค่าเฉลี่ยในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนกับมีภาวะแทรกซ้อนไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 P <.05

22 จำนวน และร้อยละของผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจาก โรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลัน กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาล (n = 219)

23 ข้อเสนอแนะ 1. ทีมสุขภาพควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยมี ความรู้ / สอนเกี่ยวกับการดูแลตนเองมาก ยิ่งขึ้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง 2. แพทย์และพยาบาลผู้ดูแลต้องให้ ความสำคัญและดูแลด้วยความรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการได้รับยาสลายลิ่ม เลือด 3. ควรปรับปรุงแผนการดูแลหรือแนวทาง ในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลัน เพื่อลดวันนอน โรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย และการ เสียชีวิตในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลัน

24 ขอบคุณ ค่ะ โรงพยาบาล ศูนย์หาดใหญ่ 34 น. พ. กมล วีระประดิษฎ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ รศ. ดร. อรัญญา เชาวลิต คณะบดีคณะ พยาบาลศาสตร์ ดร. ศศิธร พุมดวง ภาควิชาสูติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสาลี บุญศรีรัตน์ หัวหน้าพยาบาล กลุ่ม งานการพยาบาล คุณสุจินต์ สุรภาคย์พงศ์ รองหัวหน้า พยาบาลฝ่ายวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt ผลลัพธ์การศึกษาสถานการณ์ การได้รับยาสลายลิ่มเลือด และค่าใช้จ่าย ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ กัลยาณี เกื้อก่อพรม พยม. พยาบาลวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google