งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NHSO National Health Security Office, Thailand แนวทางการใช้ข้อมูล OP/PP Individual 55 กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NHSO National Health Security Office, Thailand แนวทางการใช้ข้อมูล OP/PP Individual 55 กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NHSO National Health Security Office, Thailand แนวทางการใช้ข้อมูล OP/PP Individual 55 กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th กรอบการบริหารงบ P&P  เป็นการบริการ P&P รายบุคคลและครอบครัว แก่ คนไทยทุกสิทธิ  เป็นค่าชดเชยบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และ ค่าบริการเพิ่มเติม ให้หน่วยบริการ สถานพยาบาล หรือองค์กรอื่นๆ ที่จัดบริการ P&P  เป็นค่าแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (P&P) เฉพาะ พื้นที่ และหรือภาพรวมประเทศ  เป็นค่าสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ

3 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th เป้าประสงค์การดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุม บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพิ่มคุณภาพชีวิตและลดภาระโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ 3

4 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th การรายงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2554 รายการ Target pop การรายงาน/บันทึกข้อมูล 1ANC - ANC ≤ 12 wk. ทุกสิทธิ -รพ.บันทึกผ่านโปรแกรม e-claim - มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดยผ่าน OP-PP Individual record) - ANC สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน 2PNC - สิทธิ UC - สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน 3FP - สิทธิ SSS ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน - สิทธิสวัสดิการราชการ 4EPI ( ค่าฉีด Vaccine) ทุกสิทธิ มาตรฐานโครงสร้าง 18 แฟ้ม (โดย ผ่าน OP-PP Individual record) 5TSH ทุกสิทธิExcel file 6คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง ทุกสิทธิโปรแกรม PPIS 7การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 8คัดกรองมะเร็งปาก มดลูก - สิทธิ UC - สิทธิ SSS โปรแกรม Cervical screening 9ประเมินโรคซึมเศร้า ทุกสิทธิ โปรแกรมสารสนเทศ การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 1 2 3 4 5

5 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th (ร่าง) กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2555 5 (1) NPP& Central procurement (26.47 ) (2) P&P Express Demand (131.96) (3 ) P&P Area based (60.00) (4) สนับสนุน และส่งเสริม การจัดบริการ (7.68) (5) ทันตกรรม ส่งเสริม (18.65) กองทุน อปท. (40.00) Area problem ระดับเขต/จังหวัด & คุณภาพ (20.00+ส่วนที่ เหลือจากกองทุน ตำบล) CUP Performance (58.86) Capitation (73.10) หักเงินเดือน ผลงานระดับ จังหวัด P&P Capitation ( 244.76 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.096 ล้านคน) คำนวณจาก 329.65 บาท/ปชก.UC 48.333 ลค.

6 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th  P&P Express demand - เปลี่ยนการจัดสรรงบ แบบรายกิจกรรม Itemized การจัดสรรตามกลุ่มเป้าหมาย ที่มีชุดกิจกรรมชัดเจน 6 สิ่งที่ต่างไปจากปี 54

7 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 7 กลุ่มอายุกิจกรรมบริการ หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดANC, PNC,FP 0-5 ปีEPI, ตรวจสุขภาพ ประเมินการ เจริญเติบโต ประเมินพัฒนาการและ ความฉลาดทางอารมณ์ 6-12 ปีEPI,ตรวจสุขภาพ ตรวจการได้ยิน ตรวจทดสอบสายตา 30-60 ปีคัดกรอง CACx, Depression, Metabolic,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 60 ปีขึ้นไปคัดกรอง Depression, Metabolic, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมบริการ ตามชุดสิทธิประโยชน์ P&P ตามกลุ่มอายุ ปี 55

8 NHSO National Health Security Office, Thailand วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลบริการ P&P ปี2555 1. ติดตามผลงานบริการ 2. เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร งบ P&P ในปีต่อไป ลดภาระการรายงานข้อมูล ของหน่วยบริการ

