งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและ ท้องถิ่น หน่วยสนับสนุนเชื่อมโยงขบวนที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและ ท้องถิ่น หน่วยสนับสนุนเชื่อมโยงขบวนที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและ ท้องถิ่น หน่วยสนับสนุนเชื่อมโยงขบวนที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การ มหาชน )

2 1. เป้าหมาย สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนตามวิถีชุมชน ท้องถิ่น สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดินร่วมแนว ใหม่ และเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน ผลักดันแนวคิดและการจัดการเรื่องที่ดินให้ เป็นปัจจัย การผลิตที่มีคุณค่า การเชื่อมโยงขบวนชุมชน ( เมือง ชนบท ประเด็น ) การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

3 2. แนวทางสำคัญ ใช้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการ ปฏิบัติการ ประสานและเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ภาคี ท้องถิ่น และงานประเด็นพัฒนาใน พื้นที่ เร่งสร้างพื้นที่รูปธรรมนำร่องในพื้นที่ที่มี ความพร้อม ทั้งชุมชน ท้องถิ่น และภาคี ใช้ข้อมูลทุกมิติ เช่น ที่ดิน กายภาพ ผู้คน สังคม ระบบการผลิตในแต่ละพื้นที่ เป็น เครื่องมือในการสร้างผังตำบล การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

4 3. ทิศทางการจัดการที่ดินแนว ใหม่ ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่มีคุณค่ามากกว่า มูลค่า การจัดการและดูแลที่ดินโดยชุมชนและ ท้องถิ่น ( การวางแผน การจัดการ การจัด สวัสดิการ การใช้ประโยชน์ ) สร้างความมั่นคงในที่ดินอย่างเป็นธรรมและ เอื้ออาทรของชุมชน แก้ปัญหาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การจัดการที่ดินโดยรวมโดยใช้พื้นที่ตำบล เป็นยุทธศาสตร์ ( ทำทั้งตำบล ) การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

5 4. จังหวะในการเดิน หารือทีมภาค ( สร้างความเข้าใจร่วม / จนท. ผู้รับผิดชอบ / กำหนดทิศทาง ) จัดสัมมนาทีมระดับภาค ( ชุมชนนำร่อง / จนท.) ทีมบริหาร พอช. จัดทิศทางการสนับสนุนและ พัฒนาโครงการเสนอรัฐบาล ( งบสนับสนุน / งบ พื้นที่ปฏิบัติการ / งบเชื่อมโยง / งบบริหาร ) จัดสัมมนาระดับประเทศ ( สรุปทิศทาง / การ เชื่อมโยง ) ปฏิบัติการ ( พื้นที่นำร่อง / ชุดความรู้ / ศูนย์การ เรียนรู้ / พัฒนาศักยภาพ ฯลฯ ) เสนอแผนปฏิบัติการต่อรัฐบาล การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

6 5. เครื่องมือ ระบบข้อมูลที่ดิน ( แผนที่ทำมือ GIS ทำแผนที่ ดิจิตอล ) ขบวนองค์กรชุมชน / การเชื่อมโยงขบวนชุมชนทุก ขบวน / แยกกันปฏิบัติการ การจัดการเรื่องระบบทุนภายใน การถอดความรู้ที่มีอยู่เดิม หรือการวิจัยเพิ่มเติม สร้างกลไกร่วมระดับพื้นที่ร่วมกัน การพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ และเจ้าหน้าที่ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ การวางผังตำบลโดยชุมชนและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ ระบบการจัดการทรัพยากรทั้งหมดในพื้นที่ การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชน และท้องถิ่น

7 6. ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ เป็นพื้นที่ที่มีหน่วยรัฐที่มีความใกล้ชิดกับ ชุมชน ( อบต. เทศบาล ) มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอำนาจระหว่าง กันและจัดความสมดุลย์ได้ดีกว่ารัฐอื่น มีสภาองค์กรชุมชน มีอำนาจ ( งบประมาณ กลไก ยุทธศาสตร์ กฎหมาย ) ในตัวเอง พื้นที่ปกครองที่ใกล้ แคบในเชิงกายภาพ และสามารถจัดการดูแลทรัพยากรได้ง่าย มีวัฒนธรรม ประเพณี แบบเดียวกัน / ใกล้เคียง กัน มีองค์ประกอบทางสังคม ( ชุมชน วัด / โรงเรียน ท้องถิ่น ภาคี ) การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

8 7. พื้นที่รูปธรรมนำร่อง ขบวนชุมชนมีทิศทางและการจัดการที่ดิน แนวใหม่ มีความร่วมมือที่ดีร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และภาคี สามารถสร้าง ขยายผล และเชื่อมโยงกับ ขบวนอื่นๆ ได้ การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่ อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและ ท้องถิ่น หน่วยสนับสนุนเชื่อมโยงขบวนที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google