งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 6) พ. ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้เพิ่มคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล ต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้ เป็น รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภทหลอดแอลอีดี ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 และให้ ใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้จากกรมสรรพากร ประเภทหลอดแอลอีดี ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศ นี้แทน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  3. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555  แนบท้าย รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด รายละเอียดแนบท้าย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  แนบท้าย รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม รายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น จำนวน 5 ยี่ห้อ จำนวน 14 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 ยี่ห้อ จำนวน 108 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลม ชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น จำนวน 7 ยี่ห้อ จำนวน 16 รุ่น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลม ชนิดระบายอากาศ จำนวน 8 ยี่ห้อ จำนวน 11 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) จำนวน 3 ยี่ห้อ จำนวน 15 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอด ผอม จำนวน 1 ยี่ห้อ จำนวน 1 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby TV จำนวน 8 ยี่ห้อ จำนวน 44 รุ่น

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำ ร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ยี่ห้อ จำนวน 1 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำ น้ำอุ่นไฟฟ้า จำนวน 14 ยี่ห้อ จำนวน 48 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเตารีดฟ ฟ้า จำนวน 3 ยี่ห้อ จำนวน 6 รุ่น - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ยี่ห้อ จำนวน 1 รุ่น - หลอดแอลอีดี จำนวน 11 ยี่ห้อ จำนวน 124 รุ่น

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้ พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้ จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google