งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มาจากหลายเขต เช่น เขต 1, 2, 3, 10, 15 มีทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะการนิเทศ รพ.สต. รอบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มาจากหลายเขต เช่น เขต 1, 2, 3, 10, 15 มีทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะการนิเทศ รพ.สต. รอบที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มาจากหลายเขต เช่น เขต 1, 2, 3, 10, 15 มีทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะการนิเทศ รพ.สต. รอบที่ 1 2. การจัดการงบประมาณให้ รพ.สต. ที่เป็น ธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 3. การรักษาเบื้องต้น ระบบให้คำปรึกษา ทางไกล การเชื่อมต่อข้อมูลระบบส่งต่อระหว่าง ชุมชน สอ. และ รพ.

2 สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะการนิเทศ รพ.สต. รอบที่ 1 ประเด็นที่ 1

3 โครงสร้างการนิเทศ นิเทศ พัฒนา เขต (นิเทศ  เขต)  นิเทศ พัฒนา จังหวัด (นิเทศ  จังหวัด)  นิเทศ พัฒนา CUP (นิเทศ  CUP)

4 ทีมนิเทศ ประกอบด้วย 1. นักวิชาการ, กรมกอง 2. ทีมจังหวัด (ที่รับผิดชอบ รพ.สต. และ SRM เขต) กระบวนการนิเทศ แบ่งเป็น 1. กระบวนการนิเทศแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. กระบวนการนิเทศผ่านโครงสร้างปกติ

5 กระบวนการนิเทศแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อดีและข้อเสีย

6 ข้อดี 1.มีตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนา  เห็นตัวบริบท / ความหลากหลายของพื้นที่  ได้ความสัมพันธ์ / เครือข่าย / พี่ช่วยน้อง 2. เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนา 3. ต่อยอดความรู้ / การพัฒนาได้ตามบริบทของ ตัวเอง 4. การถ่ายทอดนโยบายชัดเจน 5. คนทำงานเกิดขวัญกำลังใจ 6. ผู้บริหารระดับสูงเห็นปัญหาของพื้นที่ด้วย ตนเองและสั่งแก้ไขปัญหาทันที

7 ข้อดี 7. ลดช่องว่างของการนิเทศเขตกับจังหวัด 8. ประสานช่องว่างของการทำงาน (บูรณา การ) ข้อเสีย 1. ใช้เวลามาก 2. งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ (รูปแบบการ นิเทศ) บางเขต

8 กระบวนการนิเทศแบบผ่านโครงสร้างปกติ ข้อดีและข้อเสีย

9 ข้อดีข้อเสีย 1. ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า กระบวนการนิเทศแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ผู้นิเทศไม่มีความ เข้าใจในงานและ บริบท 2. สนใจเฉพาะเรื่องของ ตัวแยกส่วน / ไม่สนใจ ภาพรวม 3. มีช่องว่างระหว่างผู้ นิเทศและผู้ถูกนิเทศ (มีปัญหาการสื่อสาร (สู่ผู้ปฏิบัติจริง))

10 ข้อสังเกต ประเด็นที่สำคัญ *** การแก้ปัญหาในงาน  (ควรมี) (SHOULD) มีศักยภาพในการคิดเชิงระบบ *** การแก้ปัญหาในบริบท  (ควรมี) (SHOULD) มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (เข้าใจเขา - เข้าใจเรา)

11 ข้อเสนอแนะการนิเทศ รพ. สต. รอบที่ 1 1. ปรับรูปแบบการนิเทศให้เป็นการนิเทศแบบสร้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. พัฒนาโครงสร้างกลไกการนิเทศ ( สำนักดูแล ปฐมภูมิ ) ของงานทั้งหมด ทั้งระดับจังหวัดและเขต 3. มีเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อกลางการนิเทศ ( สื่อโดย แผน 4) ( แผนลงทุน, แผนกำลังคน, แผนพัฒนา ระบบบริการ, แผนคุณภาพ ) 4. มีเวทีสะท้อนกลับถึงผลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ ( การ สื่อสาร 2 ทาง ) 5. มีแนวทางการนิเทศชัดโดยการปรับจากตัวชี้วัด ระดับ

12 6. ควรจัดงบประมาณตามรูปแบบการนิเทศ 7. มีการเตรียมผู้นิเทศให้เข้าใจ * งานปฐมภูมิ / รพ.สต. (แนวคิด, การเชื่อมโยง, แนว ทางการพัฒนา) * บริบทของพื้นที่ 8. พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับปฐมภูมิให้กับคนทำงานทุก ระดับ เพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนา (มีการสื่อสาร นโยบายทางวิชาการ) 9. พัฒนาเจตนารมณ์ของตัวชี้วัดแต่ละข้อ รวมทั้งสื่อสาร นโยบายให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 10. พัฒนาบทบาท CPU ในการพัฒนาปฐมภูมิ 11. Reconstruct โครงสร้างองค์กรในการทำงาน (องค์กร ประกอบของหน่วยประจำ) 12. การพัฒนาบริการต้องไม่ยึดติดกับการรักษาโรคมาก เกินไป

13 ประเด็นที่ 2 การจัดงบประมาณให้ รพ.สต. ที่เป็น ธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะทั้ง 12 ข้อ จะนำไปสู่การตอบ โจทย์หัวข้อที่ 2 คือเกิดความโปร่งใส ความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หากมีแผนที่ดี จะทำให้ความเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ อันได้แก่ *** แผนลงทุน *** แผนกำลังคน *** แผนพัฒนาระบบบริการ *** แผนคุณภาพ

14 ประเด็นที่ 3 การรักษาเบื้องต้น ระบบให้คำปรึกษา ทางไกล การเชื่อมต่อข้อมูลระบบส่งต่อระหว่างชุมชน สอ. และ รพ. วิธีการต่างๆที่ปฏิบัติอยู่ 1. พัฒนาด้วยการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (Nurse Practitioner - NP) 2. พัฒนา Infrastructure *** เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ *** Web camera *** Skype *** Mobile phone 3. พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline - CPG)

15 4. พัฒนาเวชภัณฑ์ 5. พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วย (Patient) ระหว่างปฐมภูมิกับฑุติยภูมิ เพื่อ นำไปสู่ * Patient Care Management (การใช้ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง) * ลดความแออัด (รพ.) * พัฒนาประสิทธิภาพและบทบาทปฐม ภูมิ * สร้างศรัทธาให้กับปฐมภูมิ * สร้างความสัมพันธ์ระหว่างปฐมภูมิ และฑุติยภูมิ

16 ประสิทธิภาพ การรักษาเบื้องต้น ระบบให้คำปรึกษาทางไกล การเชื่อมต่อข้อมูลระบบส่งต่อ ระหว่างชุมชน สอ. และ รพ. พัฒนา NP พัฒนา CPG พัฒนา Infrastructure พัฒนา เวชภัณฑ์ พัฒนาเชื่อม โยมฐานข้อมูล ผู้ป่วย

17 ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาทั้งระบบ *** ควรมีวาระนโยบาย (Policy Agenda) ที่ ไม่ยึดติดกับการเมืองหรือรัฐบาลแต่ละสมัย *** สร้างเกณฑ์ความเข้าใจ 4 หมวด 22 ข้อ ให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ความชัดเจนเชิง นโยบายสู่ปฏิบัติ (Clearly Policy to Practice – CP2P)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มาจากหลายเขต เช่น เขต 1, 2, 3, 10, 15 มีทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1. สรุปกระบวนการและข้อเสนอแนะการนิเทศ รพ.สต. รอบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google