งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องวิธี เรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ของนักศึกษาระดับปวช.1 ด้วย การเรียน แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้ เทคนิค STAD ผู้วิจัย : นางสาวกุลธารินท์ เกิด มณี สังกัด : การศึกษาเอกชน

2 LOGO ที่มาและความสำคัญ ของปัญหา คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทำความเข้าใจยาก โดยเฉพาะเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ผู้เรียนจะเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียนทำให้ผลการ เรียนค่อนข้างต่ำ ผู้สอนจึงปรับปรุงการเรียนการ สอนใหม่โดยมีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนรู้ มีการเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ วิธีการสอน หนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนในรูปของกระบวนการกลุ่ม คือการเรียนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Divisions) โดยมีการจัด กลุ่มผู้เรียนให้คละกันตามความสามารถทางการ เรียน มีการติวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน กลุ่ม ให้กำลังใจกัน คนเรียนเก่งจะช่วยเหลือคน เรียนอ่อน ทำให้ผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนแต่ละคนดีขึ้น

3 LOGO วัตถุประส งค์ เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ของนักศึกษาระดับปวช.1 ด้วยการเรียน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD

4 LOGO 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจกับผู้เรียน เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน เรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD บทบาทของ ผู้เรียนและผู้สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลและประเมินผล 2. ทดสอบก่อนเรียนเรื่องแฟคเทอเรียล วิธี เรียงสับเปลี่ยนและเรื่องวิธีจัดหมู่ จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการ ทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ เป็น ดังนี้

5 LOGO 3. ดำเนินการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยการ เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองแล้วให้ นักศึกษาแบ่งกลุ่มคละกันตาม ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวน เนื้อหา 4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบับ เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่มีการ สลับข้อคำถามกัน แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน 5. นำคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลัง เรียนแต่ละชุด ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการ

6 LOGO ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักศึกษาจำแนกตาม ระดับความสามารถทางการเรียน ในการทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

7 LOGO ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยรวมของคะแนนแบบทดสอบ วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD

8 LOGO สรุปผล การศึกษา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ของนักศึกษาโดยรวมคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ของนักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

9 LOGO อภิปรายผล การศึกษา จากผลการวิจัย นักศึกษามีคะแนนแบบทดสอบเฉลี่ยก่อนและ หลังเรียน แตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ย รวมของคะแนนหลังเรียนเพิ่มจาก 20.32 เป็น 26.48 พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะ การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ อาจมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt LOGO วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี (IRPC INSTITUTE OF TECHNOLOGY) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google