งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop 5 การนิยามวัตถุประสงค์ จาก SLM และสร้างตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop 5 การนิยามวัตถุประสงค์ จาก SLM และสร้างตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop 5 การนิยามวัตถุประสงค์ จาก SLM และสร้างตัวชี้วัด

2 (1) สร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) (2) การสร้างกลุ่มงาน (Job Family) นิยามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ( 1 2 4 กำหนดจุดหมายปลายทาง (Destination) วิเคราะห์บริบท / สถานการณ์ 1 2 (1)สร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 3 4 5 6 7 (1) การนิยามวัตถุประสงค์จาก SLM (2) กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ สร้างแผนที่ปฏิบัติการ (Mini-SLM) เปิดงานและการติดตามผล กระบวนการและขั้นตอนการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ กระบวนการและขั้นตอนการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การสร้างแผนที่ การใช้แผนที่

3 เครื่องชี้วัดความสำเร็จ (Indicator) คืออะไร? เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ... กำหนดทิศทางการดำเนินงาน การตรวจสอบ ควบคุมและติดตามผล เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด (จะใช้วัดความก้าวหน้าของกิจกรรมและวัดผลที่ได้จาก การทำกิจกรรมในแต่ละวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์)

4 เครื่องมือที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จ ใช้เครื่องมือสำคัญ 2 ชนิด คือ 1.หัวใจของความสำเร็จ (Critical Success Factor:CSF) “ อะไรคือสิ่งที่จุดประกายที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ (หรือปฏิกิริยาลูกโซ่)ที่นำไปสู่ ความสำเร็จ” 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator:KPI “ เราต้องทำหรือจะทำอะไร? ที่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาลูกโซ่เหล่านั้น ”

5 การค้นหาหัวใจของความสำเร็จ ภายในวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) แต่ละข้อจะมีองค์ประกอบ(อาจเป็น กระบวนการหรือตัวคนก็ได้)ที่มีความสำคัญสูงต่อ การเปลี่ยนแปลงหรือการบรรลุความสำเร็จ สิ่งที่ท้าทายคือ ความสามารถกลั่นกรอง เลือกเฟ้น องค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุด หรือที่เรียกว่า เป็น หัวใจความสำเร็จ หรือ Critical Success Factor (CSF) ของยุทธศาสตร์ให้พบ

6 ตัวอย่าง:หัวใจของความสำเร็จ (Critical Success Factor : CSF) หัวใจของความสำเร็จ (CSF) ของยุทธศาสตร์การพัฒนา เมืองไทยแข็งแรง การสร้างแผนงานและโครงการโดยชุมชน การเฝ้าระวัง(สุขภาพ) ตนเองสภาวะแวดล้อมสังคม สร้างการมีส่วนร่วม กับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนา สุขภาพ สร้างคนที่มีความสามารถ (Capability) และพลังใจที่จะ ทำงานให้สำเร็จ

7 ประเภทของเครื่องชี้วัด ประเภทที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญ ของการ เปลี่ยนแปลง ใช้ชื่อว่า “ตัวชี้วัดผลลัพธ์” (Key Result Indicator:KRI) ประเภทที่ 2 แสดงปฏิบัติการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ใน ประเภทที่ 1 ใช้ชื่อว่า “ตัวชี้วัดผลงาน” (Performance Indicator:PI) ประเภทที่ 3 แสดงปฏิบัติการสำคัญที่มีผลต่อ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์หลายตัวหรือทั้งหมด ใช้ชื่อว่า “ตัวชี้วัดผลสำเร็จ” (Key Performance Indicator:KPI)

8 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Result Indicator : KRI) แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญที่ได้จากการปฏิบัติตามแผน วัดผลสำเร็จของโครงการ เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้ควบคุมนโยบาย บอกได้ว่าเกิดผลกับนโยบายอย่างไรบ้าง? แต่ไม่ สามารถบอกที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังของผลที่ได้ มีลักษณะเป็นอดีต (Historical) แสดงว่า “เราได้ทำ อะไรไปแล้ว” (Output/Outcome )