9 NHSO National Health Security Office, Thailand แนวทางการใช้ข้อมูลสำหรับติดตามงาน P&P ปีงบประมาณ 2555 1 2 3

10 NHSO National Health Security Office, Thailand แนวทางการใช้ข้อมูลสำหรับติดตามงาน P&P ปีงบประมาณ 2555  ระบบรายงาน - 21 แฟ้ม (OP/PP individual record) - โปรแกรมเฉพาะ(Cervical screening) - รายงานจากจังหวัด  การสำรวจ - ในชุมชนภาคตัดขวางทุกปี ทันเวลา - กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเป้าหมายบริการ - แสดงภาพความเป็นตัวแทนจังหวัด เขต ประเทศ - ความถี่ : ทุกปี - ดำเนินการโดยสถาบันทางวิชาการที่เป็นอิสระ

11 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th Survey PackagePP PackageOP Package 21 Files แฟ้มข้อมูล PERSON SERVICE DIAG PROCED DRUG แฟ้มข้อมูล PERSON EPI ANC FP MCH PP รูปแบบข้อมูลที่หน่วยบริการจัดส่ง

12 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th ประเภทวัคซีนที่ให้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายประเภทวัคซีนที่ให้บริการ เด็กอายุ < 1 ปีBCG (1), HB (1), DTP-HB (3), OPV (3),MMR (1), HB ในเด็ก 1 เดือนกรณีมารดาเป็นพาหะ เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง – 2 ปีDTP (1), OPV (1), JE (2) เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง – 3 ปีJE (1) เด็กอายุ 4 – 5 ปีDTP (1), OPV(1) เด็ก นร. ป. 1MMR (1), BCG* (1), dT*(1), OPV*(1) เด็ก นร. ป. 6dT (1) หญิงตั้งครรภ์dT (ครบชุดตามเกณฑ์) * กรณีไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงจำนวนครั้งที่ต้องได้รับในช่วงอายุนั้น

13 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI : VCCTYPE) รหัสวัคซีนชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภทอายุ ( เดือน ) 010BCG บีซีจีฉีด 0 011BCGs บีซีจีเอสฉีดป1ป1 021dTs1 ดีทีเอส 1 ฉีดป1ป1 022dTs2 ดีทีเอส 2 ฉีดป1ป1 023dTs3 ดีทีเอส 3 ฉีดป2ป2 024dTs4 ดีทีเอส 4 ฉีดป6ป6 031DTP1 ดีทีพี 1 ฉีด 2 032DTP2 ดีทีพี 2 ฉีด 4 033DTP3 ดีทีพี 3 ฉีด 6 034DTP4 ดีทีพี กระตุ้น 1 ฉีด 18 035DTP5 ดีทีพี กระตุ้น 2 ฉีด 48 041HBV1 ตับอักเสบบี 1 ฉีด 0 042HBV2 ตับอักเสบบี 2 ฉีด 2 043HBV3 ตับอักเสบบี 3 ฉีด 6 051JE1 ไข้สมองอักเสบเจอี 1 ฉีด 18 052JE2 ไข้สมองอักเสบเจอี 2 ฉีด 18 053JE3 ไข้สมองอักเสบเจอี 3 ฉีด 30 13

14 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th รหัสวัคซีน รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI : VCCTYPE) รหัสวัคซีนชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีนภาษาไทยประเภทอายุ ( เดือน ) 061MEASLES/MMR หัด คางทูม หัดเยอรมันฉีด 9 072MMRs หัด คางทูม หัดเยอรมันฉีดป1ป1 081OPV1 โอพีวี 1 กิน 2 082OPV2 โอพีวี 2 กิน 4 083OPV3 โอพีวี 3 กิน 6 084OPV4 โอพีวี กระตุ้น 1 กิน 18 085OPV5 โอพีวี กระตุ้น 2 กิน 48 086OPVs1 โอพีวีเอส 1 กินป1ป1 087OPVs2 โอพีวีเอส 2 กินป1ป1 088OPVs3 โอพีวีเอส 3 กินป2ป2 089OPVC โอพีวีซีกินให้การรณรงค์ 201dTANC 1 ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 1 ฉีดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 202dTANC 2 ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 2 ฉีดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 203dTANC 3 ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 3 ฉีดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 204dTANC 4 ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 4 ( กระตุ้น ) ฉีดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 205dTANC 5 ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 5 ( กระตุ้น ) ฉีดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 091DTPHB 1 ดีทีพีตับอักเสบบี 1 ฉีด 2 092DTPHB 2 ดีทีพีตับอักเสบบี 2 ฉีด 4 093DTPHB 3 ดีทีพีตับอักเสบบี 3 ฉีด 6 14

