งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย & โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กแรกเกิด -5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการเด็กปฐมวัย & โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กแรกเกิด -5 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการเด็กปฐมวัย & โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กแรกเกิด -5 ปี

2 พ.ศ. พัฒนาการ รวม ปกติเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2542, 2547, 2550 ร้อยละ

3 พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 1 - 3 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550 พ.ศ. ร้อยละ

4 พัฒนาการรวมปกติเด็กอายุ 4 – 5 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550 พ.ศ.พ.ศ. ร้อยละ

5 น้ำหนักเทียบอายุเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550 พ.ศ.พ.ศ. ร้อยละ

6 ส่วนสูงเทียบอายุเด็กปฐมวัย ปี 2547, 2550 พ.ศ. ร้อยละ

7 น้ำหนักเทียบส่วนสูงเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2547, 2550 พ.ศ. ร้อยละ

8 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ร้อยละ

9 ผู้เลี้ยงดูเด็กหลักกลางวัน ร้อยละ

10 วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี ให้รับการ ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน บูรณาการภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง 2.พัฒนาพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก มีความรู้ ความ เข้าใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรก เกิด

11 เป้าหมาย 1. ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง 2. พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี จำนวน 200คน มีความรู้ และเข้าใจ แนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก –พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 2 ปี จำนวน 20 คน/ 1 ศูนย์เด็กเล็ก –พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 3 ถึงอายุ 5 ปี จำนวน 20 คน/ 1 ศูนย์เด็กเล็ก

12 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 1. พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-5 ปี มี แนวทางในการดูแลเรื่องพัฒนาการเด็ก 2.พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด-5 ปีมีทักษะ การดูแลด้านสุขภาพ การใช้หนังสือ การเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3.เด็กได้รับการดูแลเรื่องพัฒนาการ และมี พัฒนาการสมวัย

13 การพัฒนาเด็กเพื่อให้มีคุณภาพ ดี ความต่อเนื่องตามขั้นตอน และ วัย ระยะ 9 เดือนในครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยรุ่น มีสุขเก่ง

14 การพัฒนาเด็กเพื่อให้มีคุณภาพ ดี ขั้นตอนการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิด การพัฒนาศักยภาพ  ทุกด้าน  มีทิศทาง  เป็นระบบ มีสุขเก่ง © copyright 2548 พรรณี แสงชูโต จัดทำ และออกแบบ โดย น. ส. ณัฐชานันท์ วิวัฒนขจรสุข

15

16 2 ก 2 ล กินเล่ากอดเล่น

17 04/04/58 เตรียมความพร้อม เข้าใจพัฒนาการตามวัย สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตั้งเป้าหมายการฝึกฝน

18 บทบาทของครอบครัว ความสำคัญด้านการเลี้ยงดู ความสำคัญด้านการศึกษา อบรมให้เป็นคนดี ทำนุบำรุงจิตใจ แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

19

20 : ความเฉลียว ฉลาดทาง สติปัญญา เกิดจาก : พันธุกรรมและ จากการเลี้ยงดู ไอคิว ( ความฉลาดทางปัญญา )

21 อีคิวดี : รู้จัก และเข้าใจ อารมณ์ตัวเองได้ รู้จักแยกแยะ ควบคุมอารมณ์ สามารถแสดงอารมณ์ได้ถูก ตามกาลเทศะ

22

23

24

25 เด็กที่ฉลาด + ดี เก่ง สุข เด็กปรับตัวได้ดี รับมือกับปัญหาได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง ไอคิว และอีคิว ไอคิว อีคิว สำเร็จในชีวิต จากการวิจัย พบว่า คนที่ประสบ ความสำเร็จในชีวิต อีคิวมักจะนำไอคิว จึงต้องควร พัฒนาไปพร้อมๆ กัน

26 เส้นใย ประสาท Axon Dendrites Learning occurs through connections among neurons, with the formation of networks

27

28 เลี้ยงเด็กอย่างไรให้มีอีคิวดี

29 ต้นแบบทำดี คิดดี

30 * อนุบาล 3 มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองมากขึ้น * สำหรับเด็กอนุบาล 2 ทุกข้อมูลที่สั่งสมไว้ เริ่มมีการเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น * การเรียนรู้จากตัวแบบ ของหนูน้อยอนุบาล 1

31 * วัยประถมตอนต้น พร้อม แลกเปลี่ยน

32 1)1) 2)2) 3)3)

33 เทคนิค 5 ประการ เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก ด้วยรักและ เข้าใจ

34 เทคนิค 5 ประการ เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก เรียนรู้ร่วมกัน

35 เทคนิค 5 ประการ เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก ไม่ปิดกั้น ความรู้สึก

36 เทคนิค 5 ประการ เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก ใช้โอกาสให้ เกิดประโยชน์

37 เทคนิค 5 ประการ เพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก เรื่องธรรมดาที่ ต้องพอดี

38 การประเมินอี คิว มี 3 ด้าน คือ ดี เก่ง สุข ประเมินในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ผู้ประเมินจะต้อง รู้จักเด็ก หรือ คุ้นเคยกับเด็กไม่ น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ควรนำผลการ ประเมินไป เปรียบเทียบกับเด็ก อื่น

39 แบบประเมินความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) EQ มี 2 แบบ คือ 1. สำหรับ พ่อ แม่ / ผู้ปกครอง 2. สำหรับครู / ผู้ดูแลเด็ก

40 แบบประเมินความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) EQ มีทั้งหมด 55 ข้อ

41 แบบประเมินความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ)

42

43 “ การพัฒนาอีคิว จะทำให้เด็กอยู่ กับคนอื่นได้ดี มีความสุข และประสบ ความสำเร็จในชีวิต ” มีความสุขจริงๆ คร้าบบ

44


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการเด็กปฐมวัย & โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กแรกเกิด -5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google