9 เป็นผลรวมของกระบวนการต่างๆ หลาย อย่าง ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ ไม่บอกว่า “ได้ทำ (process) อย่างไร?” ใครทำ” จึงใช้ปรับทิศทางไม่ได้ ตัวอย่าง เช่น ร้อยละของกลุ่ม/เครือข่ายที่มีแผนงาน/ โครงการของตนเอง ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจร่างกาย อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก ฯลฯ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Result Indicator : KRI)

10 เป็นเครื่องชี้วัดที่หน่วยงานต่างๆ สร้างขึ้นสำหรับ ควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบหรือ วางแผนงบประมาณ แสดงว่า “เราต้องทำอะไรบ้าง” แต่ไม่บอกว่าอะไรมี ความสำคัญสูงสุด มีจำนวนมาก อยู่ระหว่าง KRI กับ KPI เป็นแหล่งที่มาของ KPI ใช้ประกอบกับ KPI โดยเฉพาะในองค์กรระดับปฏิบัติการ อาจไม่มีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะสั้น แต่มีผลต่อการพัฒนาในระยะยาว ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator : PI)

11 ใช้ได้ทั้งเพื่อแสดงอดีต(ผลงานที่ผ่านมา)หรือปัจจุบัน (กำลังทำอะไรอยู่) ตัวอย่าง เช่น จำนวนโครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ การมีศูนย์ประสานงานเครือข่าย จำนวนฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ จำนวนคู่มือ/สื่อ/ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ

12 มีลักษณะเป็นปัจจุบันหรืออนาคต เท่านั้น “เราต้องทำ หรือจะทำอะไรที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำไปสู่ ความสำเร็จ” ใช้ติดตามงานที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน/ทุกวัน หรือเป็น ปัจจุบัน (Real Time) ใช้วางแผนงานล่วงหน้าว่าจะทำอะไรในอาทิตย์หน้า/ เดือนหน้า ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI)

13 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเข้าใจเครื่องชี้วัดและรู้วิธีแก้ไข เมื่อเกิดปัญหา สามารถหาผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆได้เมื่อเกิดปัญหา มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญและ กว้างขวาง(หลายมุมมอง) ต้องมีการติดตาม ตอบสนองโดยผู้บริหารระดับ CEO

14 ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดความสำเร็จ : KPI การรายงาน/แจ้ง การพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ภายใน 1 ชั่วโมง เดินออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องวันละ 30 นาที (ไม่ใช่ 3 วัน/สัปดาห์) ดำเนินการตามข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกัน (ไม่ใช่มีแค่เอกสาร) ผู้ผ่านการเสริมสร้างทักษะสามารถสร้างแผนที่ ยุทธศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมายได้ การแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลสารสนเทศระหว่าง เครือข่าย

15 ผลงาน 80 % ผลสำเร็จ 10 % ตำแหน่งและสัดส่วนของตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่สำคัญ 10 %

16 สำหรับผู้จัดการ  การวัดเพ่งเล็งวัดเฉพาะ วัตถุประสงค์ที่กำหนดใน SLM ประกอบด้วย 2 ชนิดที่ต้องวัด คู่กัน  วัดความก้าวหน้าของกิจกรรม  วัดผลที่ได้จากการทำกิจกรรม นั้น  วัดเฉพาะ KPI ของแต่ละ กล่องวัตถุประสงค์เท่านั้น สำหรับผู้บริหาร  หา”หัวใจของความสำเร็จ CSF” ให้พบ แล้วติดตาม KPI เฉพาะส่วนนั้นในการติดตาม ผล จะใช้เพียง 1-2 ตัว สร้าง KPI จากแผนที่ฉบับปฏิบัติการ (SLM) กิจก รรม ผลลั พธ์

17 วิธีการนิยามวัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด 1.นำวัตถุประสงค์และกลยุทธ์สำคัญมาบรรจุลงในช่อง (ช่องที่ 1, 2) 2.ร่วมกันคิดกิจกรรมสำคัญของแต่ละกลยุทธ์ ในช่อง กิจกรรมสำคัญ ต้องการคิดใหม่ๆ หรืออาจนำกิจกรรมที่ มีมาใส่ (ช่องที่ 3) เช่น...จัดทำระบบข้อมูล ฯลฯ 3.ระบุอาการกระทำ (กริยา) หรือวิธีการทำกิจกรรม สำคัญแต่ละกิจกรรมว่าทำอย่างไร เช่น เก็บรวบรวม ข้อมูล ออกแบบฐานข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล(ช่องที่ 4) 4.กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (PI) ในแต่ละการกระทำ (อดีต- ปัจจุบัน) (ช่องที่ 5)