15 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th ผลการดำเนินงาน EPI แหล่งข้อมูล : OP PP individual (18 แฟ้ม ) ปี 2552-2553

16 NHSO National Health Security Office, Thailand กิจกรรม / การวินิจฉัย รหัส ICD 10 การประเมินพัฒนาการในเด็ก (ตามแนวทางของกรมอนามัย) Z 001 การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค (ในรายที่ทำ confirm screening) - Metabolic (HT / อ้วน) - DM Z 138 Z 131 Pre DM (ค่า FBS ระหว่าง 100 -125 mg/dl หรือ Postpandial blood glucose ระหว่าง 140-199 mg/dl ) R 730 / R731 / R739 Pre HT (Pre HT คือค่า Systolic BP ระหว่าง 120-139 mmHg หรือ Diastolic BP ระหว่าง 80-89 mmHg ) R 030 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมZ 713 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าZ 133 แนวทางการรายงานข้อมูลบริการ P&P ในแฟ้ม OP ปีงบประมาณ 2555 แนวทางการรายงานข้อมูลบริการ P&P ในแฟ้ม OP ปีงบประมาณ 2555

17 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th Survey PackagePP PackageOP Package 21 Files แฟ้มข้อมูล PERSON SERVICE DIAG PROCED DRUG ตัวอย่างการรายงานข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยง Z 131 Z 138 R 730 / R731 / R739 R 030

18 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการ  สัดส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์  สัดส่วนการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ≤12 สัปดาห์  สัดส่วนทารกแรกเกิดที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  สัดส่วนเด็กที่ได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  สัดส่วนเด็กนักเรียนที่ได้รับบริการอนามัยโรงเรียน  สัดส่วนหญิงอายุ 30-60 ปีที่ได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก  สัดส่วนผู้ใหญ่อายุ 30 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะซึมเศร้า  สัดส่วนผู้ใหญ่อายุ 30 ปีขึ้นไปที่ออกกำลังกายพอเพียง  ฯลฯ 18

19 NHSO National Health Security Office, Thailand การติดตามผลการดำเนินงาน/จัดสรร บริการแพทย์แผนไทย ปี 2555 19

20 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th บริการ นวดไทย และ บริการฟื้นฟูสุขภาพ แม่หลังคลอด ไตรมาส 1/55 บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมแผนไทยฯ ( ข้อมูลบริการเดือน ต. ค.54 – ธ. ค. 54 ) ไตรมาส 2-4 /55 ( ยกเว้น สปสช. เขต 9) กรณีผู้ป่วยนอก 21 แฟ้ม กรณีผู้ป่วยใน โปรแกรม e- Claim 20 ช่องทางการนำส่งข้อมูลบริการ แพทย์แผนไทย ปี 55 ขยายเวลาบันทึก ข้อมูลถึง 15 กพ.55

21 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th Survey Package PP PackageOP Package 21 Files แฟ้มข้อมูล PERSON SERVICE DIAG PROCED DRUG ตัวอย่างการรายงานข้อมูล ICD10 ( รหัส M) และ / หรือ ICD10 TTM ( รหัส U) รหัสหัตถการแพทย์ แผนไทยเท่านั้น เช่น 874-78-19

22 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th Survey Package PP PackageOP Package 21 Files แฟ้มข้อมูล PERSON SERVICE DIAG PROCED DRUG ตัวอย่างการรายงานข้อมูลบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด ICD10 และ / หรือ ICD10 TM ( รหัส U) รหัสหัตถการแพทย์ แผนไทยเท่านั้น ( ต้องครบทั้ง 5 รหัส )

23 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th รหัสหัตถการที่ใช้บันทึกในกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด 23 ลำ ดับ รหัสหัตถการชื่อหัตถการ 1900-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย 2900-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 3900-77-16 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 4900-77-12 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย 5900-77-30 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวสำหรับหลังคลอดที่ ทั่วร่างกาย

24 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th Survey Package PP PackageOP Package 21 Files แฟ้มข้อมูล PERSON SERVICE DIAG PROCED DRUG ICD10 ( รหัส M) และ / หรือ ICD10 TTM ( รหัส U) รหัสยาแผนไทย 24 หลัก การรายงานข้อมูลการใช้ยาสมุนไพร ปี 55


ดาวน์โหลด ppt NHSO National Health Security Office, Thailand แนวทางการใช้ข้อมูล OP/PP Individual 55 กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google