งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Research Proposal บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 กระบวนการ: #1. ลองร่างเค้าโครงวิจัย
อยากรู้อะไร / ต้องการศึกษาว่า ..... ลองตั้งเป็นคำถามที่จะศึกษาหาคำตอบ เหตุผลที่ต้องการศึกษา บอกจากวงกว้างสู่วงแคบลง ตั้งชื่อเรื่องที่สื่อถึงเหตุและผล+กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่จะค้นหาจากเอกสาร พร้อมเหตุผล คาดคำตอบที่จะได้ ใช้วิธีวิจัยแบบใด

3 1. อยากรู้อะไร / ต้องการศึกษาว่า

4 2. ลองตั้งเป็นคำถาม

5 3. เหตุผลที่ต้องการศึกษา
บอกจากวงกว้างสู่วงแคบลง เพื่อเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการศึกษา

6 4. ตั้งชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่สื่อถึงเหตุและผล+กลุ่มเป้าหมาย

7 5. หัวข้อที่จะค้นหาจากเอกสาร+เหตุผล
ประมวลสาระสำคัญที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องจากข้อมูลหลายแหล่งที่นำเสนอ และสรุปให้ได้ประเด็นทั้งที่คล้ายและแตกต่างกัน ประมวลสาระสำคัญที่เกี่ยวกับคำถามจากข้อมูลหลายแหล่งที่นำเสนอ และสรุปให้ได้ประเด็นทั้งที่คล้ายและแตกต่างกัน การศึกษาที่มีผู้เคยทำไว้ในทำนองเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน วิธีการอ้างอิง เมื่อนำสาระมานำเสนอ

8 6. คาดคำตอบที่จะได้ คาดคำตอบที่จะได้ หรือสมมุติฐานจากสาระที่ศึกษาจากเอกสาร และนำมาเรียบเรียง ให้เห็นว่าน่าจะได้คำตอบว่าอย่างไร นำเสนอสมมุติฐาน บอกเล่า สถิติ

9 7. วิธีวิจัย: วิธีการที่จะทำให้ได้คำตอบ
7. วิธีวิจัย: วิธีการที่จะทำให้ได้คำตอบ 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมช้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

10 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด สำรวจแล้วได้ข้อมูลมาวิเคราะห์
4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด สำรวจแล้วได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบระหว่างวิธีการหนึ่งกับอีกวิธีการหนึ่ง พัฒนาเครื่องมือ/วิธีการ/ โมเดล ผ่านการยอมรับโดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

11 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง -กำหนดกลุ่มประชากรที่จะอ้างอิงไปถึง -กำหนดวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

12 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย -เป็นส่วนสำคัญที่จะได้มาซึ่งข้อมูล -ประกอบด้วยอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออะไร -การได้มาซึ่งเครื่องมือนั้น 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

13 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล -วิธีการนำเครื่องมือไปใช้เพื่อให้ได้ข้อมูล -บอกขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องมือไปใช้ 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

14 7. วิธีวิจัย 4.1 วิธีการที่จะทำให้ได้คำตอบ ใช้วิธีวิจัยแบบใด
4.1 วิธีการที่จะทำให้ได้คำตอบ ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือที่จะได้มาซึ่งข้อมูล 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล -การนำข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการเชิงคุณภาพ -เพื่อให้ได้คำตอบหรือผลการวิจัย (Result) นำไปอภิปรายสู่การสรุปผลการวิจัย (Conclusion)

15 8. ผลการวิจัย คิดคร่าว ๆ ว่าเมื่อจะนำเสนอผลการวิจัยจะมีหัวข้ออะไรบ้าง เพื่อช่วยให้การทำโครงร่างมีความชัดเจน ข้อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ในแต่ละตอน รูปแบบนำเสนอ: ในรูปตาราง ข้อความ กราฟ ลำดับข้อ

16 11. เพิ่มเติมรายละเอียด ขอบเขตการวิจัย ทำกับใครที่ไหน เมื่อไร
ประโยชน์ที่จะได้รับ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) input process output นิยามศัพท์ บรรณานุกรม

17 12. จัดวางตามลำดับหัวข้อเค้าโครงการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google