18 วัตถุประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1 ) กลยุทธ์ สำคัญ (2) กิจกรรม สำคัญ (3) มาตรการ ทาง วิชาการ (4) ตัวชี้วัด ผลงาน (PI) (5) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) (6) ตัวชี้วัด ผลผลิต/ ผลลัพธ์ (KRI) (7) ปริมาณ งาน (8) งบ ประมาณ (9) ระยะเวลา ดำเนินการ (10) ผู้รับผิดชอบ (11) # 1 (จากกล่อง ต่างๆของ SLM) ***** จากกล ยุทธ์ที่ ผู้บริหาร เลือกไว้ (ต้องทำ) และกล ยุทธ์อื่นๆ (ควรทำ) ****** * 3-5ข้อ ต่อ 1 กล ยุทธ์ (การ กระทำ หรืองานที่ ทำ) ออกโดย ฝ่าย วิชาการ สาธารณสุ ข ***** ***** # 2 # 3 ตารางนิยามวัตถุประสงค์ของแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ ( SLM) (ตาราง 11 ช่อง) -------- ดำเนินการในกลุ่ม ---- กิจกรร ม สำคัญ

19 เครื่องหมาย รากฐาน ใช้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยน / เวทีประชาคม ประชุมคณะกรรมการกองทุน ได้รูปแบบกองทุนฯ กำหนดรูปแบบการติดตาม เกิดระบบติดตาม / ประเมินผล ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฯ ภาคีเครือข่ายได้ทำบทบาทที่กำหนดร่วมกัน การถอดบทเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานกองทุนสุขภาพ คณะกรรมการมีความรู้และ ได้ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ คณะกรรมการมีความรู้และ ได้ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ จัดเวทีประชาคม สร้างและใช้ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบรม / ศึกษาดูงาน สร้างฐานข้อมูลเชื่อมโยง สร้างกองทุนต้นแบบ มีความรู้ / เข้าใจ การบริหารกองทุนฯ มีความรู้ / เข้าใจ การบริหารกองทุนฯ มีความรู้ / เข้าใจเรื่องสุขภาพที่เหมาะสม สร้างและใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ภาคี ประชาชน กระบวนกา ร แผนปฏิบัติการสำหรับท้องถิ่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ “ ประชาชนมีความรู้ด้าน สุขภาพ ” จังหวัดนครพนม ปี 2552 แทน KPI แทน PI

20 โครงก าร งบประมาณ 1 2 3 ผลงา น (PI) ผลสำเร็จ (KPI) 23 1 ผลลัพธ์ ( KRI) 123 ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดผลงาน ผลสำเร็จ และ ผลลัพธ์ 123 ตัวชี้ วัด

21 5.ดำเนินการจนครบทุกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์สำคัญทุกข้อ (โดยยังมิต้องกำหนด KPI) 6.หา CSF ให้พบที่อยู่ในชุดกิจกรรมหรือการกระทำ (ช่อง 3 และ 4) เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล (ทำให้ เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่) 7.เมื่อได้ CSF แล้วก็ให้พิจารณากำหนด KPI โดย คัดเลือกจาก PI จำนวนมาก(ในช่อง 5 )คัดเลือก เพียง 1 ตัวต่อ 1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ลงใน (ช่อง 6) 8. การหา CSF / KPI ต้องเคร่งครัด อย่าพยายามเหมา ว่า PI ตัวใดตัวหนึ่งคือ KPI 9.กำหนดผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะได้ (ช่องที่ 7) วิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด

