งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจปากแม่น้ำ ปัตตานีท่าเทียบเรือ อบต. บานา ๑. วันที่สำรวจ๐๘๑๖๐๐ ก. ค. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต. ๙๕ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจปากแม่น้ำ ปัตตานีท่าเทียบเรือ อบต. บานา ๑. วันที่สำรวจ๐๘๑๖๐๐ ก. ค. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต. ๙๕ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจปากแม่น้ำ ปัตตานีท่าเทียบเรือ อบต. บานา ๑. วันที่สำรวจ๐๘๑๖๐๐ ก. ค. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต. ๙๕ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๔. ๒ เมตร ระดับน้ำลงต่ำสุดตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๓๐ ( อศ.) ตำบลที่ร่องน้ำปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี ทุ่นไฟปากร่องแลต ๐๖ องศา ๕๕. ๙ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๑๔. ๒ ลิปดา อ.

2 รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ ปากแม่น้ำปัตตานี

3 รูปที่ ๒ ภาพถ่ายแผนที่บริเวณปากแม่น้ำปัตตานี

4 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณปากแม่น้ำปัตตานีมีความลึกโดยเฉลี่ย ๔ - ๕ เมตร ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด ( ๑. ๒ เมตร ) บริเวณ ปากร่องน้ำจนถึงบริเวณคุ้งน้ำก่อนเข้าบริเวณท่าเรือ อบต. ฯ มีความลึกเฉลี่ย ๑. ๘ – ๓ เมตร บริเวณคุ้ง น้ำหน้าท่าเรือ อบต. ฯ มีความลึกเฉลี่ย ๒ – ๒. ๕ เมตร บริเวณท่าเรือ อบต. ฯ มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น ฝั่งทิศเหนือเป็นเขื่อนปูนยาวประมาณ ๓๐๐ เมตรมี ทุ่นเขียวกำกับร่องน้ำที่ปลายเขื่อน ( ปัจจุบันเขื่อนปูนได้ พังลง เหลือเพียงซากให้พอเห็น มีทุ่นไฟปากร่อง จำนวน ๑ ทุ่น และเข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ เข็ม ประมาณ ๑๑๐ ตามรูปที่ ๑ และ รูปที่ ๒

5 รูปที่ ๓ ภาพถ่ายปากร่องบริเวณ ทุ่นไฟปากร่อง

6 รูปที่ ๔ ภาพถ่ายทุ่นแดง ทุ่นเขียว

7 ที่หมาย เวลากลางคืน มี ทุ่นไฟปากร่อง ๑ ทุ่น มีไฟกำกับร่องน้ำที่ แนวสันทราย ( ทุ่นแดงหมายเลข ๒ ), ทุ่นเขียว, ทุ่น แดงหมายเลข ๔ และทุ่นเขียวปลายเบรก ลักษณะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ อบต. บานา ปัตตานี มีความลึก ประมาณ ๑. ๘ - ๓ เมตร ท่าเรือเป็นคอนกรีต รูป ตัว L ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ภาพร่างบริเวณท่าเทียบเรืออบต. บา นา จ. ปัตตานี แสดงใน รูปที่ ๕ และ ๖

8 รูปที่ ๕ ภาพถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือ อบต. บานา

9 รูปที่ ๖ ภาพร่างบริเวณท่าเทียบเรือ อบต. บานา

10 พื้น ท้องทะเล โคลนปนเลน การนำเรือเข้า เทียบ / ออกจากเทียบ การนำเรือเข้าร่องน้ำปัตตานีจะมีทุ่นกำกับร่องน้ำ จำนวน ๔ ทุ่น เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง เข็มหลัก ในการนำเรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๑๑๐ ระยะทาง ประมาณ ๘๐๐ หลา จะมีทุ่นแดงหมายเลข ๒ กำกับ บริเวณแนวสันทรายแหลมตาชี และเมื่อผ่านทุ่นแดง หมายเลข ๒ แล้วให้เปลี่ยนเข็มไปทางขวาประมาณ ๓๐ องศา จะพบทุ่นเขียวกำกับร่องน้ำด้านขวาและ ทุ่นแดงหมายเลข ๔กำกับร่องน้ำด้านซ้าย ช่วงนี้ มีระยะทางประมาณ ๗๐๐ หลา เข็มประมาณ ๑๕๕ เมื่อผ่านทุ่นแดงหมายเลข ๔ ทางกราบซ้ายแล้ว จะ พบทุ่นเขียวปลายเบรกทางกราบขวาและจะพบท่า เทียบเรือ อบต. บานาอยู่ทางด้านซ้าย

11 ข้อควร ระมัดระวัง ช่วงทุ่นไฟปากร่องถึงทุ่นแดงหมายเลข ๔ น้ำยัง ลึกอยู่ เมื่อถึงทุ่นแดงหมายเลข ๔ แล้วให้ชิดร่อง ด้านซ้ายให้ห่างทุ่นแดงหมายเลข ๔ ประมาณ ๕๐ หลาเพราะร่องด้านขวาตื้นเป็นระยะทางยาวตั้งแต่ทุ่น เขียวถึงบริเวณท่าเทียบเรือ อบต. บานา และเมื่อถึง ท่าเทียบเรือ อบต. บานาแล้วช่วงบริเวณที่เรือน้ำมัน จอดและบริเวณที่เลยท่าเทียบเรือไปน้ำจะตื้น

12 รูปที่ ๗ ภาพบริเวณร่องน้ำด้านขวา และข้อระมัดระวัง

13 รูปที่ ๘ ภาพบริเวณท่าเทียบเรือ และข้อระมัดระวัง

14 ๔. การติดต่อ วิทยุไม่มี โทรศัพท์ คุณ วงษ์เทพ ตระกูลมณี รายชื่อ คุณ วงษ์เทพ ตระกูลมณี เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ 081-9639597 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำไม่มี ( ต้องเข้าไปรับน้ำจากแพปลา ) ไฟฟ้าไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจปากแม่น้ำ ปัตตานีท่าเทียบเรือ อบต. บานา ๑. วันที่สำรวจ๐๘๑๖๐๐ ก. ค. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต. ๙๕ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google