งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกนอกฝั่งเพื่อส่งทรายถม ปรับลดการกัดเซาะชายหาดสมิหลา ริมถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกนอกฝั่งเพื่อส่งทรายถม ปรับลดการกัดเซาะชายหาดสมิหลา ริมถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกนอกฝั่งเพื่อส่งทรายถม ปรับลดการกัดเซาะชายหาดสมิหลา ริมถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔ กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม

2

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา บริเวณที่มี การกัดเซาะระดับรุนแรงเพิ่มความกว้างหน้าหาด ที่ถูกกัดเซาะให้ มีระยะความกว้างเพิ่มขึ้น ทำให้ความสวยงามของชายหาดสมิ หลากลับคืนมาเป้าหมายของโครงการ เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลาระดับรุนแรง ความยาวตามแนวชายหาดประมาณระยะทาง ๔๕๐ เมตร โดยใช้ เรือขุดลอก เรือเจ้าท่า ข. ๓๗ เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ทำการ ขุดลอกทรายในทะเลนอกชายฝั่ง ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๒๐๐ เมตร ทำการส่งทรายทางท่อมาถมปรับชายหาดและใช้รถขุดแขน ยาวปรับแต่งชายหาดให้ได้ความกว้างของชายหาดเฉลี่ย ประมาณ ๘๐ เมตร โดยยึดความสูงของหาดที่ถมปรับใหม่เท่ากับ ชายหาดเดิมและปรับ Slope ลาดเอียงจดทะเล สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ชายหาดสมิหลาบริเวณเหนือเกาะกัดกันเซาะ ชายฝั่งถึงหน้าสโมสรนายทหาร ชั้นประทวน ริมถนนช ลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

4 ประโยชน์ที่จะได้รับ - ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา ระดับความ รุนแรงระยะทาง ๔๕๐ เมตร ได้รับการป้องกันและแก้ไขให้ กลับมามีความสวยงามความกว้างหน้าหาดเพิ่มขึ้น - แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา กลับมามี สภาพดังเดิม ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในด้าน การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ธุรกิจการค้าขนาดย่อม ขนาด กลางและขนาดใหญ่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากต่อเนื่องจาก นักท่องเที่ยว - สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา หมุนเวียนเพิ่มขึ้น มีผลทางอ้อมจากการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการจับจ่าย ใช้สอย สร้างรายได้หมุนเวียน - สภาพธรรมชาติที่ถูกทำลาย กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียง กับสภาพเดิมในอดีต

5 สรุปผลการปฏิบัติงานขุดลอกเพื่อนำทรายถม ปรับชายฝั่ง ลดการกัดเซาะบริเวณชายหาดส มิหลา ( ริมถนนชลาทัศน์ ) ๑. งบประมาณทั้งหมด 8,407592.90( งบ กรมเจ้าท่า ๖, ๙๗๓, ๙๘๐. ๙๔ บาท + เงินเทศบาล ๑, ๔๓๓, ๖๑๑. ๙๖ บาท ) 2. เนื้อดินรวม ๖๐๓, ๗๘๖ ลูกบาศก์เมตร 3. ถมปรับพื้นที่ความกว้างหน้าหาดเฉลี่ย ๔๐ เมตร ไปประจบหาดเดิมที่ กม. ๐ + ๔๕๐ ความสูง สันหาดเท่าระดับหาดเดิมและปรับ SLOPE ลงจด ผิวน้ำ 4. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน ( ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ )

6 สภาพชายหาดเดิมก่อนทำการถมปรับ ๑๗ พฤษภาคม ๕๕

7 ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ณ วันที่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

8 ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ( ปิดหน่วยฯ )

9 ชายหาดสมิหลา วันที่ 23 ธันวาคม 2556

10

11

12 ผลการตรวจวัดสภาพ ชายหาดสมิหลา เทศบาลนครสงขลา สำรวจเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คงเหลือพื้นที่ 57 เปอร์เซ็นต์ ถือ ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน และขอรับ การสนับสนุนเพิ่มเติม ตาม ตำแหน่งที่ตรวจสอบแล้วว่ามีการ กัดเซาะมากกว่าปกติ

13 ภาพชายหาดสมิหลา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

14

15 ทรายละเอียดเป็นทราย ธรรมชาติดั้งเดิมของ ชายหาดสมิหลา และ เป็นทรายที่คงสภาพได้ นาน

16 ภาพชายหาดสมิหลา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

17

18 ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่คงเหลือในปัจจุบัน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

19 ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่คงเหลือในปัจจุบัน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

20 ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ที่คงเหลือในปัจจุบัน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

21 ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ที่คงเหลือในปัจจุบัน วันที่ ๒๕ มีนาคม 2 ๕๕๖

22 ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่คงเหลือในปัจจุบัน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

23 ชายหาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกนอกฝั่งเพื่อส่งทรายถม ปรับลดการกัดเซาะชายหาดสมิหลา ริมถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google