22 10.หากหา KPI ไม่ได้ แสดงว่าการกระทำที่คิดไว้อาจ ไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีพอ ดังนั้นต้องระดมสมอง พิจารณาค้นหาความคิดริเริ่มใหม่ๆ ไว้ใน(ช่องที่ 7) 11.ข้อสังเกต KPI เป็นปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้น เช่น บุคลากรสามารถปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ได้ (ส่งผลที่จะไปดำเนินต่อๆไป) 12.เมื่อได้โครงการ ตัวชี้วัด KPI/CSF และเป้าหมาย แล้ว CEO จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ประจำกลุ่มคนละ 1 กล่องเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ หากบุคลากรไม่เพียงพอให้รับผิดชอบ ไม่เกิน 2 กล่อง วิธีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด

23 เป้าประ สงค์ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ สำคัญ (2) กิจกรรม สำคัญ (3) มาตรการทาง วิชาการ (วิธีทำ/ กระบวน การ/เทคนิค อย่างไร?) (4) ตัวชี้วัด ผลงาน(การ กระทำ)(PI) (5) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) 1 ตัวต่อ 1เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (6) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (KRI) (7) การพัฒนาระบบสาร สนเทศ 1.พัฒนา ฐานข้อมูล 2……………. 3……………. 1.สร้างและใช้ ฐานข้อมูลด้าน ต่างๆ 1.ตั้งคณะทำงาน 2.สำรวจ/รวบรวม ข้อมูล 3.วิเคราะห์/กำหนด ประเภทข้อมูล 4. สร้างฐานข้อมูล 5.เชื่อมโยงระบบ ข้อมูล 6.จัดหาเทคโนโลยี และพัฒนา website 1.จำนวนครั้ง ของการประชุม คณะทำงาน 2.จำนวน ฐานข้อมูลที่ จำเป็น 3.มีระบบการ เชื่อมโยง (website วิทยุ ชุมชน/สื่อ สิ่งพิมพ์ฯลฯ) 5.มีการแลก เปลี่ยนและใช้ ข้อมูลในการ วางแผนพัฒนา KPI:การเชื่อมโยง และใช้ข้อมูล ในการวางแผน/การ เรียนรู้ร่วมกัน KRI:ร้อยละ 95 ของหน่วยงาน ในพื้นที่มีการใช้ ฐานข้อมูล ร่วมกัน ตัวอย่าง:การนิยามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

24 เป้าประสงค์ ของ ยุทธศาสตร์ (1) กลยุทธ์ สำคัญ (2) กิจกรรม สำคัญ (3) มาตรการทาง วิชาการ (วิธีทำ/ กระบวน/ เทคนิค อย่างไร) (4) ตัวชี้วัด ผลงาน(การ กระทำ)(PI) (5) ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ (KPI) 1 ตัวต่อ 1เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์ (6) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (KRI) (7) การเฝ้าระวังโรค ไข้หวัดนกในชุมชน 1.พัฒนาระบบ เฝ้าระวังของ ชุมชน 2…………. 3………… 1.การวางแผน และ ดำเนินงานเฝ้า ระวังและ ควบคุมโรค แบบมีส่วนร่วม 2…………. 3…………. 1.ประสานงานแกน นำ/อสม. 2.จัดเวทีการเรียนรู้ 3.สำรวจ/รวบรวม ข้อมูลและ สถานการณ์แหล่ง โรคในชุมชน 4.การวางแผนเฝ้า ระวังโรค 5.เพิ่มช่องทางการ สื่อสารผ่านวิทยุ ชุมชน 6.มีทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อควบคุมโรค ทันทีที่สงสัย 1.จำนวนครั้งของ การประชุม คณะทำงานฯ 2.มีข้อมูล สถานการณ์โรค และความเสี่ยงใน ชุมชน 3.มีแผนการเฝ้า ระวังโรคไข้หวัด นกในชุมชน 4.มีรายงานผล การดำเนินงานทุก ระยะ KPI:การเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องและ รายงานสถานการณ์ โรคทันทีที่สงสัย KRI: อัตราการ ป่วย/ตายด้วยโรค ไข้หวัดนก ตัวอย่าง:การนิยามวัตถุประสงค์ ของยุทธศาสตร์

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Workshop 5 การนิยามวัตถุประสงค์ จาก SLM และสร้างตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google