งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MRCF เพื่อ พัฒนาศูนย์ข้าว ชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MRCF เพื่อ พัฒนาศูนย์ข้าว ชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MRCF เพื่อ พัฒนาศูนย์ข้าว ชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

2 ข้อมูลด้านกายภาพตำบล บางกะไห ► ที่ตั้งและอาณาเขต ► ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโสธรอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ► ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเทพราช อำเภอบ้าน โพธิ์ ► ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบางพระอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ► ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

3 ข้อมูลด้านการเกษตร

4 Mapping การนำเอาข้อมูลแผนที่และใช้แผน ที่ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการ ข้อมูลในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การ กำหนดเป้าหมายของการทำงาน และ วางแผนการพัฒนา รวมทั้งวางแผน การแก้ไขปัญหา

5 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห

6 ชุดดินตำบลบางกะไห

7

8 การใช้น้ำ ► ใช้น้ำชลประทาน ► ใช้น้ำจากคลองหนองขอน

9 การชี้เขตพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วม โครงการของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีพื้นที่จริง

10 Remote Sensing การนำเอา ข้อมูลและการสื่อสารระยะไกล เข้ามาใช้สำหรับการประสานและการ ให้บริการเกษตรกรโดยนักส่งเสริมการเกษตร และ เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้มี ช่องการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นโทรศัพท์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม ก็สามารถนำมาเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ระหว่างเกษตรกรและนักส่งเสริมการเกษตร ได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และ ประหยัดเวลารวมทั้งสามารถสื่อสารข้อมูล ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวด การนำเอา ข้อมูลและการสื่อสารระยะไกล เข้ามาใช้สำหรับการประสานและการ ให้บริการเกษตรกรโดยนักส่งเสริมการเกษตร และ เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้มี ช่องการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นโทรศัพท์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม ก็สามารถนำมาเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ระหว่างเกษตรกรและนักส่งเสริมการเกษตร ได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความรวดเร็วในการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และ ประหยัดเวลารวมทั้งสามารถสื่อสารข้อมูล ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวด

11 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะ ไห ( ด้านด้านติดต่อสื่อสาร ) ► ทางโทรศัพท์มือถือ ► ทาง Line ► ทาง Facebook

12

13 Community Participation การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคี เครือข่าย ข้อนี้เป็นการนำเอาการทำงานแบบ บูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่มา ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย ของนักส่งเสริมการเกษตร... ซึ่งจะเน้นให้มี ส่วนร่วมในการ " รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ ผลประโยชน์ " ซึ่งผลที่ได้ก็คือการได้รับ ประโยชน์ร่วมกันหรือ win win situation การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคี เครือข่าย ข้อนี้เป็นการนำเอาการทำงานแบบ บูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่มา ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย ของนักส่งเสริมการเกษตร... ซึ่งจะเน้นให้มี ส่วนร่วมในการ " รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ ผลประโยชน์ " ซึ่งผลที่ได้ก็คือการได้รับ ประโยชน์ร่วมกันหรือ win win situation

14 หน่วยงานภาคีที่ทำงานร่วมกับ ศูนย์ข้าวชุมชน ► สำนักงานเกษตรจังหวัด ► กรมการข้าว ► องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห ► โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบลบางกะไห

15 การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี

16 Speccific Field Service การให้บริการทางการเกษตร แบบเฉพาะเจาะจง มีเป้าหมาย ชัดเจน ถือเป็นข้อที่สำคัญอีกอย่าง หนึ่งที่ต้องการให้นักส่งเสริม การเกษตรเข้า พื้นที่อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้การส่งเสริมมีประสิทธิภาพ การให้บริการทางการเกษตร แบบเฉพาะเจาะจง มีเป้าหมาย ชัดเจน ถือเป็นข้อที่สำคัญอีกอย่าง หนึ่งที่ต้องการให้นักส่งเสริม การเกษตรเข้า พื้นที่อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้การส่งเสริมมีประสิทธิภาพ

17 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะไห อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางกะไห หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะไห อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมาชิกทั้งหมด 40 ราย สมาชิกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีจำนวน 10 ราย เนื้อที่ 150 ไร่ ปี 2558 เป้าหมายคือสมาชิก 20 ราย เนื้อ ที่ 300 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองและ สามารถจำหน่ายให้แก่สมาชิกทุกรายและ ตำบลใกล้เคียงในปี 2558


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MRCF เพื่อ พัฒนาศูนย์ข้าว ชุมชน ตำบลบางกะไห นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google