งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Proposal บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Proposal บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Proposal บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

2 กระบวนการ : #1. ลองร่างเค้า โครงวิจัย 1. อยากรู้อะไร / ต้องการ ศึกษาว่า..... 2. ลองตั้งเป็นคำถามที่จะ ศึกษาหาคำตอบ 3. เหตุผลที่ต้องการศึกษา บอกจากวงกว้างสู่วง แคบลง 4. ตั้งชื่อเรื่องที่สื่อถึงเหตุ และผล + กลุ่มเป้าหมาย 5. หัวข้อที่จะค้นหาจาก เอกสาร พร้อมเหตุผล 6. คาดคำตอบที่จะได้ 7. ใช้วิธีวิจัยแบบใด

3 1. อยากรู้อะไร / ต้องการศึกษา ว่า

4 2. ลองตั้งเป็นคำถาม

5 3. เหตุผลที่ต้องการศึกษา บอกจากวงกว้างสู่วงแคบลง เพื่อเข้าสู่ประเด็นที่ ต้องการศึกษา

6 4. ตั้งชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่สื่อถึงเหตุและผล + กลุ่มเป้าหมาย

7 5. หัวข้อที่จะค้นหาจากเอกสาร + เหตุผล ประมวลสาระสำคัญที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องจากข้อมูล หลายแหล่งที่นำเสนอ และสรุปให้ได้ประเด็นทั้งที่ คล้ายและแตกต่างกัน ประมวลสาระสำคัญที่เกี่ยวกับคำถามจากข้อมูล หลายแหล่งที่นำเสนอ และสรุปให้ได้ประเด็นทั้งที่ คล้ายและแตกต่างกัน การศึกษาที่มีผู้เคยทำไว้ในทำนองเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกัน วิธีการอ้างอิง เมื่อนำสาระมานำเสนอ

8 6. คาดคำตอบที่จะได้ คาดคำตอบที่จะได้ หรือสมมุติฐานจากสาระที่ ศึกษาจากเอกสาร และนำมาเรียบเรียง ให้เห็นว่า น่าจะได้คำตอบว่าอย่างไร นำเสนอสมมุติฐาน บอกเล่า สถิติ

9 7. วิธีวิจัย : วิธีการที่จะทำให้ได้ คำตอบ 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมช้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

10 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด – สำรวจแล้วได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ – ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม – เปรียบเทียบระหว่างวิธีการหนึ่งกับอีกวิธีการหนึ่ง – พัฒนาเครื่องมือ / วิธีการ / โมเดล ผ่านการยอมรับโดย การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

11 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - กำหนดกลุ่มประชากรที่จะอ้างอิงไปถึง - กำหนดวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างหรือ กลุ่มเป้าหมาย 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

12 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย - เป็นส่วนสำคัญที่จะได้มาซึ่งข้อมูล - ประกอบด้วยอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออะไร - การได้มาซึ่งเครื่องมือนั้น 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

13 7. วิธีวิจัย 4.1 ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือวิจัย 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล - วิธีการนำเครื่องมือไปใช้เพื่อให้ได้ข้อมูล - บอกขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำ เครื่องมือไปใช้ 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

14 7. วิธีวิจัย 4.1 วิธีการที่จะทำให้ได้คำตอบ ใช้วิธีวิจัยแบบใด 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา 4.3 อุปกรณ์ / เครื่องมือที่จะได้มาซึ่งข้อมูล 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล - การนำข้อมูลมาผ่านวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการ เชิงคุณภาพ - เพื่อให้ได้คำตอบหรือผลการวิจัย (Result) นำไป อภิปรายสู่การสรุปผลการวิจัย (Conclusion)

15 8. ผลการวิจัย คิดคร่าว ๆ ว่าเมื่อจะนำเสนอผลการวิจัยจะมีหัวข้อ อะไรบ้าง เพื่อช่วยให้การทำโครงร่างมีความชัดเจน ข้อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ในแต่ละตอน รูปแบบนำเสนอ : ในรูปตาราง ข้อความ กราฟ ลำดับข้อ

16 11. เพิ่มเติมรายละเอียด ขอบเขตการวิจัย ทำกับใครที่ไหน เมื่อไร ประโยชน์ที่จะได้รับ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) input process output นิยามศัพท์ บรรณานุกรม

17 12. จัดวางตามลำดับหัวข้อเค้า โครงการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt Research Proposal บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google