งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ่งชี้ความรู้ - รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากใน ผสอ. - การเชื่อมโยงบริการการป้องกัน โรค และการส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ่งชี้ความรู้ - รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากใน ผสอ. - การเชื่อมโยงบริการการป้องกัน โรค และการส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบ่งชี้ความรู้ - รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากใน ผสอ. - การเชื่อมโยงบริการการป้องกัน โรค และการส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน

3 สร้างและแสวงหาความรู้ ทบทวนวรรณกรรม นิเทศติดตามงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากระดับกรม Pilot study ศึกษารูปแบบการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอ แหลมงอบ จ. ตราด

4 โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณนา การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากในผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อ. แหลมงอบ จังหวัดตราด

5 กรอบแนวคิดการ ดำเนินงาน ชมรมผู้สูงอายุ ผสอ. ครอบครัว อปท. สธ. กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ - ทำความสะอาด - โภชนาการ - ถ่ายทอด ภูมิปัญญา - รณรงค์ ฯลฯ ตรวจ คัดกรอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู - ทาฟลูออไรด์ - ขัดฟัน - ขูดหินปูน - อุดฟัน ถอนฟัน - รักษาโรคเหงือก - ใส่ฟันเทียม รากเทียม

6 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ : บทบาทของใคร ตนเอง และครอบครัว เครือข่าย ชุมชน อปท. สธ.

7 ประเด็นการส่งเสริม สุขภาพช่องปาก การทำความสะอาดช่องปาก อาหาร การตรวจสุขภาพ และการเฝ้า ระวัง ภูมิปัญญา และถ่ายทอด เทคโนโลยี การเชื่อมโยงระบบการส่งเสริม สุขภาพ และป้องกันโรค การสนับสนุนทรัพยากร

8 กระบวนการดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจ “ ฟันอยู่ยืนยาวชั่ว ชีวิต ” ทำความเข้าใจ และกำหนดแผนการ ดำเนินงานร่วมกับ CUP/PCU – บทบาทหน่วยบริการ – บทบาทชุมชน Workshop ; EAP program ในแกนนำ ชมรมผู้สูงอายุ CUP/PCU ชมรมขยายการดำเนินงานใน ชมรม KM และสร้างเครื่องมือประเมินกระบวนการ ชมรม ติดตามความก้าวหน้า และประเมิน ขยายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่น

9 ผลการดำเนินงาน CUP/PCU เข้าร่วมกระบวนการ ตามโครงการชุดสิทธิประโยชน์ฯ เครือข่ายชมรม ผสอ. 5 เครือข่าย – แหลมงอบ – น้ำเชี่ยว – คลองใหญ่ – บ้านธรรมชาติบน – บางปิด

10

11

12 การขยายการดำเนินงานสู่ จังหวัดสมุทรปราการ CUP เมือง CUP บาง จาก CUP บาง พลี CUP บาง บ่อ CUP พระ สมุทร เจดีย์

13

14 CUP เมือง CUP บาง คล้า CUP แปลง ยาว CUP บ้าน โพธิ์ CUP บางน้ำ เปรี้ยว เทศบาล เมือง การขยายการดำเนินงานสู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

15

16 จัดการความรู้ให้เป็นระบบ จำแนกองค์ความรู้ การทำความสะอาดช่องปาก อาหาร การตรวจสุขภาพ และการเฝ้าระวัง ภูมิปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระบบการส่งเสริม สุขภาพ และป้องกันโรค การสนับสนุนทรัพยากร

17 ประมวล และกลั่นกรอง ความรู้

18 การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดทำรายงานไปยังสำนักทันต สาธารณสุข กรมอนามัย บรรยายเผยแพร่ – จังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดฉะเชิงเทรา – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต – กลุ่มพัฒนาเทคโน. วัยทำงานและ ผสอ. สำนักทันตสาธารณสุข

19 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สูงวัย ฟันดีชีวีมีสุข ”

20 การเรียนรู้ นำองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเป็นแผน ที่ทางเดินยุทธศาสตร์การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 9 จังหวัด

21 ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก 1 ชมรม ต่อ จว. 9 ชมรม 2.33 ชมรม ต่อ จว. 21 ชมรม


ดาวน์โหลด ppt การบ่งชี้ความรู้ - รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพช่องปากใน ผสอ. - การเชื่อมโยงบริการการป้องกัน โรค และการส่งเสริมสุขภาพใน ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google