งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภท เครื่องจักร ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งอยู่ใน พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิด อุทกภัย และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2555 ที่จะได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายใน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2555 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิต สินค้า เป็นจํานวนร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายนั้น ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงตั้งแต่วันที 25 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2555 และต้องมีใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้รับเงินได้ออกให้เป็นหลักฐานเพื่อการได้มา ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิด อุทกภัยตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับการ ประกาศเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( อุทกภัย ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2546 ทั้งนี้ กรณีใน กรุงเทพมหานครเป็นไปตามประกาศของอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีใน จังหวัดอื่นเป็นไปตามประกาศของผู้ว่าราชการ จังหวัด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อ 1 ต้องจัดทํารายงานแสดงรายละเอียดการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าหรือ ให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า โดยต้องมีรายการ และข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้าย ประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าวรวมทั้ง เอกสารประกอบกับการลงรายการในรายงานไว้ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว แต่ต่อมาปฏิบัติ ไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราช กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับที 536) พ. ศ. 2555 และตามข้อ 1 และข้อ 2 บริษัทหรือ ห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้ และต้องนําเงินได้ทีใช้สิทธิยกเว้น ภาษีเงินได้ ไปแล้วมารวมเป็นรายได้ในการ คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษี เงินได้นั้น และกรณีที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้เพิ่มเติมของรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้น บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ยื่นรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อเครื่องจักรที่ ใช้ผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับ ที่ 536) พ. ศ. 2555 และต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ ผู้รับเงินได้ออกให้เป็นหลักฐานเพื่อการได้มาซึ่ง เครื่องจักรดังกล่าว เพื่อจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ. ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2555

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google