งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย นายกิตติคม จันทรศรี

2 Engineering and Business Administration Technological College ปัญหาการ วิจัย >> 1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีบทบาท สำคัญใช้สื่อสารยุคปัจจุบัน 2. นักเรียนปวช.2 สาขาคอมฯธุรกิจกว่า ร้อยละ 70 เห็นว่า Eng. ยาก โดยเฉพาะการ เขียน (Writing) 3. ศึกษางานวิจัย (Ribe & Vidal, 1993 และ Fried-Booth, 1986) โดยใช้ กระบวนการสอนแบบโครงงาน 4. พัฒนาทักษะการเขียน Eng. กลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมโครงงาน

3 Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประส งค์ >> 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยใช้กระบวน การเรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านโครงงาน

4 Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการ วิจัย >> - ใช้กรอบแนวคิดของ Ribe & Vidal,1993 และ Fried-Booth, 1986) - ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกัน - เกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการสติปัญญา และทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม

5 Engineering and Business Administration Technological College ตัวแปรที่ใช้วิจัย >> ตัวแปรต้น - กิจกรรมการเรียนรู้การเขียน ภาษาอังกฤษผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ ( ใช้เนื้อหาจากรายวิชาภาษาอังกฤษและ สอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนสนใจ ) ตัวแปรตาม - ทักษะพัฒนาการเขียน ภาษาอังกฤษ

6 Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและ กลุ่มเป้าหมาย >> ประชากร นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ( ปวช.2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 55 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ประชากรเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 40 คน ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ

7 Engineering and Business Administration Technological College 1. แบบประเมินการทำงานร่วมกันผ่าน กิจกรรมโครงงาน 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน กิจกรรมโครงงาน 3. แผนการดำเนินกิจกรรมโครงงาน เครื่องมือในการวิจัย >>

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มที่โครงงานที่ 1 ประเมินโดย คะแนน เฉลี่ย โครงงานที่ 2 ประเมินโดย คะแนน เฉลี่ย ระดับคุณภาพ ผู้เรียนครูผู้เรียนครู โครงงานที่ 1 โครงงานที่ 2 14.254.204.234.354.504.42 มาก 24.004.204.104.304.854.55 มาก มากที่สุด 34.023.803.914.074.304.19 มาก 44.143.904.024.724.754.74 มาก มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.104.034.074.364.554.20 มาก ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.120.210.510.270.280.22

9 Engineering and Business Administration Technological College 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินกระบวนการเรียนรู้ผ่าน โครงงานภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับดี 2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนการเขียน ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมโครงงานที่ 1 และโครงงาน ที่ 2 มีความร่วมมือของกลุ่มในระดับมาก และมาก ที่สุดตามลำดับ สรุปผลการวิจัย >>

10 Engineering and Business Administration Technological College 1. ผลงานวิจัยที่ได้สามารถใช้เป็นทางเลือกในการสอน ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบโครงงาน และเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการ อ่าน การฟัง และการพูดต่อไป 2. ใช้เป็นแบบอย่าง / ทางเลือกของการสอนหัวข้อเรื่อง / รายวิชาอื่นโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลกระทบ / ประโยชน์จากการวิจัย >>

11 Engineering and Business Administration Technological College 1. นำวิธีการเรียนแบบโครงงานภาษาอังกฤษมา บูรณาการกับรายวิชาอื่น เช่น ศิลปกรรม วิทย์ - คณิต สังคมศึกษา การงานและพื้นฐานอาชีพ โดยทดลองใช้ กับทุกระดับชั้น 2. ให้ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการเขียน ภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Writing) และเทคนิคการสอนเขียน แบบเน้นกระบวนการเขียนตามหลักวิชา (Process- Based Writing Technique) ข้อเสนอแนะการต่อยอดงานวิจัย >>

12 Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัย เรื่อง >> การพัฒนาทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google