งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิด ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการวิเคราะห์และประเมิน ตนเองอย่างเข้มข้น วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน ให้ได้ตาม มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิด ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการวิเคราะห์และประเมิน ตนเองอย่างเข้มข้น วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน ให้ได้ตาม มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิด ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการวิเคราะห์และประเมิน ตนเองอย่างเข้มข้น วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน ให้ได้ตาม มาตรฐาน - การเสียชีวิต - ความพิการ - โรคแทรกซ้อน - การผ่าตัดซ้อน - Re Admit - ระยะเวลานอน โรงพยาบาล ระยะเวลารอคอย บริการ ของระบบบริการ Fast Track ผลลัพธ์ ทางด้าน คลินิก กระบวนการ ให้บริการ คน ความ เสี่ยง แผนพัฒนา ระบบงานให้ได้ ตามมาตรฐาน การบริการห้อง พิเศษ ระยะเวลาการเข้า ICU ขั้นตอนการ ให้บริการของ หน่วยงานต่างๆ การตรวจด้วย เครื่องมือต่างๆ การวินิจฉัย ความรู้ + ทักษะ ความสุข ภาวะสุขภาพ ความ พอเพียงของ คนกับ ปริมาณงาน การค้นหา ความเสี่ยง การ วิเคราะห์ ความเสี่ยง การบริหาร จัดการ การวาง มาตรการ ป้องกัน ระบบ รายงาน / เฝ้าระวัง

2 กรอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิด ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการวิเคราะห์และประเมิน ตนเองอย่างเข้มข้น วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน ให้ได้เหนือ มาตรฐาน ยาเสพ ติด นโยบาย รัฐบาล เป้าหมาย บริการ กระทรวง / สปสช. ยุทธศา สตร์ ชี้วัด / จังหวัด ยุทธศาส ตร์ รพ. แผนพัฒนา ระบบงานตาม นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ระบบประกัน สุขภาพและ คุณภาพ บริการ บำบัดรักษา ฟื้นฟู มาตรการควบคุม ยาเสพติดและ สารป้องกัน ๑ หมอ ๑ รพ. สต. พัฒนา รพ. สต./ ศสม. ใช้ยาดีอย่างมีเหตุผล ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ( พึงพอใจ ) บริการ EMS ศูนย์ความ เชี่ยวชาญ การบริหาร จัดการตาม หลักความ พอเพียง ต้นทุนบริการ เพิ่มรายได้ / ลด ต้นทุนโดยรวม ลดความแออัด และพัฒนา เครือข่าย การออก กำลังกาย คนไทยไร้ พุง การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

3 กรอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิด ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการวิเคราะห์และประเมิน ตนเองอย่างเข้มข้น วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน ให้ได้เหนือ มาตรฐาน ลดความ เจ็บปวด โรคเรื้อรัง นโยบาย รัฐบาล เป้าหมาย บริการ กระทรวง / สปสช. ยุทธศา สตร์ ชี้วัด / จังหวัด ยุทธศาส ตร์ รพ. แผนพัฒนา ระบบงานตาม นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ระบบ เตรียมพร้อม ความปลอดภัย แห่งชาติ สร้างนำซ่อม สุขภาพ มะเร็ง : มะเร็ง ท่อน้ำดี Stemi, Stroke,HT,DM บริการ OPD แพทย์ แผนไทย ไข้เลือดออก ( ลด ป่วย, ตาย ) อัตราการฆ่าตัวตาย HIV รายใหม่ ตำบลจัดการสุขภาพ เข้มแข็ง ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ มาตรฐาน การดูแล สุขภาพกลุ่ม วัยต่างๆ ทารกตาย, มารดา ตาย พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ANC คุณภาพ ๗๐ ปี ไม่มีคิว การดูแลฟื้นฟูผู้ พิการ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เตรียมพร้อมและ ตอบสนองภาระ ภัยพิบัติต่างๆ มาตรฐานการ สร้างสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กรอบการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๖ แนวคิด ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการวิเคราะห์และประเมิน ตนเองอย่างเข้มข้น วิเคราะห์เพื่อ พัฒนางาน ให้ได้ตาม มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google